"Ordo initiationis christianae adultorum" przykładem recepcji katechumenatu wczesnochrześcijańskiego


Abstrakt

Przywrócenie w Kościele po Drugim Soborze Watykańskim katechumenatu w oparciu o źródła patrystyczne jest powrotem do tradycyjnego traktowania inicjacji chrześcijańskiej. W świetle teologii liturgicznej Aidana Kavanagha model chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych jest dziś jak w czasach Ojców Kościoła modelem podstawowym i odpowiadającym obecnym czasom. Powrót do pierwotnego katechumenatu wyraża się w traktowaniu inicjacji jako procesu opartego o nawrócenie, na drodze katechezy misteryjnej i mistagogicznej. Nieodłącznym elementem są tutaj sakramenty widziane jako wejście w misterium Chrystusa i złączone z ściśle z katechezą. Model obecnego wtajemniczenia dorosłych, będąc przywróceniem eklezjologii pierwszych wieków, stanowi paradygmat życia chrześcijańskiego i przykład recepcji katechumenatu patrystycznego.


Słowa kluczowe

inicjacja chrześcijańska; katechumenat; katecheza; sakramenty inicjacji

Ambrosius, De mysteriis, red. O. Faller, CSEL 73 Wien 1955, 87-116, tł. L. Gładyszewski, Misteria, POK 26, Poznań 1970, s. 31-93.
Ciryllus Hierosolymitanus, Catecheses mystagogiae, tł. W. Kania, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.
Didache, SCh 248 Paris 1978, 140-199, tł. A. Świderkówna, Nauka Dwunastu Apostołów (Didache), BOK 10, Kraków 1998, s. 33-44.
Hippolitus, Traditio Apostolica, ed. B. Botte, SC bis, Paris1968, tł. H. Paprocki, Hipolita Rzymskiego "Tradycja Apostolska", STV 14 (1976), s. 145-169.
Iustinus Philosophus, Apologia I, PG 6, 328-470, tł. A. Lisiecki, Apologia, w: Św. Justyn, Apologia – Dialog z Żydem Tryfonem, POK 4, Poznań 1926, s. 3-84.
Ordo Baptismi Parvulorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.
Ordo initiationis christianae adultorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
Tertullianus, Apologeticum, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnholti 1954, s. 77-171, tł. J. Sajdak, Tertulian, Apologetyk, POK 20, Poznań 1947.
Tertullianus, De baptismo, ed. J.G.P. Borleffs, CCL 1, Turnholti 1954, s. 275-295, tł. E. Stanula, Tertulian, O chrzcie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, s. 133-154.
Tertullianus, De paenitentia, ed. J.G.P. Borleffs, CCL 1, Turnholti 1954, s. 319-340, tł. E. Stanula, Tertulian, O pokucie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, s. 175-192.
Czerwik S., Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, „Anamnesis”, 3 (1996) nr 8, s. 19-34.
Hamman A., Sacramento, DPAC 2, s. 1059-1060.
Kavanagh A., Christian Initiation in Post-Conciliar Catholicism: A Brief Report, „Studia Liturgica” 12 (1977) s. 107-115.
Kavanagh A., Christian Initiation of Adults: The Rites, „Worship” 48 (1974) s. 318-335.
Kavanagh A., The Norm of Baptism: The New Rite of Christian Initiation of Adults, „Worship” 48 (1974) s. 143-152.
Kavanagh A., The Shape of Baptism: the Rrite of Christian Initiation, New York 1978.
Kavanagh A., Unfinished and Unbegun Revisited: The Rite of Christian of Adults, „Worship” 53 (1979) s. 327-340.
Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.
Ostrowski D., Mistagogia końca IV wieku jako teologia w ujęciu Enrico Mazzy, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 3 (2012), s. 115-126.
Mąkosa P., Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4 (2012) s. 181-190.
Qualizza M., Inicjacja chrześcijańska, Kraków 2002.
Tyburowski K., Reguły katechumenatu w „Tradycji Apostolskiej” Hipolita Rzymskiego, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2011, s. 112-114.
Wysocki M., Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Afryce Rzymskiej II i III weku, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2011, s. 78-79.
Zachara M., Sakrament chrztu, w: Znaki tajemnicy, red. K. Porosło, R. Woźniak, Kraków 2018, s.235-304.
Żurek A., „Mysterium Passionis Corpus et Sanguis Christi communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, SACh SN 14, Katowice 2012.

Opublikowane : 2020-09-15


Głowacki, Z. (2020). "Ordo initiationis christianae adultorum" przykładem recepcji katechumenatu wczesnochrześcijańskiego. Vox Patrum, 75, 163-184. https://doi.org/10.31743/vp.9590

Zbigniew Michał Głowacki  zbigniew.glowacki@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2350-2946
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.