John A. JILLIONS, Divine Guidance: Lessons for Today from the World of Early Christianity, New York: Oxford University Press 2020, pp. 336.

Marcin Krzysztof Nabożny

Niezależny naukowiec


Keywords:

review, John A. Jillions, Marcin Nabożny

Jillions J.A., Divine Guidance: Lessons for Today from the World of Early Christianity, New York: Oxford University Press 2020.

Download

Published
2021-03-15


Nabożny, M. K. (2021). John A. JILLIONS, Divine Guidance: Lessons for Today from the World of Early Christianity, New York: Oxford University Press 2020, pp. 336. Vox Patrum, 77, 228–232. https://doi.org/10.31743/vp.9765

Marcin Krzysztof Nabożny 
Niezależny naukowiecLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)