ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).

Redakcja „Vox Patrum” zdecydowanie przeciwstawia się wszelkiej nierzetelności naukowej, dlatego teksty składane do Redakcji „Vox Patrum” nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane (bądź w j. polskim, bądź tłumaczone na inne języki), ani złożone do publikacji w innych redakcjach w tym samym czasie.

Aby zapobiec przypadkom tzw. „ghostwriting” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja „Vox Patrum” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów (jeśli taki miał miejsce) w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja „Vox Patrum” wymaga także podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja „Vox Patrum” będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).