PROCES RECENZJI

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W „VOX PATRUM”

1. Procedura recenzowania artykułów w „Vox Patrum” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 i zasadami etyki publikacyjnej zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).
2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
4. Następnie publikacje są poddane podwójnie ślepej procedurze recenzji (double-blind review process) dokonanej przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.
5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji).
6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego, aby zachować zasadę wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.
8. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
9. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości: 
- Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian. 
- Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian. 
- Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta. Po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji. 
- Artykuł nie może zostać opublikowany. Nie istnieją także realne szanse jego rewizji. Recenzent winien uzasadnić swoją decyzję. 
- Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie. Recenzent winien umotywować swoją decyzję.
10. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
11. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.
12. Recenzent tworzy recenzję poprzez zalogowanie się na stronie internetowej półrocznika i wypełnianie elektronicznego formularza. 
13. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.
14. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
15. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Formularz recenzji [PL]

Formularz recenzji [EN]