Rufinus of Aquilea, De Gregorio Thaumaturgo

Łukasz Libowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Translation from Latin into Polish of Rufinus of Aquilea's work "De Gregorio Thaumaturgo"

Keywords:

Rufinus of Aquilea, De Gregorio Thaumaturgo, About Gregorius the Wondermaker, Gregory the Wondermaker, miracles, faith, translation

Über Gregorius Thaumaturgus, von Rufin (nach VII 28, 2 [703, 26] eingelegt), w: Eusebius Werke, red. E. Schwartz, T. Mommsen, t. 2, cz. 2, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Drei Jahrhunderte, Leipzig 1908, s. 953-956.


Libowski, Łukasz. (2021). Rufinus of Aquilea, De Gregorio Thaumaturgo. Vox Patrum, 80, 351–372. https://doi.org/10.31743/vp.11548

Łukasz Libowski  lukasz.libowski@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-6175-0823License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.