Rabanus Maurus, Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus, IX-XIII, XIX-XX, XXVII, XXXI, XLI (translation into Polish)

Michał Łukaszczyk

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland , Poland

Abstract

The work consists of two parts. In the introduction, I provided a short presentation of Rabanus Maurus’ biography. Next, I presented a short description of his homilies, while taking into account the tradition and the epochal context. In the last part of the introduction, I provided a short description of homilies which I have translated. In the homilies themselves, the author takes up the following themes: fidelity to the principles of the Christian religion, warning against giving in to pagan influences, explanation of the most important truths of the faith, reinforcing one’s own preaching by providing ample quotations from Sacred Scripture as well as making use of the Church Fathers’ writings. In his homilies, Rabanus Maurus takes up other themes as well, such as: warning against hunting and playing dice on holy days, forbidding conversations in church and work on holy days and requesting care for the poor and the blind. These issues which seems to be less important had a significant importance for the author’s contemporaries. In the annotations, I included the most important philological, theological, biographical and geographical observations which allow the reader to properly understand the context of the translated homilies.    

 

 

 

Keywords:

Rabanus Maurus, Homilies, translation

Rabanus Maurus, Homiliae de festis praecipuis, PL 110, 9-468.

Benedetto XVI, Padri e scrittori del primo millennio. Rabano Mauro [udienza generale 3 VI 2009], w: Insegnamenti di Benedetto XVI 5/1 (2009) s. 965, tł. Benedykt XVI, Raban Maur [audiencja generalna 3 czerwca 2009 r.], OsRomPol 30/9 (2009) s. 44-45.

Borkowska U. – Gryglewicz F., Alkuin, EK I 375-376.

Brown G, The Carolingian Renaissance, w: Carolingian culture: emulation and innovation, red. R. Mc Kitterick, Cambridge 1994, s. 1-51.

Contreni J.J., The Carolingian Renaissance: Education and Literacy Culture, w: The New Cambridge Medieval History, t. 2, red. R. McKitterick, Cambridge 1995, s. 709-757.

Étaix R., Le recueil de sermons composé par Raban Maur pour Haistulfe de Mayence, „Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques” 32 (1986) s. 124-137.

Étaix R., L’homéliaire composé par Raban Maur pour l’empereur Lothaire, „Recherches Augustiniennes et Patristiques” 19 (1984) s. 211-240.

Fransen P.I., La fin inédite du commentaire de Raban Maur sur le Deutéronome , „Revue Bénédictine” 108 (1998) s. 80-103.

Gacia T. – Adamiak J. – Strycharczuk A. – Turkiewicz N., Raban Maur, Homilie o najważniejszych świętach oraz cnotach (wybór), „Vox Patrum” 65 (2016) s. 859-892.

Gacia T., Raban Maur, Poezje (wybór), „Vox Patrum” 71 (2019) s. 681-692.

Galle Ch., Raban Maur’s Sermon Collections and their Sources: AStudy of the Manuscripts from the Monastery in Fulda, „Medieval Sermon Studies” 62/1 (2018) s. 61-81.

Jong de M., The empire as ecclesia: Hrabanus Maurus and biblical historia for rulers, w: The Uses of the Past in the Early Middle Ages , red. Y. Hen e M. Innes, Cambridge 2000, s. 191-226.

Kieling M., Formacja duchownych w świetle „De institutione clericorum” Rabana Maura, „Vox Patrum” 49 (2006) s. 277-288.

Pałubska Z., Raban Maur, EK XVI 1013-1014.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele Katolickim. Część pierwsza: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999.

Perrin M.J.-L., L’iconographie de la Gloire à la sainte croix de Raban Maur. (Répertoire iconographique de la littérature du Moyen Âge 1), Turnhout 2009.

Raban Maur et son temps, red. P. Depreux – S. Lebecq – M.J.-L. Perrin – O. Szerwiniack, Turnhout 2010.

Ratajczak K., Hraban Maur (780/784-856) – wybitny nauczyciel czasów karolińskich, w: Nauczyciele. Szkice portretów uczonych i nauczycieli , red. A. Królikowska – J. Falkowska, Kraków 2018, s. 166-180.

Story C.I.K., The Cross as Ultimate in the Writings of Justin Martyr, „Ultimate Reality and Meaning” 21/1 (1998) s. 18-34.

Verstrepen J.-L., L’exégèse de Raban Maur et sa méthode dans le commentaire des quatre Livres des Rois, „Recherches Augustiniennes et Patristiques” 33 (2003) s. 169-178.

Zimpel D., Hrabanus Maurus. De institutione clericorum libri tres. Studien und Edition, Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 7, Frankfurt 1996.


Łukaszczyk, M. (2022). Rabanus Maurus, Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus, IX-XIII, XIX-XX, XXVII, XXXI, XLI (translation into Polish). Vox Patrum, 81, 193–232. https://doi.org/10.31743/vp.12251

Michał Łukaszczyk  x.michal.lukaszczyk@gmail.com
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0003-3321-039XLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.