Provenance and function of the theory of cosmological consequences of unjust kingship in the mirror of Jonas of Orléans (born about 780)

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , Poland
https://orcid.org/0000-0001-5631-7259


Abstract

The aim of this article is to present the idea, which was popular with Carolingian moralists of the VIII and IX century, about cosmological consequences which refer to the kingship. The belief that the king's sins could threaten the whole community was particularly emphasised in literary activity of hortative model. Therefore this model can be easily found in numerous letters to rulers which were created during the reign of Charlemagne (747-814) and Louis the Pious (778-840). The analysis mainly discusses is based on mirror of princes which about 831 the bishop of Orlean wrote to the son of the emperor Pepin I, the king of Aquitaine (797-838). In the third chapter of this work, cosmological rule of power was included which explains a strict correlation between the condition of vertues belonging to the king and the condition of his world and people. Unjust  king destroyed the balance in universe. He brought natural disasters, illnesses and death upon his people. The author concentrates on analysing the provenance of the cosmological idea describing the interdependence between the king's justice and the order of the universe. He also refers to the role in the rethorical discurse which was used by Jonas of Orleans. In the article – to make a comparison – other kinds of Carolingian mirrors will be presented which discuss cosmological consequences of kingship.

 

Keywords:

speculum principis, Jonas of Orléans, De institutione regia, Carolingian literature, cosmological consequences

Concilium Parisiense (a. 829), MGH, Conc. 2,2, red. A. Werminghoff, Hannover 1908, s. 609-668.

Jonae opusculum de institutione regia, Migne PL 106, 279C-306A.

Ionae Aurelianensis episcopi opusculum de institutione regia, w: Veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerant spicilegium, t. 5, red. L. D’Achery, Paris 1661, s. 57-104.

Pseudo-Cyprianus, De XII abusiuis saeculi. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, red. S. Hellmann, Leipzig 1909.

Anton H.H., Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn 1968.

Anton H.H., Fürstenspiegel, Lateinisches Mittelalter, w: Lexicon des Mittelalters, t. 4, München – Zürich 1989, s. 1040-1049.

Berges W., Die Fürstenspiegel des Hohen und Späten Mittelalters, Leipzig 1938.Bober A., Studia i teksty patrystyczne, Kraków 1967.

Born L.K., The specula principis of the Carolingian Renaissance, „Revue belge de Philologie et d‘Histoire” 12 (1933) s. 583-612.

Bradley R., Backgrounds of the Title Speculum in Medieval Literature, „Speculum” 29 (1954) s. 100-115.

Clayton M., De duodecim abusivis, Lordship and Kingship in Anglo-Saxon England, w: Saint and Scholars. New Perspectives on Anglo-Saxon Literature and Culture in Honour of Hugh Magennis, red. S. McMilliams, Cambridge 2012, s. 141-163.

Dyson R.W., A Ninth- Century Political Tract. The Institutione Regia of Jonas of Orleans, Smithtown 1983.

Enright M.J., Iona, Tara and Soissons: The Origin of the Royal Anointing Ritual, Berlin – New York 1985.

Fałkowski W., Karolińskie zwierciadło władcy – powstanie gatunku, w: Europa barbarica, Europa christiana, red. R. Michałowski, Warszawa 2008, s. 59-74.

Fałkowski W., Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 2011.

Gieysztor A., Władza Karola Wielkiego w opinii współczesnej, Warszawa 1938.

Grabes H., The Mutable Glass, Mirror-imagery in titles and texts of the Middle Ages and English Renaissance, Cambridge 1982.

Grigg J., The Just King and De Duodecim Abusiuis Saeculi, „Parergon” 27/1 (2010) s. 27-51.

Manitius M., Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters, t. 1, München 1959.

McKitterick R., Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura 751-987, tł. B. Hlebowicz – M. Wilk, Warszawa 2013.

Meens R., Politics, mirrors of princes and the Bible: sins, kings and the well-being of the realm, „Early Medieval Europe” 7 (1998) s. 345-357.

Sedlemeier F., Laienparänetischen Schriften der Karolingerzeit: Untersuchungen zu ausgewählten Texten des Paulinus von Aquileia, Alkuins, Jonas von Orleans, Dhuodas und Hinkmars von Reims, Neuried 2000.

Serejski M.H., Idea jedności karolińskiej. Studium nad genezą wspólnoty europejskiej w średniowieczu, Warszawa 1937.

Thurneysen R., Morands Fürstenspiegel, „Zeitschrift für celtische Philologie” 11/1 (1917) s. 56-106.

Wormald P., Celtic and Anglo-Saxon Kingship: Some Further Thoughts, w: Sources of Anglo-Saxon Culture, t. 20, red. P. Szarmach – V.D. Oggins, Kalamazoo 1986, s. 151-183.


Chudzikowska-Wołoszyn, M. (2021). Provenance and function of the theory of cosmological consequences of unjust kingship in the mirror of Jonas of Orléans (born about 780). Vox Patrum, 79, 67–82. https://doi.org/10.31743/vp.12288

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego https://orcid.org/0000-0001-5631-7259License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)