Victorinus of Pettau as an Exegete of the Apocalypse of St. John

Dominika Łucja Budzanowska-Weglenda

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-9030-9583


Abstract

The aim of this article is to deepen the research thought on the work of Victorinus of Poetavium – his Commentary on the Apocalypse. First, a short biography of this first Latin commentator on the last book of the Holy Scripture is presented, followed by his writing, then his method of literal-allegorical exegesis and selected issues characteristic of Victorinus' theological thought: millenarianism, the role of the third Person of the Holy Trinity– of the Holy Spirit in the Apocalypse, understanding the Bible of the Old and New Testaments as a coherent whole of the Word of God, the faith of the Jews in relation to Jesus Christ, as well as the exegete's attitude to the Roman State. Excerpts from the Commentary on the Apocalypse were analysed, then the conclusions were collected, especially in the longer conclusion of the article. In addition to the text of Victorinus, reference has been made to other source texts, such as: Augustine of Hippo, Cassiodorus, Eusebius of Caesarea, Jerome of Stridon or Justin Martyr.

Keywords:

Victorinus of Pettau, exegesis, commentary, Apocalypse of St. John, Old and New Testament, the Holy Spirit, Jews, Rome

Augustinus, De civitate Dei, CCL 47/48, éd. B. Dombart – A. Kalb, Turnhout 1955.

Cassiodorus, Compexiones in Apocalypsi, CC 107, éd. R. Gryson, Turnhout 2003 (=PL 70, 1381 A-1382 A, 1405-1418).

Eusèbius Caésariénsis, Histoire ecclésiastique, SC 41, éd. G. Bardy, Paris 1994.

Hieronymus, De viris illustribus, éd. E. Richardson, Leipzig 1896 (=PL 23, 181-206; HO 15, éd. B. Degórski, Roma 2014).

Hieronymus, Recensio ad Commentarium in Apocalypsim Victorini Poetovionensis, in: Victorinus Petovionensis, Commentarius in Apocalypsim, edito Victorini, recensio Hieronymi cum additamentis, posteriorum, PLS 1, 103-172.

Iustinus, Dialogus cum Tryphone, in: Iustinus, Dialogue avec Tryphon, t. 1-2, éd. G. Archambault, Paris 1909.

Victorinus, Commentarius in Apocalypsim, CSEL 49, éd. J. Haussleiter, Vindobonae – Lipsiae 1916; Victorin de Poetovio, Sur l’Apocalypse, suivi du „Fragment chronologique” et de „La Construction du monde”, SC 423, éd. M. Dulaey, Paris 1997.

Victorinus Poetovionensis, Opera quae supersunt. Explanatio in Apocalypsin una cum recensione Hieronymi. Tractatus de fabrica mundi. Fragmentum de vita Christi, CC 5, éd. R. Gryson, Turnhout 2017.

Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), in : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM (accéder: 8.01.2021).

Altaner B. – Stuiber A., Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, t. 8, Freiburg – Basel – Wien 1978.

Bardy G., Victorin de Poetovio, in: Dictionnaire de théologie catholique, t. 15/2, Paris 1950, p. 2882-2887.

Bonsirven J., L’Apocalypse de Saint Jean, Paris 1951.

Bratož R., Viktorin Ptujski in njegova doba, Acta Ecclesiastica Sloveniae 8, Ljubljana 1986.

Curti C., Vittorino di Petovio, Dizionario Patristico e di Antichitá Cristiana, Casale Monferrato 1983, p. 2543-2545.

Daley B.E., Apocalypticism in Early Christian Theology, in: The Encyclopedia of Apocalypticism, t. 2: Apocalypticism in Western History and Culture, ed. B. McGinn, New York 1998, p. 3-47.

Daniélou J., Théologie du Judéo-Christianisme, Bibliothèque de Théologie. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée, Paris 1991.

Delumeau J., Une histoire du paradis, t. 2: Mille Ans de bonheur, éd. Fayard, Paris 1995.

Desroche H., Dieux d’hommes. Dictionnaire des messianismes et millénarismes de l’ère chrétienne, Paris – La Haye 1969.

Dulaey M., Jérôme ‘éditeur’ du Commentaire sur l’Apocalypse de Victorin de Poetovio, „Revue des Études Augustiniennes” 37 (1991) p. 199-236.

Dulaey M., Victorin de Poetovio. Premier exégète latin, t. 1-2, Paris 1993.

Gryson R., Explanatio in Apocalypsin (Prolegomena), in: Opera quae supersunt (Victorinus Poetovionensis). Explanatio in Apocalypsin una cum recensione Hieronymi. Tractatus de fabrica mundi. Fragmentum de vita Christi, CCSL 5, Turnhout 2017, p. 9-103.

György H., Kezdet, vég, Krisztus, in: Poetovioi Victorinus, Kezdet és vég: A Teremtés könyvéről és a Jelenések könyvéről, Budapest 2017, p. 7-16.

Hanna K.F.A., La passione di Cristo nell’Apocalisse, Roma 2001.

Kelly J.N.D., Early Christian Doctrines, London 1968.

Lubac H. de, Typologie et allégorisme, „Recherches de Science Religieuse” 34 (1947) p. 180-224.

Mazzucco C., Il mllenarismo cristiano delle origini (II-III sec.), in: „Millennium” – l’attesa della fine nei primi secoli cristiani, éd. R. Uglione, Torino 2002, p. 145-182.

McGinn B., Vision of the End. Apocaliptic Tradition in the Middle Ages, New York 1979.

Pani G., Il millenarismo: Papia, Giustino e Ireneo, „Annali di Storia dell’esegesi” 15/1 (1998) p. 53-84.

Sily J., El Milenarismo, „Estudios” 365 (1941) p. 115-134.

Simonetti M., Il millenarismo cristiano dal I al V secolo, „Annali di Storia dell’esegesi” 15/1 (1998) p. 7-20.

Simonetti M., Lettera e/o allegoria: un contributo alla storia dell’esegesi patristica, Roma 1985.

Tixeront J., A Handbook of Patrology, London 1923.

Wielgus S., Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu, Lublin 1990.


Budzanowska-Weglenda, D. Łucja. (2021). Victorinus of Pettau as an Exegete of the Apocalypse of St. John. Vox Patrum, 79, 39–66. https://doi.org/10.31743/vp.12613

Dominika Łucja Budzanowska-Weglenda 
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-9030-9583License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)