Koncepcja jałmużny w "Quaestiones et responsiones" Anastazego Synaity

Szymon Drzyżdżyk

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland
https://orcid.org/0000-0003-2211-2102

Marek Gilski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland
https://orcid.org/0000-0003-4588-2038


Abstract

This article presents the thought of Anastasius the Sinaitic on almsgiving contained in Quaestiones et responsiones. It is divided into three parts: receiving alms, their amount and frequency, and the giver. The monk of Mount Sinai particularly emphasizes the need to be cautious in receiving alms because it involves serious obligations. The recipient of alms is to be concerned about the salvation of the giver, which means neglecting the concern to overcome his own sins. In this way, the salvation of others is somehow contrasted with the concern for one's own salvation. This is one of Anastasius' most surprising views. His novelty in presenting almsgiving lies in presenting it in the context of faith and unbelief, life and death, giver and recipient, institution and individual.

Keywords:

Anastasius sinaita, almsgiving, Questions and Answers, Questiones et responsiones

Anastasii Sinaitae Quaestiones et responsiones, ed. M. Richard – J.A. Munitiz, Turnhout – Leuven 2006.
Anastasios of Sinai, Questions and Answers, Introduction, translations and notes by J.A. Munitiz, Turnhout 2011.
Anastasio Sinaita, Domande e riposte bizzarre, Testo critico Marcel Richard e Joseph A. Munitiz, Introduzione, Traduzione, Note, Bibliografia e Indice biblico Serena Rinaldi, Bologna 2018.
Inne dzieła Anastazego i literatura przedmiotu
Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitudinem hominis secundum imaginem Dei, necnon opuscula adversus monotheletas, ed. K.-H. Uthemann, Turnhout – Leuven 1985.
Anastasii Sinaitae Viae Dux, ed. K.-H. Uthemann, Turnhout – Leuven 2006.
Arabatzis Ch.A., Patristic Hermeneutics 4th-14th century, Columbia 2013, s. 45-57.
Bardy G., La litterature patristique des Quaestiones et Responsiones sur l’Escriture Sainte, „Revue Biblique” 42 (1933), s. 328-352.
Erotapokriseis: Early Christian Question-and-Answer Literature in Context: Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003, ed. A. Volgers – C. Zamagni, Leuven – Paris Dudley 2004.
Gretser J., Sancti Anastasii Sinaitae, Patriarchae Antiocheni Quaestiones et responsiones de variis argumentis CLIV, nunc primum graece et latine cum insigni auctario publicatae, Ingilstadt 1617.
Griffith S.H., Anastasios of Sinai, the Hodegos and the Muslims, „The Greek Orthodox Theological Review” 32 (1987), s. 341-358.
Hervet G., Anastasii Episcopi Niceni Responsio ad orthodoxorum aliquorum christianorum Interrogationes de diversis capitibus ecclesiasticis, Paris 1575.
Hiéromoine Nicolas (Molinier), Anastase le Sinaïte, Trois Homélies, Paris 2013.
Kampgműller B., De Anastasio Sinaita, Wűrzburg 1865.
Munitiz J.A., Catechisms in the making: Questions and answers in the eighth century and today [Aquinas Memorial Lecture 1993], Australian Catholic University, Brisbane 1993.
Munitiz J.A., Anastasios of Sinai’s teaching on body and soul, w: Desire and Denial in Byzantium, ed. L. James, Aldershot 1999, s. 49-56.
Munitiz J.A., The Predetermination of Death: The Contribution of Anastasios of Sinai and Nikephoros Blemmydes to a Perennial Byzantine Problem, „Dumbarton Oaks Papers” 55 (2001), s. 9-20.
Munitiz J.A., Anastasian Questions and Answers among the Sinai New Finds, „Revue des Etudes Byzantines” 60 (2002), s. 201-209.
Munitiz J.A., In the steps of Anastasios of Sinai: Later Traces of his Erotapokriseis, w Philomathestatos: Studies presented to Jacques Noret, ed. B. Janssens – B. Roosen – P. Van Deun, Leuven 2004, s. 435-454.
Perrone L., Questions and responses. Exegetical Method and Literary Genre: Some Preliminaries, w: The Oxford Handbook of Early Christian Biblical Interpretation, ed. P.M. Blowers – P.W. Martens, Oxford 2019, s. 198-209.
Piasecki D., Mysterium mortis w ujęciu Anastazego Synaity, „Vox Patrum” 72 (2019), s. 543-557.
Richard M., Les veritables ‚Questions et Réponses d”Anastase le Sinaite, „Bulletin de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes” 14 (1967-1969), s. 39-56.
Sakkos S.N., Peri Anastasion Sinaiton, Thessaloniki 1964.
Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901-2016, Kraków 2017.
Uthemann K.-H., Anastasios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft, t. I-II, Berlin-Boston 2015.
Uthemann K.-H., Studien zu Anastasios Sinaites. Mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien, Berlin-Boston 2017.

Drzyżdżyk, S., & Gilski, M. (2021). Koncepcja jałmużny w "Quaestiones et responsiones" Anastazego Synaity. Vox Patrum, 79, 99–112. https://doi.org/10.31743/vp.12614

Szymon Drzyżdżyk 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie https://orcid.org/0000-0003-2211-2102
Marek Gilski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie https://orcid.org/0000-0003-4588-2038License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.