Habent sua fata libelli. The History of "De cardinalibus operibus Christi"

Agnieszka Dziuba

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-5069-1642


Abstract

The article is a reconstruction of the De cardinalibus operibus Christi’s, a popular in 16th century polemic discussion with reformation, history. In the beginning, it was treated as one of saint Cyprianus’, bishop of Cartagine, works, as Martinus Cromerus states in his polish-latin dialogues. Also the great Renaissance humanists as Paulus Manutius recognized De cardinalibus operibus Christi as saint Cyprianus’ work. Jacobus Pamelius and Robertus Bellarminus were the first who doubted in his authorship. The real author of the 12 speeches on the most important events in the life of Jesus Christ was identified independently by Philippus Labbe and John Owen. They found the manuscript in the All Souls College Library of Oxford, which incipit included the name of addressee and the author. The history of the reception of De cardinalibus operibus Christi reveals a scholar’s workshop and, what is more, it can bring inspiration to further studies in this area.

Keywords:

Arnold de Bonaevallis, Cyprian of Cathage, speech, sermon, forgery, manuscript, investigation

Cyprianus, Divi Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis et gloriosissimi martyris opera ad veritatem vetustissimorum exemplarium summa fide emendata, addito etiam quinto epistolarum libro, antea numquam edito. Alia eidem Cypriano adscripta, Romae 1563.

Cyprianus, Opera D. Caecilii Cypriani Carthaginensis episcopi, totius Africae primatis ac gloriosissimi martyris, iam denuo quam accuratissime recognita, collatione facta editionum Pauli Manutii et Guilielmi Morelii ad exemplaria aliquot manuscripta vetustissima; certoque ordine, habita temporum ratione, in tres tomos distincta.

Adnotationes Iacobi Pamelii [...] toti operis sparsim interiectae, quibus tum castigationum retio et lectionum varietas obiter indicatur, tum quidquid ad antiquitatem ecclesiasticam pertinet, paucis explicatur, Antwerpiae 1568.

Cyprianus, Opera divi Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis, ab innumeris mendis repurgata, adiectis nonnullis libellis ex vetustissimis exemplaribus, quae hactenus non habebantur, ac semotis iis, quae falso videbantur inscripta, una cum annota-tionculis. Atque haec omnia nobis praestitit ingenti labore suo Erasmus Roterodamus, vir iuvandis optimis studiis natus, Basilea 1520,

Cyprianus, Opera Sanctissimi martyris Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis, iam tertium habes lector a mendis repurgatoria, ex variarum aeditionum ec vetustissimorum codicum collatione, adiectis pluribus quae vulgata non fuerant, annotatis quae vel notha ferebantur vel ambigua studio curaque D. Erasmi Roterodami, Ba-sileae 1525.

Cyprianus, Opera recognita et illustrata per Ioannem Oxoniensem Episcopum. Accedunt Annales Cypriani, sive tredecim annorum, quibus S. Cyprianus inter Christianos versatus est, brevis historia chronologice delineata per Ioannem Cestriensem, Bremae 1690.

Ernaldus de Bonaevallis, De cardinalibus operibus Christi, PL 189, 1609-1677.

Bellarminus R., De scriptoribus ecclesiasticis [...] Liber unus, Coloniae Agrippinae 1631.

Benson E.W., Cyprian, his Life, His Times, His Work, Cambridge 2005.

James T., A Treatise of the Corruptions of Scripture, Councils, and Fathers, London 1843.

Labbe PH., De scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit Eminentiss[imus] Robertus Bellarminus, philologica et historica dissertatio, Parisiis 1660.

Pontius Diaconus, De vita et passione sancti Caecilii Cypriani episcopi Cathaginensis et martyris per Pontium diaconum, PL 3, 1481-1498.

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J.M. Szymusiak – M. Starowieyski, Poznań 1971.

Turek W., Prymat biskupa Rzymu w okresie patrystycznym. Rozwój idei od Klemensa Rzymskiego do Leona Wielkiego, „Studia Płockie” 29 (2001) s. 51-58.

Upsher R. Jr., The „Liber de cardinalibus Christi Domini nostri operibus” of the lord Arnold, Abbot of Bonneval: Introduction and critical text with notes, w: http://dalspace.Library.dal.ca./handle/10222/55252?show=full [dostęp: 5.05.2020].

Van Gulik E., Erasmus and his books, tł. J.C. Grayson, Toronto 2018.


Dziuba, A. (2021). Habent sua fata libelli. The History of "De cardinalibus operibus Christi". Vox Patrum, 79, 83–98. https://doi.org/10.31743/vp.12624

Agnieszka Dziuba 
The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0002-5069-1642License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.