Pastoral Precepts of Anastasius Sinaita Based on the Homily Delivered “Ad sacra Synaxis”

Dariusz Piasecki

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-5702-735X


Abstract

The article presents the observations of Anastazy Synaicki on the presence and behavior of his contemporaries during services. Unworthy behavior in a holy place prompts the monk to deeply reflect on the state of mind and mutual relations of believers in Christ. By showing immoral attitudes, loose morals and the lack of in-depth religious knowledge, the Son, referring to the Bible and real-life examples, tries to heal the spiritual disease of his faithful. The homily has an admonishing, moral - didactic and hortative character.

Keywords:

Anastasius Sinaita, homily, service, Mass, liturgical gathering, Oratio de Sacra Synaxi

Anastasius Sinaita, Oratio de Sacra Synaxi, PG 89, 825-849.

Anastaios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft, t. 1-2, red. K.-H. Uthemann, Berlin – Boston 2015.

Anastasii Sinaitae Quaestiones et responsiones, red. M. Richard – J.A. Munitiz, Turnhout – Leuven 2006.

Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitudinem hominis secundum imaginem Dei, nec-non opuscula adversus monotheletas, red. K.-H. Uthemann, Turnhout – Leuven 1985.

Anastasii Sinaitae Viae Dux, red. K.-H. Uthemann, Turnhout – Leuven 2006.

Beck H.B., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.

Congourdeau M.-H., Médecine et théologie chez Anastase le Sinaïte, médecin, moine et didascale, w: Les Pères de l’Église face à la science médicale de leur temps, red. V. Boudon-Millot – B. Pouderon, Paris 2005, s. 287-298.

Erotapokriseis: Early Christian Question-and-Answer Literature in Context: Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003, red. A. Volgers – C. Zamagni, Leuven – Paris – Dudley 2004.

Haldon J.F., The works of Anastasius of Sinai: a key source for the history of seventh-century east Mediterranean society and belief, w: The Early Medieval Near East: Problems in the Literary Source Material, t. 1, red. A. Cameron – L. Conrad, Princeton 1992, s. 107-147.

Hiéromoine Nicolas (Molinier), Anastase le Sinaïte, Trois Homélies, Paris 2013.

Kumpfmüller J.B., De Anastasio Sinaita, Würzburg 1865.

Munitiz J.A., Anastasios of Sinai: Speaking and Writing to the People of God, w: Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, red. M.B. Cunningham – P. Allen, Leiden 1998, s. 227-245.

Piasecki D., Mysterium mortis w ujęciu Anastazego Synaity, „Vox Patrum” 75 (2020) s. 415-429.

Régnault L., Les Sentences des Pères du désert, Nouveau Recueil, Solesmes 1977.

Sakkos S.N., Peri Anastasiōn Sinaïtōn, Thessalonika 1964.

Spáčil T., La teologia di S. Anastasio Sinaita, „Bessarione” 38 (1922) s. 157-178.

Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901-2016, Tyniec – Kraków 2017.

Studien zu Anastasios Sinaites. Mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien, red. K.-H. Uthemann, Berlin – Boston 2017.


Piasecki, D. (2021). Pastoral Precepts of Anastasius Sinaita Based on the Homily Delivered “Ad sacra Synaxis”. Vox Patrum, 79, 347–362. https://doi.org/10.31743/vp.12630

Dariusz Piasecki 
The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0001-5702-735XLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)