Interpretation of the Transfiguration of Jesus in the patristic era. Part 1: Pre-Nicene period

Miroslaw Mejzner

University of Stefan Cardinal Wyszyński, Warsaw , Poland

Abstract

The aim of the article is an analysis of the reflections on the Transfiguration of Jesus from the pre-Nicene period. The subjects of the research are not only the textual elements of evangelical pericopes from selected authors (gnostic and apocryphal authors, Irenaeus, Clement of Alexandria, Origen, Methodius of Olympus), but also the close connection between the theological problems of specific ideological circles and the interpretation of biblical texts. The following need to be included in the most important issues emanating from the exegesis of evangelical pericopes in the context of the polemic against the Gnostics: the unity of the Old and New Testament, the resurrection of the flesh, the immutability of the Christ’s nature.

Keywords:

Transfiguration of Jesus, unity of the Holy Scriptures, the resurrection of the flesh, Christ's Divinity, ascension, ascension of the moutain, Gnosticism

Acta Iohannis, CCSA 1, ed. E. Junod – J.-D. Kaestli, Turnhout 1983, s. 160-315, tł. M. Starowieyski, Dzieje Jana, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2/1: Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 293-338.

Acta Petri, TU 171, ed. M. Döhler, Berlin 2018, tł. Z. Izydorczyk – M. Bielewicz – W. Myszor, Dzieje Piotra, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2/1: Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 482-524.

Apocalypsis Petri, tł. M. Starowieyski – S. Kur, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2005, s. 225-241.

Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto, ed. F. Sagnard, SCh 23, Paris 1970, tł. P. Siejkowski, Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota, ŹMT 22, Kraków 2001.

Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. O. Stählin, GCS 2-3, Berlin 1960-1970, tł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, Warszawa 1994.

Epistula ad Rheginus, Nag Hammadi Codex I 4, 43-50, tł. W. Myszor, Wypowiedź o zmartwychwstaniu [List do Rheginosa], w: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, Katowice 2008, s. 80-82.

Evangelium Philippi, Nag Hammadi Codex II 3, 51-89, tł. W. Myszor, Ewangelia Filipa, w: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, Katowice 2008, s. 231-257.

Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, t, 1, SCh 263-264; t. 2, SCh 293-294; t. 3, SCh 210-211; t. 4, SCh 100; t. 5, SCh 152-153, Paris 1965-1982, tł. J. Brylowski, Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, Pelplin 2018.

Methodius, De resurrectione, ed. G.N. Bonwetsch, GCS 27, Leipzig 1917, s. 217-424, tł. M. Mejzner – B.S. Zorzi, Metodio di Olimpo, La risurrezione, TP 216, Roma 2010.

Origenes, Commentarium in evangelium Matthaei, ed. G. Bendinelli, Opere di Origene XI/1-2, Roma 2008-2012, tł. K. Augustyniak, Orygenes, Komentarz do Ewangelii Mateusza, ŹMT 10, Kraków 1998.

Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 147, Paris 1969, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986.

Origenes, De principiis, ed. H. Crouzel – M. Simonetti, SCh 252-253, 268-269, Paris 1978-1980, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, O zasadach, ŹMT 1, Kraków 1996.

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2/1: Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007.

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2005.

Cantalamessa R., Tajemnica Przemienienia, Kraków 2002.

Cerami C., La Trasfigurazione del Signore nei Padri della Chiesa, Roma 2010.

Clark E.A., The Origenist Controversy. The Cultural Construction of an Early Christian Debate, Princeton 1992.

Coune M., Joie de la transfiguration d’après les Pères d’Orient, Abbaye de Bellafontaine 1985.

Crouzel H., Les critiques adressées par Méthode d’Olympe et ses contemporains à la doctrine origenienne du corps ressuscité, „Gregorianum” 53 (1972) s. 679-716.

Dorival G., Origène et la résurrection de la chair, Origeniana quarta, ed. L. Lies, Innsbruck – Wien 1987, s. 291-321.

Habra G., La transfiguration selon les Pères grecs, Paris 1973.

Heil J.P., The Transfiguration of Jesus, Analecta Biblica 144, Roma 2000.

Malina A., Przemienienie Jezusa: studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu, Tarnów 2016.

McGuckin J.A., The Patristic Exegesis of the Transfiguration, Studia Patristica 18/1, red. E.A. Livingstone, Michigan 1985, s. 335-341.

McGuckin J.A., The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition, New York 1987.

Mejzner M., Duszpasterskie motywacje „De resurrectione” Metodego z Olimpu, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, red. P. Szczur i in., Lublin 2009, s. 25-47.

Mejzner M., L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011.

Ménard J.E., Transfiguration et polymorphie chez Origène, w: Epektasis. Mélanges patristiques offerts à J. Daniélou, red. C. Kannengiesser – J. Fontaine, Paris 1972, s. 367-383.

Noce C., Vestis varia. L’immagine della veste nell’opera di Origene, SEA 79, Roma 2002.

Prinzivalli E., Magister Ecclesiae. Il dibattito su Origene fra III e IV secolo, SEA 82, Roma 2002.

Scholten C., Ein unerkannter quaestioneskommentar (Exc. Theod. 4F) und die deutung der verklärung Christi in Frühchristlichen texten, „Vigiliae Christianae” 57/4 (2003) s. 398-410.

Simonetti M., Alcune antiche interpretazioni della trasfigurazione (Mc 9,2-9), „Studi e materiali di Storia delle religioni” 62 (1996) s. 599-608.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, tł. T. Skibiński, Kraków 2000.

Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin 1997.

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Zorzi B., Desiderio di bellezza. Da Platone a Gregorio di Nissa: Tracce di una rifrazione teologico-semantica, Studia Anselmiana 145, Roma 2007.


Mejzner, M. (2021). Interpretation of the Transfiguration of Jesus in the patristic era. Part 1: Pre-Nicene period. Vox Patrum, 79, 277–298. https://doi.org/10.31743/vp.12657

Miroslaw Mejzner  m.mejzner@uksw.edu.pl
University of Stefan Cardinal Wyszyński, Warsaw https://orcid.org/0000-0003-4865-4620License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.