"Receive Their Living from the Gospel" (1 Cor 9,14) - St. Paul's Rule in the Fathers of Church Interpretation

Antoni Żurek

Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

St. Paul wrote in his letter to the Corinthians "the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel" (1 Cor 9:14). These words justified the opportunity, and sometimes the necessity, to provide a living for the clergy by believers. The Fathers of Church while analyzing the Apostle's words, they have wondered for who and what circumstances these words were applicable to. It was agreed that this should not be a remuneration but a living which allowed dedicate to the priesthood. The Christ command imposed the duty for believers to provide the clergy with a living. But the clergy was not obliged to use it.

Keywords:

receive living from the Gospel, living, wealth, remuneration, St. Paul

Augustinus, Enarrationes in psalmos, PL 37, tł. J. Sulowski, Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 42, Warszawa 1986.

Augustinus, De opere monachorum, PL 40, 547-582, tł. R. Szaszka – P. Nehring, Św. Augustyn, O pracy mnichów, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, s. 187-267.

Augustinus, In Evangelium Ioannis tractatus, PL 53, tł. W. Szołdrski – W. Kania, Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, PSP 15, Warszawa 1977.

Augustinus, Epistula 157, PL 33, 675-693, tł. P. Nehring, Św. Augustyn, List 157, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, s. 479-496.

Augustinus, Sermo 46, PL 38, 295-316, tł. A. Strzelecka, „Teologia Patrystyczna” 8 (2011) s. 175-211.

Augustinus, De consensu ewangelistarum, PL 35, 1041-1229, tł. J. Sulowski, Św. Augustyn, O zgodności ewangelistów, PSP 50/1, Warszawa 1989.

Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. A. van den Hoek, SCh 463, Paris 2001, tł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, Warszawa 1994.

Gregorius Magnus, Moralia in Iob, ed. M. Adriaen, CC 143B, Turnhout 1985, tł. A. Wilczyński, Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, t. 5, ŹM 75, Tyniec 2015.

Gregorius Magnus, Homiliae in euangelia, ed. R. Etaix, CC 141, Turnhout 1999, tł. W. Szołdrski, Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, PSP 3, Warszawa 1970.

Gregorius Nazianzenus, Oratio 26, PG 35, 1227-1252, tł. J.M. Szymusiak, Grzegorz Teolog, Poznań 1965.

Gregorius Nyssenus, De vita Moysi, ed. J. Daniélou, SCh 1bis, Paris 1942, tł. S. Kalinkowski, Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, ŹMT 50, Kraków 2009.

Hieronymus, Epistulae, ed. I. Hilberg, CSEL 55, Vindobonae 1910, tł. J. Czuj, Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2, ŹMT 55, Kraków 2010.

Hieronimus, Adversusu Iovinianum, PL 23, 221-252, tł. L. Nieścior, Św. Hieronim ze Strydonu, Przeciw Jowinianowi, ŹM 67, Tyniec 2013, s. 115-384.

Iulianus Pomerius, De vita contemplativa, PL 59, 415-520, tł. A. Żurek, Julian Pomeriusz, O życiu kontemplacyjnym, ŹM 17, Tyniec 1998.

Johannes Chrysostomus, In epistulam I ad Corinthios argumentum et homiliae, PG 61, 9-382, tł. A. Paciorek, Jan Chryzostom, Homilie do Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, Biblia Ojców 2, Częstochowa 2021.

Origenes, In Numeros homilae, ed. L. Doutreleau, SCh 442, Paris 1999, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Homiliae o Księdze Liczb, ŹMT 76, Kraków 2016.

Origenes, In Epistulam ad Romanos, ed. C.P. Hammond Bammel, SCh 539, Paris 2010,

tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57/1-2, Warszawa 1994.

Origenes, Commentarium in Mattheum, ed. R. Girod, SCh 162, Paris 1970, tł. K. Augustyniak, Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, ŹMT 10, Kraków 1998.

Origenes, Commentariorum series (latine), ed. E. Klostermann, GCS 11, Leipzig 1933, tł. K. Augustyniak, Orygenes, Komentarz do Ewangelii według. Św. Mateusza, cz. 2, ŹMT 25, Kraków 2002.

Origenes, Homiliae in Jesu Nave, ed. A. Joubert, SCh 71, Paris 1960, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego, PSP 34/4, Warszawa 1986.

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego. Starożytność, Warszawa 1986.

Cipriani N., Introduzione, w: Sant’Agostino, Morale e ascetismo cristiano, NBA VII/2, Roma 2001, s. 491-510.

Milewski I., Majątek kościelny i jego funkcja w świetle pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 34-35 (1998) s. 415-435.

Milewski I., Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku, Gdańsk 1999.

Nehring P., Wstęp, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Tyniec 2002, 23-135.

Turek W., Praca fizyczna w życiu monastycznym: argumentacja św. Augustyna w „De opere monachorum”, „Vox Patrum” 70 (2018) s. 171-191.

Żurek A., Prawo do „życia z Ewangelii” w świetle tradycji patrystycznej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 21/2 (2002) s. 97-112.


Żurek, A. (2021). "Receive Their Living from the Gospel" (1 Cor 9,14) - St. Paul’s Rule in the Fathers of Church Interpretation. Vox Patrum, 79, 485–502. https://doi.org/10.31743/vp.12663

Antoni Żurek  antoni.zurek@upjp2.edu.pl
Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie https://orcid.org/0000-0002-9627-0245License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.