Patristic foundations of Marian Rusecki's personalistic and sign-based miracle concept

Jacenty Mastej

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-7888-4078


Abstract

The aim of the study is to show the patristic foundations of the personalistic-sign concept of the miracle of Fr. Professor Marian Rusecki (1942-2012), the most prominent expert on this subject in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries. The theologian from Lublin began building a holistic theology of miracles with a thorough analysis of biblical and patristic sources. The article presents a synthesis of three main patristic issues raised by Rusecki, namely: the miracle function in the apology of the early Church, the miracle concept of St. Augustine and the pedagogical functions of the miracle indicated by St. Gregory I the Great. The last point, however, presents the main elements of the personalistic-sign concept of the miracle of the professor from Lublin: a personalistic understanding of a miracle, understanding it as a sign and exposing it, apart from the motivational function, also the revelatory, Christological, salvific, ecclesiological and pisteological function. The conducted research allows us to conclude that Rusecki professionally develops and deepens the theological reflection on the issue of miracles, initiated by the writers of the first centuries of Christianity. Especially uses the works of St. Augustine.

Keywords:

Early Christian apologists, St. Augustine, St. Grzegorz I the Great, Marian Rusecki, Jesus Christ, miracle, Church, sign, personalism, faith, God's revelation, salvation

Anderwald A., Znakowe ujęcie cudu we współczesnej teologii fundamentalnej. Koncepcja Księdza Mariana Ruseckiego, w: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń i in., Lublin 2007, s. 99-109.

Bartnik, Cz. S., Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego, w: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń i in., Lublin 2007, s. 69-73.

Dola T., Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego, w: Personalizm polski (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, t. 3), red. M. Rusecki, Lublin 2008, s. 415-427.

Kaucha K., Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942 – 15 XII 2012), „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 5/60(2013), s. 5-12.

Kaucha K., Mastej J., Rusecki Marian Jan, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (2004-2013), Warszawa 2019, X 952-968.

Mastej J., Znakowa koncepcja Objawienia ks. profesora Mariana Ruseckiego, „Studia Theologiae Fundamentalis” 1(2010), s. 77-86.

Misiarczyk L., O co nas pytają starożytni apologeci? Czego nas uczą wczesnochrześcijańscy apologeci?, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 27-43.

Rusecki M., Bonatywny wymiar cudu, w: Z zagadnień dobra i zła według Biblii, red. J. Flis, Zamość 1990, s. 65-88.

Rusecki M., Cud jako znak i symbol, RTK 28(1981), z. 2, s. 79-95.

Rusecki M., Cud w chrześcijaństwie, Lublin 1996.

Rusecki M., Cud w myśli chrześcijańskiej, Lublin 1991.

Rusecki M., Cud, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 271-283.

Rusecki M., Ewolucja funkcji motywacyjnej cudu w genezie aktu wiary, RTK 33(1986), z. 2, s. 95-120.

Rusecki M., Funkcja argumentacyjna cudów w pierwszych trzech wiekach Kościoła, RTK 26(1987), z. 2, s. 29-40.

Rusecki M., Funkcje cudu jako znaku, RTK 27(1980), z. 2, s. 51-70.

Rusecki M., Funkcje cudu, Sandomierz–Lublin 1997.

Rusecki M., Grzegorz I Wielki, 3. Myśli apologetyczna, EK VI 329.

Rusecki M., Modele uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa, w: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin 18-21 września 2001, red. M. Rusecki i in., Lublin 2001, s. 355-402.

Rusecki M., Pedagogiczna funkcja cudu według św. Grzegorza Wielkiego, RTK 30(1983), z. 2, s. 33-49.

Rusecki M., Świętego Augustyna teologiczne rozumienie cudu i jego funkcji, RTK 31(1984), z. 2, s. 107-124.

Rusecki M., Traktat o cudzie, Lublin 2006.

Rusecki M., Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, Lublin 2010.

Rusecki M., Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa, w: Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel, „Sympozjum”, 5(2001), nr 1, s. 19-35.

Rusecki M., Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX w., Katowice 1988.

Seweryniak H., Apologia i dziennikarstwo, Warszawa 2018.

Szram M., Apologeci wczesnochrześcijańscy, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 71-78.

Tomczak R., Ewolucja interpretacji funkcji cudów Jezusa w teologii XX wieku w ujęciu M. Ruseckiego, w: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń i in., Lublin 2007, s. 111-122.


Mastej, J. (2021). Patristic foundations of Marian Rusecki’s personalistic and sign-based miracle concept. Vox Patrum, 79, 259–276. https://doi.org/10.31743/vp.12685

Jacenty Mastej 
The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0001-7888-4078License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.