Mary in the Annunciation as a Type of Baptism

Jan Witold Żelazny

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The study shows that there is a full parallel between Mary in the Annunciation and the baptism of believers. In the Oriental interpretation, the two-stage approach observed in the Annunciation scene: the Holy Spirit who cleanses and the Son who incarnates have their counterpart in the birth of a new man – a Christian who receives the Holy Spirit through the anointing with oil, and becomes a member of Christ in the waters of baptism. So we have a Mariology which is soteriologically oriented and inseparably connected with the person of Christ. This approach, biblical and in line with tradition, seems to be particularly interesting because it allows us to see the not always empha sized dimension of our Marian devotion.

Keywords:

Holy Spirit, Annunciation, Baptism, Liturgy, Anointing, Siria

Codex liturgicus Ecclesiae Universae, t. 2, ed. G.L. Assemani, Romae 1749.

S. Martyrii, qui et Sahdona, quae super sunt omnia, ed. P. Bedjan, Paris – Leipzig 1902.

Constitutiones Apostolorum, tr. S. Kalinkowski, ed. A. Baron – H. Pietras, Kraków 2007.

Dionysius bar Salibi, Commentary in evangelia, ed. B. Vaschalde, CSCO113, syr. 60, Parisiis 1939.

Ephraem Syri, Hymni de ecclesia, tr. S. Brock, in: S. Brock, St Ephrem on Christ as light in Mary and in the Jordan: Hymni de Ecclesia 36, “Eastern Churches Review” 7/2 (1975) p. 137-144.

Evangelium Philippi, NHC II 3, 51, 29-86, 19, Nag Hammadi Codex II, 2-7, together with XIII 2*. Brit. Lib. Or. 4926 (1) and P. Oxy. 1, 654, 655, v. 1, ed. B. Layton et al., NHS 20, Leiden 1989, p. 142-215.

Ps-Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia. De ecclesiatica hierarchia. De mystica theologia. Epistule, ed. G. Heil – A.M. Ritter, Patristische Text und Studium 33, Berlin – New York 1991.

S. Ephraemi Syri Hymni et Sermones, v. 2, Mechliniae 1886.

Synodikon Orientale on recueil de synods nestoriens, ed. J.B. Chabot, Paris 1902.

Bettiolo P., Letteratura siriaca, in: Patrologia, v. 5, ed. A. di Berardino, Roma 2005, p. 415-493.

Brock S., Passover, Annunciation and Epiclesis: Some Remarks on the Term Aggen in the Syriac Versions of Lk. 1:35, “Novum Testamentum” 24/3 (1982) p. 222-233. DOI: https://doi.org/10.2307/1560826

Brock S.P., Lo Spirito Santo nella tradizione battesimale siriaca, Roma 2019.

Harvey S.A., Femine imaginary for the divine: The Holy and Spirit, The Odes of Solomon and Early syriac Tradition, “St. Vladimir’s Theological Quarterly” 37/2-3 (1993) p. 111-139.

Macabasag N., Annunciation (Lk 1:26-38) in the Writings of Jacob of Serugh and Early Syriac Fathers, Moran Etho 34, Kerala 2015.

Myers S.E., Initiation by Anointing in Early Syriac-Speaking Christianity, “Studia Liturgica” 31 (2001) p. 150-170. DOI: https://doi.org/10.1177/003932070103100202

Potoczny M., Praxis i teologia chrztu w liturgicznej tradycji syro-orientalnej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 26/2 (2017) p. 135-149.

Varghese B., Les onctions baptismales dans la tradition Syrienne, CSCO 512, sub. 82, Louvain 1989.


Published
2021-12-15


Żelazny, J. W. (2021). Mary in the Annunciation as a Type of Baptism. Vox Patrum, 80, 211–220. https://doi.org/10.31743/vp.12695

Jan Witold Żelazny  atzelazn@cyf-kr.edu.pl
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-3653-0639License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.