Badmouthing, Judging, Complaining or Staying Silent? Desert Fathers' Deliberations

Katarzyna Ewa Łeńska-Bąk

University of Opole , Poland
https://orcid.org/0000-0002-3751-7957

Mateusz Dąsal

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , Poland
https://orcid.org/0000-0003-4804-3766


Abstract

The monastic movement was initiated by Saint Anthony at the end of the 3rd century. A new form of asceticism emerged, characterized by a severance from world and society: called anachoresis or hermitism. From that moment, the life of hermits is to be full of sacrifices, which include fasting, sexual abstinence, prayer and work, but also silence. It was believed that only in silence would a brother get a chance to meet God and hear His Word. Only then he or she would be able to lead others, thanks to the power of his or her love and humility. Keeping silence was an extremely important and frequent topic undertaken by the Desert Fathers in their aphophtegmata. The purpose of the paper is to focus on a certain kind of tension between silence and speech, and actually specific cases of spoken words, called by the Desert Fathers "bad words". They should be avoided above all, and they were always considered, among others, as slander, judgment and complaint. Various understandings of keeping silence will be indicated in the context of refraining from the above-mentioned abuse which should lead to spiritual growth of a younger generation of monks.

Keywords:

Desert Fathers, aphophtegmata, silence, aspersion, asceticism

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon, tł. S.M. Borkowska, opr. M. Starowieyski, Kraków 2007.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 2: Kolekcja systematyczna, tł. M. Kozera, Kraków 2006.

Św. Antoni, Pisma ascetyczne, tł. Z. Brzostowska, w: Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, Kraków 2005, s. 253-327.

Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego, w: Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego; św. Antoni Pustelnik, Pisma, tł. Z. Brzostowska, Warszawa 1987 s. 31-111.

Bouyer L., Antoni i cenobium, tł. J. Dembska, w: Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, Kraków 2005, s. 381-390.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, tł. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 1: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), tł. J. Dembska, red. M. Starowieyski, Kraków 2012.

Gannon Th.M. – Traub G.W., Pustynia i miasto, tł. P. Wilczek, Kraków 1999.

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1-2, tł. S. Wirpszanka, Kraków 2006.

Höffner M., Doświadczenia wizji i ekstazy w pismach Ojców Pustyni, „Studia Religiologica” 44 (2011) s. 109-120.

Lane B.C., The desert Christians on apathy. Caring and not caring, „The Christians Century” 127 (2010) s. 26-28.

Łeńska-Bąk K., „Diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny”. O przewadze milczenia nad słowem w ujęciu Ojców Pustyni, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański – M. Golonka-Czajkowska – A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 338-349.

Merton Th., Życie w milczeniu, tł. Benedyktyni tynieccy, Kraków 2015.

Misztal W., Cisza i milczenie: aktualność propozycji chrześcijańskiej, „Analecta Cracoviensia” 45 (2013) s. 185-203.

Przybylski R., Pustelnicy i demony, Kraków 1994.

Przybył-Sadowska E., Naturalne metody stymulacji. Doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów, „Studia Religiologica” 44 (2011) s. 121-133.

Regnault L., U źródeł apoftegmatów, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 4: Zbiór anonimowy wydany przez François Nau, tł. M. Borkowska – E. Dąbrowska – M. Pawlik, red. Sz. Hiżycki, Tyniec 2013.

Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tł. E. Łukaszyk, Kraków 2007.

Wheeler R., Holy feigning in the Apophthegmata Patrum, „HTS Teologiese Studies/Theological Studies” 72/4 (2016) s. 1-6.

Wipszycka E., Egipt – ojczyzna mnichów, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon. Księga starców, tł. M. Borkowska, Kraków 2007, s. 15-62.

Wipszycka E., Pustynia i mnisi. Zagrożenia pustynnych wspólnot monastycznych, „U Schyłku Starożytności – Studia Źródłoznawcze” 7 (2008) s. 199-245.

Wortley J., The Significance of „Repose” in the Apophthegmata Patrum, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 51 (2011) s. 323-339.


Łeńska-Bąk, K. E., & Dąsal, M. (2021). Badmouthing, Judging, Complaining or Staying Silent? Desert Fathers’ Deliberations. Vox Patrum, 79, 239–258. https://doi.org/10.31743/vp.12746

Katarzyna Ewa Łeńska-Bąk 
University of Opole https://orcid.org/0000-0002-3751-7957
Mateusz Dąsal 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu https://orcid.org/0000-0003-4804-3766License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.