Mary in the Reflection and Piety of St. Ildefonsus of Toledo

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny , Poland

Abstract

The article discusses the teaching of Ildefonsus of Toledo on Mary based on the work De virginitate Sanctae Mariae. The author of the work focuses primarily on showing Mary’s virginity and Her virginal motherhood. He points out that Mary, as chosen by God to participate in the work of man’s salvation, enjoys exceptional graces, among which he mentions in the first place her immaculacy, that is, freedom from sin. In his argument about the eternal virginity of Mary, Ildefonsus refers to texts from the Holy Scripture, and also to prophecies recorded in the Old Testament. Acharacteristic feature of the work is the  interweaving of theological reflection with the texts of prayers that the Bishop of Toledo addresses to Mary. Their content expresses the desire to surrender oneself completely as a slave to Mary. In this way, Ildefonsus introduced a new kind of Marian devotion to the asceticism of the Latin Church. In the whole work, Mary is presented as the one who leads man to Christ.

Keywords:

Ildefonsus of Toledo, virginity of Mary, Virgin Mother of God, Marian devotion, holiness

Ildephonsus Toledanus, De virginitate Sanctae Mariae, CCL 114A, Turnhout 2007, s. 145-273, tł. W. Kania, O wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, w: Ojcowie Kościoła Łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1981, s. 161-201.

La vita vel gesta sancti Ildefonsi de Ps. Eladio 105-125, w: V. Yarza Urquiola, La vita vel gesta sancti Ildefonsi de Ps. Eladio. Estudio, edición crítica y traducción, „Veleia” 23 (2006) s. 316-325.

Isidorus Hispalensis, De fide catholica, PL 83, 449-538.

Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu Patrum, PL 83, 129-156.

Leander Hispalensis, De institutione virginum et de contemptu mundi, ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, Madrid 1971, s. 21-76.

Cascante J.M., Doctrina Mariana de s. Ildefonso de Toledo, Barcelona 1958.

Covolo E. Dal – Serra A., Storia de la mariologia, t. 1: Dal modello biblico al modello literario, Roma 2009.

Częsz B., Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościoła, Gniezno 1998.

Domínguez del Val U., Personalidad y herencia literaria de s. Ildefonso de Toledo, „Revista Española de Teología” 31 (1971) s. 137-166, 283-334.

Gambero L., Maria nel pensiero dei teologi latini medievali, Torino 2000.

Gil-Tamayo J.A., Sevilla y Toledo: La mariología de san Ildefonso en el contexto de la teología de san Leandro y san Isidoro, „Scripta de Maria” 5 (2008) s. 337-357.

Hernández R., El problema de los judíos en los Padres Visigodos, w: La Patrología toledano-visigoda, Madrid 1970, s. 99-120.

Kania W., Przedmowa, w: Ojcowie Kościoła Łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1981, s. 7-14.

Ozorowski E., Teologia dziewictwa Maryi w piśmiennictwie starochrześcijańskim, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 7 (1989) s. 3-17.

Tejada y Ramiro J., Colección de cánones de la Iglesia española, t. 3, Madrid 1851.

Tineo P., San Ildefonso en su tiempo, „Scripta de María” 5 (2008) s. 359-395.

Yarza Urquiola V., Introducción y estudio, w: Ildefonso Toletani Episcopi, De virginitate Sanctae Mariae, De cognition baptismi, De itinere deserti, De viris illustribus, CCL 114A, Turnhout 2007, s. 21-144.

Yarza Urquiola V., La vita vel gesta sancti Ildefonsi de Ps. Eladio. Estudio, edición crítica y traducción, „Veleia” 23 (2006) s. 279-325.

Wygralak P., Duchowa sylwetka Maryi w apokryfach Nowego Testamentu, w: Maryja w Biblii i refleksji ojców Kościoła, red. P. Wygralak, Teologia Patrystyczna 17, Poznań 2020, s. 65-78.

Wygralak P., Duch Święty w nauczaniu św. Ildefonsa z Toledo, „Vox Patrum” 75 (2020) s. 539-552. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.5729


Wygralak, P. (2021). Mary in the Reflection and Piety of St. Ildefonsus of Toledo. Vox Patrum, 80, 197–210. https://doi.org/10.31743/vp.12974

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny https://orcid.org/0000-0001-7790-7864License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.