The Figure of Mary in the Pastoral Preaching of the Selected Fathers of the Church

Marcin Wysocki

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland , Poland

Abstract

In the existing literature on patristic Mariology, relatively little research has been done on the pastoral preaching of the Fathers of the Church due to the smaller number of such statements contained in their works. The early Christian writers, in the period of the formation of doctrine, including that of Mariology, in the face of the struggle against heresies, paid more attention to dogmatic solutions than to pastoral issues. In this paper, therefore, the image of Mary that these authors present for the imitation of the faithful is presented on the basis of selected representative works of early Christian authors related to everyday life and pastoral concerns. The texts of Origen, Jerome, Cyril of Jerusalem, John of Damascus, Zeno of Verona, Peter Chrysologus, Chromatius of Aquileia, allow us to see that in addition to the dogmatic dimension of their works there are also in them pastoral exhortations, of which the most important is one – to lead daily life of faith in imitation of Mary.

Keywords:

Mary, homily, sermon, pastoral preaching, Church Fathers

Chromatius Aquileiensis, Sermones, ed. J. Lemarié, CCL 9A, Turnholti 1974, s. 1-182, tłum. S. Ryznar, Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, PSP 49, Warszawa 1990.
Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses ad Illuminandos, PG 33, 331-1057, tłum. W. Kania, Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, red. M. Bogucki, BOK 14, Kraków 2000.
Hieronymus, Epistulae, tłum. J. Czuj, Hieronim ze Strydonu, Listy (1-50), t. 1, red. M. Ożóg, ŹMT 54, Kraków 2010.
Ignatius Antiochenus, Epistulae, w: Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de Polycarpe, red. P. Th. Camelot, SCh 10, Paris 1969, tłum. A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, red. M. Starowieyski, BOK 10, Kraków 1998, s. 113-142.
Iohannes Damascenus, Homiliae in dormitionem b. v. Mariae, PG 96, 700-761, tłum. W. Kania, Ojcowie Kościoła Greccy i Syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1981, s. 231-264.
Melito Sardensis, De Pascha, w: Méliton de Sardes, Sur la Pâque (et fragments), red. O. Perler, SCh 123, Paris 1966, s. 60-126, tłum. A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, red. M. Starowieyski, BOK 10, Kraków 1998, s. 308-331.
Origenes, In Lucam homiliae XXXIX, w: Origène, Homélies sur S. Luc, red. H. Crouzel, F. Fournier, P. Perichon, SCh 87, Paris 1962, tłum. S. Kalinkowski, Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986.
Petrus Chrysologus, Sermones, PG 52,183-680, tłum. W. Kania, Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1981, s. 143-144.
Zeno Veronensis, Sermones, red. B. Löfstedt, CCSL 22, Turnhout 1971, tłum. W. Kania, Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1981, s. 36-42.
Bergamelli F., Caratteristiche e originalità della confessione di fede mariana di Ignazio di Antiochia, w: La mariologia nella catechesi dei Padri (eta prenicena), red. S. Felici, BSR 88, Roma 1989, s. 65-78.
Bergamelli F., La «verginita di Maria» nelle lettere di Ignazio di Antiochia, „Salesianum” 50 (1988) s. 307-320.
Chevalier C., La mariologie de S. Jean Damascene, Rome 1936.
Crouzel H., La théologie mariale d’Origène, w: Origène, Homélies sur S. Luc, SCh 87, Paris 1962, s. 11-64.
Czyżewski B., Chrystocentryzm mariologii Melitona z Sardes, „Salvatoris Mater” 11/2 (2009) s. 62-69.
Fernandez D., Aktualność i wartość mariologii Ojców Kościoła, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983) s. 73-91.
Florkowski E., Matka Boża w nauce Ojców Kościoła, w: Gratia Plena. Studia teologiczne o Bogarodzicy, red. B. Przybylski, Poznań-Warszawa-Lublin 1965, s. 59-78.
Kasprzak D., Maryja w nauczaniu Kościoła epoki patrystycznej, w: Matka Pana w katechezie. Materiały z XXX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego Krakowie (11 marca 2006 r.), red. A.E. Klich, Duc in Altum 5, Kraków 2006, s. 137-167.
Kochaniewicz B., La Vergine Maria e la pienezza dei tempi nei mistero dell’Incarnazione secondo san Pietro Crisologo, “Vox Patrum” 36-37 (1999) s. 323-334.
Kochaniewicz B., La vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 1998.
Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia, cz. 1, Tarnów 1999.
Mitschel V.A., The Mariology of St. John Damascene, Kirkwood 1930.
Nyk A., Immagine evangelica di Maria Madre di Gesu nei primi tre secoli, “Vox Patrum” 42-43 (2003) s. 391-401.
Ortiz de Urbina I., Mariologia w patrystyce Wschodu, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 6 (1978) s. 65-104.
Padovese L., Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994, s. 106-107.
Rahner H., Mariologia w patrystyce łacińskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7 (1979) s. 131-187.
Santorski A., Maryja w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 15 (1988) s. 927-937.
Sottocomola F., Il contenuto mariano dei sermoni di Pietro Crisologo, „Ravennatensia” 8 (1971) s. 13-42.
Starowieyski M., Mariologia Orygenesa, w: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986, s. 5-29.
Szczur P., Ojcowie greccy o Maryi i Jej roli w historii zbawienia, w: Kościół i Maryja, red. A.A. Napiórkowski, t. 11, Kraków 2020, s. 50-68.
Voulet P., La doctrine mariale du Damascene, w: Saint Jean Damascéne, Homélies sur la Nativité et la Dormition, SCh 80, Paris 1961, s. 14-40.
Wysocki M., Maryja w pismach Tertuliana, „Salvatoris Mater” 11/2 (2009) s. 109-135.
Wysocki M., Starożytne korepetycje z mariologii? Mariologia Paulina z Noli na kanwie Listu 50 Paulina i 149 Augustyna, w: Maryja w Biblii i refleksji Ojców Kościoła, red. P. Wygralak, Teologia Patrystyczna 17, Poznań 2020, s. 147-165.

Wysocki, M. (2021). The Figure of Mary in the Pastoral Preaching of the Selected Fathers of the Church. Vox Patrum, 80, 25–36. https://doi.org/10.31743/vp.13188

Marcin Wysocki  mwysocki@kul.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0001-5448-5566License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.