The Spiritual Beauty of the Widowhood Vowed to God on the Basis of St. Augustine’s „De bono viduitatis” and „Epistula” 130

Sylwester Jaśkiewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

The original contribution of the Bishop of Hippo to the formation of widows is the study of spiritual, internal beauty (pulchritudo spiritalis). It was perfectly harmonized with other indications addressed to them, especially in De bono viduitatis and Epistula 130, and is part of a much wider concept of the spiritual man (homo spirituals), which after 411 the Hipponese develops in an anti-Pelagian context. Although the widow's abstinence is a gift from God and prompts her to be grateful, it does not absolve her from the trouble of pleasing her Bridegroom. Since the great shepherd of the Church of Hippo was well aware that he should teach continence so that widows themselves would love it, he speaks of it and of all God-consecrated widowhood in terms of beauty and spiritual bliss. Yes, step by step, with unparalleled eloquence and skill, it traces the smallest elements of the spiritual beauty of violas viduarum.

Keywords:

St. Augustine, De bono viduitatis, Epistula 130, Spirtitual beauty, Widows

Augustinus, De bono viduitatis (NBA 7/1, 10-63), tł. T. Gacia, O doskonałym wdowieństwie (De bono viduitatis), w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, A. Eckmann (red.), Lublin 2003, s. 183-222.

Augustinus, Contra Iulianum libri sex (NBA 18, 436-981).

Augustinus, De ordine libri duo (NBA 3/1, 248-359).

Augustinus, Enarratines in Psalmos 86-120 (NBA 27/2, 2-1459), tł. J. Sulowski, w: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 103-123, PSP 41, Warszawa 1986.

Augustinus, Epistulae: 10 (CESL 34, 1, 22-25); 92, 99 (CSEL 34, 2, 436-444. 533-535); 130 (CSEL 44, 40-77); 131 (CSEL 44, 77-79); 188 (CSEL 57, 119-130).

Augustinus, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem (NBA 24/2, 1636-1855), tł. W. Szołdrski, W. Kania, w: Święty Augustyn, Homilie na Pierwszy List św. Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977, s. 381-502.

Augustinus, Sermo 304 (PL 38, 1395-1397).

Bardy G., Święty Augustyn. Człowiek i dzieło, tł. Z. Kobylańska, Warszawa 1955.

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tł. I. Kania, Kraków 2006.

Clark M.T., Mondo, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, red. A.D. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 964-966.

Częsz B., Różnorodne formy powołania chrześcijańskiego w refleksji ojców Kościoła, „Teologia Patrystyczna” 11 (2014) s. 7-11.

Degórski B., Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele, „Vox Patrum” 42-43 (2002) s. 303-318.

Doull F.A., A Contemporary Assessement Of St. Augustine’s On „The Good Of Widowhood”, „Animus” 6 (2001) s. 32-48.

Dunn G.D., The Christian Networks of the Aniciae: The Example of the Letter of Innocent I to Anicia Juliana, „Revue des Études Augustiniennes” 55 (2009) s. 53-72.

Dunn G.D., The Elements of Ascetical Widowhood: Augustine’s „De bono viduitatis”and „Epistula” 130, w: Prayer and Spirituality in the Early Church: The Spiritual Life, red. W. Mayer – P. Allen – L. Cross, Brisbane 2006, s. 247-256.

Eborowicz W., Listy św. Augustyna obrazem jego duszy, „Vox Patrum” 12-13 (1987) s. 125-136.

Eckmann A., Julian z Eklanum, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, k. 238-239.

Eckmann A., Sztuka wymowy w teorii i praktyce św. Augustyna, w: Słowo Boga i drogi człowieka, red. Z. Machnikowski, Tczew – Pelplin 1998, s. 155-174.

Eckmann A., Święty Augustyn, wirtuoz języka i stylu (Epistola 150), „Vox Patrum” 20-23 (1991-1992) s. 451-462.

Eckmann A., Wprowadzenie. Święty Augustyn o małżeństwie i dziewictwie, w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. A. Eckmann, Lublin 2003, s. 5-49.

Epistulae, w: Augustinus-Lexikon, t. 2, red. J. Divjak, ed. C. Mayer, Basel 1996-2002.

Finotti G., Maria donna della resurrezione. Riflessione sulla vedovanza della Madonna, vergine, sposa e Madre, Roma 1998.

Gacia T., Aurelius Augustinus. „De bono viduitatis”. Okoliczności powstania, gatunek, styl, w: Orbis Antiquus. Studia filologiczne i patrystyczne, red. N. Widok, Opole 1998, s. 21-27.

Grossi V., La vedova nella Chiesa antica: I trattati di Ambrogio e di Agostino, „Lateranum” 84 (2018) s. 277-296.

Grossi V., Storia della Spiritualità, t. 3b: La spiritualità dei Padri latini, Roma 2002.

Hunter D.G., Bono viduitatis, de, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, red. A.D. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 310-312.

Irizar P., Augustine’s non-polemical Reading of Philippians 2.6-7, „Humanitas Hodie” 1/2 (2018) s. 97-109.

Laurence P., Proba, Juliana et Démétrias. Le christianisme des femmes de la „gens Anicia” dans la première moitié du Ve siècle, „Revue des Études Augustiniennes” 48 (2002) s. 131-163.

Madec G., La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di Sant’Agostino, Roma 1993.

Piccolomini R., Introduzione, w: Sant’Agostino, La dignità dello stato vedovile, Roma 1993, s. 7-69.

Sciuto I., Belezza, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, red. A.D. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 287-291.

Swoboda A., Nauka o świętym dziewictwie w pismach św. Augustyna, „Poznańskie Studia Teologiczne” 20 (2006) s. 99-116.

Tavola delle „Epistulae”, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, red. A.D. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 68-73.

Trapè A., Sant’Agostino uomo e maestro di pregheira. Testi scelti, Collanna Studi Agostiniani 5, Roma 1995.

Turzyński P., Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Radom 2013.

Turzyński P., Zasada wewnętrzności w myśli świętego Augustyna, „Vox Patrum” 75 (2020) s. 485-506.

Ziółkowska M., Wskazania św. Augustyna dla wdów, „Teologia Patrystyczna” 11 (2014) s. 119-130.

Zumkeller A., Bono uiduitatis (De-), w: Augustinus-Lexikon, ed. C. Mayer, t. 1, Basel – Stuttgart – Würzburg 1986-1994, s. 666-671.


Jaśkiewicz, S. (2022). The Spiritual Beauty of the Widowhood Vowed to God on the Basis of St. Augustine’s „De bono viduitatis” and „Epistula” 130. Vox Patrum, 83, 47–66. https://doi.org/10.31743/vp.13590

Sylwester Jaśkiewicz  sylwej@wp.pl
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.