Widows in the Early Christian Universe - Three Research Perspectives

Rafał Nakonieczny

University of Adam Mickiewicz, Poznań , Poland

Abstract

This article presents the findings of a metascientific analysis of the topic of the widow's situation in the early Christian community. This topic is studied today from at least three perspectives. It is still interesting for historians studying the development of early Christian communities. Secondly, the situation of women (including widows) is a very interesting field of research for authors of the critical school (not always definitely feminist) wondering about the possibility of an alternative reconstruction of social relations. The assumption of these studies is often that the originally high position of women in the Christian community was gradually diminished. A special emphasis in this study however is placed on the third research aspect, which is the presentation of the widows' situation in the ancient world (biblical, Hellenistic, early Christian) as an impulse for a deep reflection on our attitude to the weakest individuals. These include – as in the past – lonely and elderly women (often widowed). Numerous contemporary studies postulate that efforts should be made to prevent their marginalization and loneliness. This is demanded by Christian anthropology and the properly understood virtue of solidarity - without excluding anyone. One possibility for the realization of such an objective may be the reactivation of the orders of widows in contemporary Christian communities.

Keywords:

early Christianity, social history, widows

Barclay J.M.G., Early Christianity, Mission, and the Survival of the Poor in the Graeco-Roman World, „Teologisk Tidsskrift” 8 (2019) s. 243-253. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-04-04

Biernath A., Missverstandene Gleichheit: die Frau in der frühen Kirche zwischen Charisma und Amt, Stuttgart 2005.

Butterfield M.L., Widows as Altar in Christian Texts of the Second and Third Centuries, w: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37944984/BUTTERFIELD-DISSERTATION-2017.pdf?sequence=4&isAllowed=y (dostęp: 11.01.2021) (dissertation).

Daniélou J. – Marrou H.I., Historia Kościoła, t. 1, tł. M. Tarnowska, Warszawa 1986.

Degórski B., Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele, „Vox Patrum” 42-43 (2002) s. 303-318. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7161

Gryson R., The Ministry of Women in the Early Church, Collegeville 1976.

Hip-Flores Ch. Consecrated Widows. Altars of God: A Restored Ancient Vocation in the Catholic Church, „Logos” 22/1 (2019) s. 108-130. DOI: https://doi.org/10.1353/log.2019.0003

Kaveny M.C., The Order of Widows. What the Early Church Can Teach Us about Older Women and Health Care, „Christian Bioethics” 11/1 (2005) s. 11-34. DOI: https://doi.org/10.1080/13803600590926369

Kraemer R. Shepard, Her Share of the Blessings. Women’s Religions among Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, Oxford 1992.

Kraemer R. Shepard, Unreliable Witnesses Religion. Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, Oxford 2011.

Lee D., The Ministry of Women in the New Testament. Reclaiming the Biblical Vision for Church Leadership, Ada 2021.

Moore L.M., Widow As the Altar of God. Retrieving Ancient Sources for Contemporary Discussions on Christian Discipleship, Marquette University 2019 (dissertation).

Nakonieczny R., Polskie interpretacje Ronalda Dworkina koncepcji zasad prawa. Krytyka i recepcja, Poznań 2021.

Piechowiak M., Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1 (1992) s. 37-48.

Osiek C., The Widow as Altar. The Rise and Fall of a Symbol, „The Second Century” 3/3 (1983) s. 159-169.

Rohde J., Urchristliche und frühkatholische Ämter, Berlin 1976.

Standhartinger A., Mehr als „nutzlos, geschwätzig und neugierig” (1 Tim 5,13). Religiöse Frauentraditionen am Beispiel der Witwen im antiken Judentum und entstehenden Christentum, w: Zwischen Vernunft und Gefühl. Weibliche Religiosität von der Antike bis heute, red. Chr. Bertelsmeier-Kierst, Frankfurt 2010, s. 11-25.

Starowieyski M., Nowe polskie teksty ku czci św. Tekli, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22/2 (2009) s. 75-81.

Stark R., Reconstructing the rise of Christianity. The role of women. „Sociology of Religion” 56/3 (1995) s. 229-244. DOI: https://doi.org/10.2307/3711820

Thurston Bowman B., The Widows. A Women’s Ministry in the Early Church, Minneapolis 1989.

Zimmermann A.F., Die urchristlichen Lehrer. Studien zum Tradantenkreis der „Didaskaloi” im frühen Urchristentum, Tübingen 1984.


Published
2022-09-15


Nakonieczny, R. (2022). Widows in the Early Christian Universe - Three Research Perspectives. Vox Patrum, 83, 7–20. https://doi.org/10.31743/vp.13593

Rafał Nakonieczny  ranakon@wp.pl
University of Adam Mickiewicz, Poznań https://orcid.org/0000-0002-0935-7706License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.