Herchenefreda, Epistulae tres (translation into Polish)

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , Poland

Abstract

The present paper contains a translation of three letters written in the first half of the seventh century by the Merovingian aristocrat Herchenefreda to her son Deisider, an influential nobleman and future bishop of Cahors. The translation is preceded by an introduction, in which the reader will find a sketch of the context of the period, information on the lives of Herchenefreda and Dezydier, and the subject matter of the individual letters. The correspondence of the Merovingian authoress eventually found its way into the anonymous history of St. Désider and has thus also been saved from oblivion. It undoubtedly enriches the rich Merovingian epistolary tradition. First of all because of the author herself - a secular noblewoman - who in such a predominant group of her male contemporaries pretends to be a rara avis. Also notable is the personal and emotional tone of the maternal discussed correspondence.  The letters are an important testimony to early medieval parental relations, the status of noble matrons, their education, and their duties to their family, husband, sons, and ultimately the entire Christian community. 

Keywords:

Herchenefreda, early medieval paraenesis, Merovingian letters, Merovingian era, education in the Frankish state, Saint Didier of Cahors

Baker D., Medieval Women, Studies in church history, Oxford 1978.

Beach A.L., Vices from a Distant Land: Fragments of a Twelfth-Century Nuns Letter Collection, „Speculum” 77 (2002), 34-54.

Bertini F., Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter, München 1991

Brunhölzl F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 1, München 1975.

Cherewatuk K., Speculum matris: Dhuoda’s Manual, „Florilegium” 10 (1988-91), 49-63.

Claussen M.A., Fathers of Power and Mother of Authority: Dhuoda and the Liber maualis, „French Historical Studies” 19/3 (1996), 785-809.

Diefenbach S., Müller G.M., Gallien in Spätantike und Frühmittelalter: Kulturgeschichte einer Region, Berlin-Boston 2013.

Diepgen P., Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters, Stuttgart 1963.

Dronke P., Women Writers of the Middle Ages, Cambridge 1984

Duckett E.S., Women and their Letters in the Early Middle Ages, Baltimore 1965.

Epistolae Brunchildis reginae, w: Epistolae Austrasicae, MGH, Epp. 3, ed. E. Dümmler, Berlin 1892, ep. 26, 27, 29, 30, 44, 139-141, 150.

Feros Ruys J., Mater Litterata: Considerations of Maternity and Latinity in the Post-Medieval Reception of Dhuoda’s Liber Manualis, „New Medieval Literatures” 10 (2008), 191-220.

J. Feros Ruys, Peter Abelard’s Carmen ad Astralabium and Medieval Parent-Child Didactic Texts, w: Childhood in the Middle Ages and the Renaissance, ed. A. Classen, Berlin-Boston 2005, 203-227.

Hozeski B.W., Herchenefreda, w: An Encyclopedia of Continental Women Writers, ed. K. M. Wilson, t. 1, New York-London 1991, 550-551.

Nelson J.L., The Wary Widow w: Property and Power inn the Early Middle Ages, ed. W. Davies, P. Fouacre, Cambridge 2010, 82-113.

Nelson J.L., Women and the Word in the Early Middle Ages, „Studies in Church History” 27 (1990), 53-78.

Pieniądz A., Rola kobiet w budowaniu tożsamości rodzinnych i rodowych we wczesnym średniowieczu (VIII-X w.), w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, 407-426.

Riché P., Edukacja i kultura w Europie zachodniej VI-VIII w., tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1995.

Rosenthal J.T., Medieval women and the sources of medieval history, Athens 1990.

Serejski M.H., Idea Imperium Romanum w Galii merowińskiej w VI stuleciu, „Przegląd Historyczny” 25 (1925), 261-314.

Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007.

Thiébaux M., The writings of medieval women: An anthology, wyd. II, New York-London 1994.

Thiebaux M., Introduction, w: Dhuoda, Handbook for her Warrior Son, Liber manualis, red. i tłum. M. Thiebaux, Cambridge 1998, 1-39.

Tyrell A., Merovingian Letters and Letter Writers, Publications of the Journal of Medieval Latin 12, Turnhout 2019.

Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi, MGH, SS rer. Merov. 4, red. B. Krusch, Hannover 1902, 547-602.


Chudzikowska-Wołoszyn, M. (2022). Herchenefreda, Epistulae tres (translation into Polish). Vox Patrum, 83, 507–520. https://doi.org/10.31743/vp.13598

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn  m.chudzikowska@uwm.edu.pl
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego https://orcid.org/0000-0001-5631-7259License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.