The Organisational Structure of the Monastery of Tarn

Bogdan Stanisław CzyżewskiAbstract

The Regula Tarnantensis (The Rule of Tarn) is an interesting and little-known early Christian writing. Most likely, the monastery for which it was established was located on the River Tarn in south-eastern Gaul, and the Rule itself dates back to the 6th century. This research deals with the organizational structure of the monastery, i.e. functions performed by individual monks and the scope of their tasks. The most important person in that community was the abbot who was responsible to God and people for the functioning of the entire monastery, both in spiritual and organizational terms. Important tasks were also in charge of the prior. He shared some of them with the abbot, such as correcting and disciplining the brethren. Moreover, the prior verified the candidates’ reasons for choosing religious life. The other important officials in the monastery were seniores (seniors), who, among other things, provided spiritual care for candidates for the religious community. There was also a house steward, a librarian, a gardener as well as cellarers in charge of provisions for the community. Further, the Rule lists the typical agricultural tasks of monks: plowmen, reapers, vineyard workers and shepherds.

Keywords:

Rule, monk, abbot, function, monastery

Aurelianus Arelatensis, Regula ad virgines, ed. A. Schmidt, „Studia Monastica” 17 (1975) s. 237-256, tł. B. Spieralska, Reguła dla mnichów św. Aureliana, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Tyniec 2013, s. 493-512.

Pachomiana latina, ed. A. Boon, Louvain 1932, s. 169-182, tł. A. Bober – W. Miliszkiewicz – M. Starowieyski, Pachomiana latina, ŹM 11, Kraków 1996.

Caesarius Arelatensis, Regula virginum aliaque opuscula ad sanctimoniales directa, ed. G. Morin, Bonn 1933, SCh 345, Paris 1988, tł. M. Borkowska, Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹM 2, Kraków 1994, s. 56-82.

Cassianus, De institutis coenobiorum et De octo principalium vitiorum remediis libri XII, ed. J.-C. Guy, SCh 109, Paris 2011.

Regula monasterii Tarnatensis. Text, sources et datation, ed. Villegas F., „Revue Bénédictine” 84 (1974) s. 7-76, tł. B. Spieralska, Reguła klasztoru Tarnateńskiego, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Tyniec 2013, s. 569-593.

Delsalle L.-R., Comparaison, datation, localisation relatives des règles monastiques de Saint Césaire d’Arles, Saint Ferréol d’Uzès et de la Regula Tarnatensis Monasterii, „Augustiana” 11 (1986) s. 5-26.

Godfrey A.W., The Rule of Tarn, „Monastic Studies” 17 (1961) s. 219-240.

Holzherr G., Regula Ferrioli, Einsiedeln 1961.

Słownik łacińsko-polski, t. 1, red. M. Plezia, Warszawa 1959.

Starowieyski M., Reguła Tarnateńska. Wstęp, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Tyniec 2013, s. 565-568.

Vogüé A. de, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité. Première partie. Le monachisme latin, t. 9, Paris 2004.

Vogüé A. de, Comment les moines dormiront?, „Studia Monastica” 7 (1965) s. 25-62


Czyżewski, B. S. (2022). The Organisational Structure of the Monastery of Tarn. Vox Patrum, 83, 271–284. https://doi.org/10.31743/vp.13753

Bogdan Stanisław Czyżewski  czybo@amu.edu.plLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.