Interpretation of the Transfiguration of Jesus. Part 2: The Golden Age of the Patristic Literatur

Miroslaw Mejzner

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The aim of the article is to compare the interpretation of the transfiguration of Jesus in the texts of four Church Fathers from the turn of the fourth and fifth centuries (John Chrysostom, Proclus of Constantinople, Augustine and Jerome). Crucial attention is paid to detailed content elements, contained in the Gospel accounts. The analysis of the interpretation made by selected authors reveals the close connection between the theological problems of the age (e.g. Trinitarian, Christological, Eschatological issues) and exegetical methods and approaches.

Keywords:

Transfiguration of Jesus, unity of the Holy Scriptures, the resurrection of the flesh, Christ’s Divinity, Holy Trinity, John Chrysostom, Proclus of Constantinople, Augustine, Jerome

Augustinus, Sermo 78, w: Sant’Agostino, Discorsi II/1 (51-85), NBA XXX/1, Roma 1982, s. 566-573.

Augustinus, Sermo 79, w: Sant’Agostino, Discorsi II/1 (51-85), NBA XXX/1, Roma 1982, s. 574-575.

Augustinus, Sermo 79/A, w: Sant’Agostino, Discorsi II/1 (51-85), NBA XXX/1, Roma 1982, s. 576-579.

Hieronymus, Commentarium in evangelium Matthaei, ed. E. Bonnard, SCh 259, Paris 1979, tłum. J. Korczak: Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, ŹMT 46, Kraków 2008.

Ioannes Chrysostomus, Homilia LVI, PG 57-58, s. 549-558, tłum. J. Krystyniacki: Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (cz. II: Homilie 41-90), ŹMT 23, Kraków 2001, s. 171-185.

Proclus Constantinopolitanus, Homilia VIII, PG 65, 764-772, tłum. franc. M. Coune, La joie de la Transfiguration d’après les Pères d’Orient, Bégrolles-en-Maugès 1985, s. 77-82.

Andreopoulos A., Metamorphosis. The Transfiguration in Byzantine Theology and Iconography, New York 2005.

Blowers P.M., Maximus the Confessor: Jesus Christ and the Transfiguration of the World, New York – Oxford 2016.

Blowers P.M., The transfiguration of Jesus Christ as „saturated phenomenon” and as a key to the dynamics of biblical revelation in saint Maximus the Confessor , w: What is the Bible? The patristic doctrine of Scripture, red. S. Danckaert – M. Baker – M. Mourachian, Minneapolis 2016, s. 83-101.

Bordino Ch., Transfigurace a eikon Krista: od Eusebiova dopisu Konstantině po ikonoklasmus, „Convivium” 6/2 (2019) s. 60-77.

Cantalamessa R., Tajemnica Przemienienia, Kraków 2002.

Cerami C., La Trasfigurazione del Signore nei Padri della Chiesa, Roma 2010.

Coune M., Joie de la transfiguration d’après les Pères d’Orient, Abbaye de Bellafontaine 1985.

Habra G., La transfiguration selon les Pères grecs, Paris 1973.

Leroy F.J., L’homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes, Vaticano 1967.

McGuckin J.A., The Patristic Exegesis of the Transfiguration, red. E.A. Livingstone, Studia Patristica 18/1, Michigan 1985, s. 335-341.

McGuckin J.A., The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition, New York 1987.

Mejzner M., Interpretacja Przemienienia Jezusa w epoce przednicejskiej. Część 1: okres przednicejski, „Vox Patrum” 77 (2021) s. 405-426

Moya Ruiz A., Presencia y transfiguración en la imagen de culto oriental, „Estudios eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica” 94/369 (2019) s. 339-362.

Simonetti M., Alcune antiche interpretazioni della trasfigurazione (Mc 9,2-9), „Studi e materiali di Storia delle religioni” 62 (1996) s. 599-608.


Mejzner, M. (2022). Interpretation of the Transfiguration of Jesus. Part 2: The Golden Age of the Patristic Literatur. Vox Patrum, 83, 163–178. https://doi.org/10.31743/vp.13793

Miroslaw Mejzner  m.mejzner@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.