Pharisaicus hydrops. Luke 14:2-4 in the Preaching of Peter Chrysologus

Mieczysław Paczkowski

Mikołaj Kopernik University, Toruń , Poland

Abstract

The biblical texts indubitably shaped the content of the sermons of Peter Chrysologus. He delivered sermons on the Gospel of St. Luke. The lecture on the healing of the man with dropsy (Luke 14:2-4) appears in Sermo 99 bis. The homily has a polemical resonance, but it concerns the situation described in the evangelic text. It is elaborated under a rhetorical and theological aspect. The bishop of Ravenna emphasized the symbolic and moral value of illness. The preacher used the appropriate means to arouse the desired response from the audience and to transmit the spiritual and moral teaching. The homily in question, like other speeches, abandoned rhetorical figures and realistic comparisons.

Keywords:

Patristic preaching, Peter Chrysologus, the miracle of healings (Luke14: 2-4), dropsy topic, Gospel of Luke

Ambrosius Mediolanesis, Expositio Evangelii secundum Lucam, ed. G. Coppa, Opera Omnia di Sant’Ambrogio, t. 11-12, Milano – Roma 1978, tł. W. Szołdrski, Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, PSP 1, Warszawa 1977.

Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 2/1: Apostołowie, Kraków 2007.

Arnobius, Adversus nationes, ed. A. Reifferscheid, CSEL 4, Vienna 1875.

Augustinus Hipponensis, Sermones, ed. P. Bellini – L. Carrozzi – F. Cruciani, NBA 29-34, Roma 1983-1989.

Aulus Cornelius Celsus, De medicina, ed. W.G. Spencer, Loeb Classical Library 292, Cambridge – London 1935.

Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Lucam, ed. R.M. Tonneau, CSCO 140, Louvain 1953.

Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica, ed. E. Schwartz, GCS 9/2, Leipzig 1908,

tł. A. Lisiecki, Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, POK 3, Poznań 1924.

Evagrius Ponticus, Capitula, PG 40, 1263-1267.

Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, ed. R. Étaix, CCL 141, Turnhout 1999,

tł. A. Szaniawski, Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, Warszawa 1998.

Hieronymus Stridonensis, De viris inlustribus, ed. E.C. Richardson, Texte und Untersuchungen 14, Leipzig – Berlin 1896, tł. W. Szołdrski, Św Hieronim, O znakomitych mężach, Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, PSP 6, Warszawa 1970.

Hieronymus Stridonensis, Expositio quattuor Evangeliorum, PL 30, 531-590 A.

Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – B. Hemmerdinger – Ch. Mercier, SCh 210-211, Paris 1974.

Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, ed. H.S.J. Thackeray – R. Marcus – A.P. Wikgren, LCL 242, 490, 281, 365, 489, 410, 433, Cambridge – London 1998, tł. Z. Kubiak – J. Radożycki, Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Poznań – Warszawa – Lublin 1962.

Novae Patrum Bibliothecae, t. 1, ed. A. Mai, Romae 1852.

Origenes, Fragmenta in Lucam in catenis, ed. H. Crouzel – F. Fornier – P. Perichon, SCh 87, Paris 1962, s. 464-547, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Fragmenty greckie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986, s. 147-180.

Origenes, Homiliae in Lucam, ed. H. Crouzel – F. Fornier – P. Perichon, SCh 87, Paris 1962, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986.

Papias Hierapolitanus, Fragmenta, ed. U.H.J. Körtner – M. Leutzsch, Schriften des Urchristentums, t. 3, Darmstadt 1998.

Petrus Chrysologus, Sermonum collectio a Felice episcopo parata, sermonibus extravagantibus adiectis, ed. A. Olivar. CCL 24, 24A, 24B, Turnhout 1975-1982.

Petrus Chrysologus, Sermones, ed. G. Banterle, Opere di san Pietro Crisologo, t. 2, Scrittori dell’area santambrosiana 2, Milano 1997.

Petrus Chrysologus. Epistola XXV (Petri Chrysologi Episcopi Ravennatis ad Eutychem Presbyterum), PL 54, 775-780.

Pseudo Johannes Chrysostomus, Opus imperfectum in Matthaeum, ed. J. van Banning, CCL 87B, Turnhout 1988.

Tertullianus, Adversus Marcionem, ed. A. Kroymann, CCL 1, Turnhout 1954, 441-726, tł. S. Ryznar, Tertulian, Przeciw Marcjonowi, PSP 58, Warszawa 1994.

Tertullianus, De oratione, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnhoult 1954, 256-274, tł. H. Pietras, Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, red. H. Pietras, Kraków 1993, s. 31-57.

Algisi L., Il Vangelo di S. Matteo, w: Introduzione alla Bibbia, t. 4: I Vangeli, red. L. Moraldi – S. Lyonnet, Torino 1960.

Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament, t. 3: Luke, red. A. Just Jr., Downers Grove 2003.

Benericetti R., Il Cristo nei sermoni di S. Pier Crisologo, Studia Ravennatensia 6, Cesena 1995.

Biblia a medycyna, red. B. Pawlaczyk, Poznań 2007.

Bizzozero A., Peter Chrysologus, w: Preachers, and Audiences in the Latin West, red. A. Dupont, Leiden 2018, s. 403-429. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004363564_020

Bloomquist G.L., Patristic Reception of a Lukan Healing Account. A Contribution to a Socio-Rhetorical Response to Willi Braun’s Feasting and Social Rhetoric in Luke 14, w: Healing in Religion and Society, from Hippocrates to the Puritans, red. K. Coyle – S.C. Muir, Lewiston 1999, s. 105-134.

Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, t. 1-3, red. A. Di Berardino, Roma – Genova 2006-2010.

Dictionary of Biblical Interpretation, t. 2, ed. J.H. Hayes, Nashville 1999.

Farnell F.D., The Synoptic Gospels in the Ancient Church: The Testimony to the Priority of Matthew’s Gospel, „The Master’s Seminary Journal” 10/1 (1999) s. 53-86.

Gosbell L.A., „The Poor, the Crippled, the Blind, and the Lame”. Physical and Sensory Disability in the Gospels of the New Testament, Wissenschaftliche Untersuchungenzum Neuen Testament 2. Reihe 469, Tübingen 2018.

Graumann T., Christus interpres. Die Einheit von Auslegung und Verkündigung in der Lukaserklärung des Ambrosius von Mailand, PTS 41, Berlin – New York 1994. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110883152

Griffith S.B., Ambrose the Appropriator. Borrowed texts in a new context in the Commentary on Luke, w: Commentaries, Catenae and Biblical Tradition, red. H.A.G. Houghton, Texts and Studies 3/13, Piscataway 2016, s. 199-225. DOI: https://doi.org/10.31826/9781463236908-013

Grmek M.D., Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej, tł. A.B. Matusiak, Warszawa 2002.

Hartsock C., The Healing of the Man with Dropsy (Luke 14:1-6) and the Lukan Landscape, „Biblical Interpretation” 21 (2013) s. 341-354. DOI: https://doi.org/10.1163/15685152-1077A0004

John Interpreted by Early Christian and Medieval Commentators, red. B.A. Stewart – M.A. Thomas, Grand Rapids 2018.

Kasprzak D., Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Sylwiana z Marsylii, Kraków 2008.

Kasprzak D., Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa, w: Biblia w kulturze świata. Biblia – Ojcowie Kościoła, red. T. Jelonek, Kraków 2008, s. 137-158.

Kasprzak D., Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chryzologa, w: Wokół Biblii, red. T. Jelonek, Kraków 2008, s. 31-50.

Kochaniewicz B., La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 1998.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

Kritzinger J.P.K., The Interpretation of the Parable of the Prodigal Son by Two Latin Patristic Authors, St Jerome and St Peter Chrysologus, „Bogoslovnivestnik” 81/2 (2021) s. 299-308. DOI: https://doi.org/10.34291/BV2021/02/Kritzinger

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Lodi E., L’esegesi biblica nei testi rituali dei sermoni di S. Pier Crisologo, w: L’esegesi nei Padri latini. Dalle origini a Gregorio Magno, XXVIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, t. 2, Roma 2000, s. 617-653.

Love S.L., The Man with Dropsy, „Leaven” 6/3 (1998) s. 136-141.

Loveday A., Luke’s Preface in the Context of Greek Preface Writing, „Novum Testamentum” 28/1 (1986) s. 48-74. DOI: https://doi.org/10.1163/156853686X00084

Lunn-Rockliffe S., Bishops on the Chair of Pestilence. Ambrosiaster’s Polemical Exegesis of Ps. 1.1, „Journal of Early Christian Studies” 19 (2011) s. 79-99. DOI: https://doi.org/10.1353/earl.2011.0004

Meconi D.V., Peter Chrysologus, London – New York 2021. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315630199

Moraldi L. – Lyonnet S., Introduzione alla Bibbia, t. 4: I Vangeli, Torino 1960.

Nowak D., Uzdrowienie w szabat człowieka chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 44/1 (2011) s. 16-29.

Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. M. Starowieyski – J.M. Szymusiak, Poznań 2022.

Olivar A., Els principis exegètics de sant Pere Crisòleg, w: Miscellanea biblica B. Ubach, red. R.M. Diaz, Scripta et documenta 1, Montserrat 1953, s. 413-438.

Olivar A., Los sermones de san Pedro Crisólogo. Estudio critico, Montserrat 1962.

Olivar A., Les exordes des sermons de saint Pierre Chrysologue, „Revue Bénédictine” 104 (1994) s. 85-105. DOI: https://doi.org/10.1484/J.RB.4.01307

Olivar A., La predicación cristiana antigua, Sección de teología y filosofía 189, Barcelona 1991, s. 298-299.

Paczkowski M.C., Łk 14,2-4 w egzegezie patrystycznej, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 13/4 (2020) s. 421-449. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2020.019

Paczkowski M.C., Mk 1,1-13 w egzegezie homiletycznej św. Hieronima ze Strydonu, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 7/2 (2014) s. 52-60. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2014.009

Quasten J., Patrologia. I Padri Greci. Dal Concilio di Nicea al Concilio di Calcedonia, t. 2, ed. A. Di Berardino, Genova 2000.

Quasten J., Patrologia. I Padri latini (secoli IV-V), t. 3, ed. A. Di Berardino et al., Casale Monferrato 1983.

Scimè C., L’esegesi di san Pietro Crisologo sui Salmi, Roma 1992.

Simonetti M., Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament, t. 1: Matthew 1-13, Downers Grove 2001.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tł. T. Skibiński, Myśl Teologiczna 26, Kraków 2000.

Timmerman C., Chronic Illness and Disease History, w: The Oxford Handbook of the History of Medicine, red. M. Jackson, Oxford 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199546497.013.0022

Vigarello G., Historia otyłości. Od średniowiecza do XX wieku, tł. A. Leyk, Warszawa 2012.

Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003.


Published
2023-03-15


Paczkowski, M. (2023). Pharisaicus hydrops. Luke 14:2-4 in the Preaching of Peter Chrysologus. Vox Patrum, 85, 167–192. https://doi.org/10.31743/vp.13907

Mieczysław Paczkowski  celestyn@umk.pl
Mikołaj Kopernik University, Toruń https://orcid.org/0000-0002-4045-2314License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.