Work in Pachomian Monasticism

Dariusz Antoni Kasprzak

The Pontifical University of John Paul II in Kraków , Poland

Abstract

A patristic reflection on the key texts of Pachomian on the issue of cenobitic labor and its consequences allows us to draw the following conclusions. In pachomian's ideological conception, work was to be an ascetic activity, carried out in silence and in complete submission to superiors. The primary type of Pachomian labor was agricultural work in the fields. Braiding, on the other hand, appears to have been a more ascetic complement to the former. The pachomian's other work was subservient to agriculture and braiding. The Christological motivation for the work emerges from the letters of Pachomius and the Book of Horsiesi. The crises of the Pachomian communities of the late 40s and 60s of the 4th century verified the original assumptions of the Rule. The casuistic and bureaucratic normative management of the order during Horsiesi's first term of office killed both the idealism of the monks and their human or monastic responsibility. It provoked opposition ("We want nothing to do with Horsiesi or the rules he sets") and rebellion from the brothers. Under Theodore, another διακριτικός of the community, there was a calming down in the order. Paradoxically, systematic work brought tangible material results, which began to threaten the spiritual purpose of the order. This second crisis of the order's management was resolved by entrusting to Divine Providence the tension between monastic observation and systematic work and the enrichment of the institution. Successfully, it seems, because the Pachomians survived in Egypt until the Arab invasion in the 9th century.

Keywords:

pachomians, cenobitism, work, crisis, discernment

Orsiesius, Monita (tekst koptyjski), w: Oeuvres de s. Pachôme et de ses disciples, ed. L Th. Lefort, CSCO 159 (Scriptores Coptici 23), Louvain 1956, s. 82-99; tł. L Th. Lefort, Horsièse, Règlements, w: Oeuvres de s. Pachôme et de ses disciples, CSCO 160 (Scriptores Coptici 24), Louvain 1956, s. 81-99.

Pachomiana latina. Règle et épîtres de s. Pachôme, épître de s. Théodore et ‘Liber’ de s. Orsiesius. Texte latin de s. Jérôme, ed. A. Boon, Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique 7, Louvain 1932, tł. A. Bober – W. Miliszkiewicz – M. Starowieyski, Pachomiana latina. Reguła św. Pachomiusza, Listy św. Pachomiusza, List Teodora, Księga Horsiesiego, Upomnienia św. Pachomiusza, red. M. Starowieyski, ŹM 11, Kraków 1996.

Palladius, Historia Lausiaca, t. 1-2, ed. C. Butler, Texts and Studies 6, Cambridge 1898-1904, tł. S. Kalinkowski, Opowiadania dla Lausosa, opr. M. Starowiejski, Kraków 1996.

The Bohairic Life of Pachomius, in: Pachomian koinonia, t. 1: The Life of saint Pachomius and his disciples, tł. A. Veilleux, Cistercian Studies Series 45, Kalamazoo 1980, s. 23-295.

Sancti Pachomii Vitae Graecae, ed. F. Halkin, Subsidia hagiographica 19, Bruxelles 1932, s. 1-96, tł. E. Dąbrowska, Żywot grecki świętego Pachomiusza (Vita Prima), w: Pachomiana graeca, ŹM 65, Kraków 2013, s. 119-246.

Ciemała M., Posłuszeństwo monastyczne w prawodawstwie pachomiańskim i bazyliańskim, „Vox Patrum” 36 (2016) s. 129-140. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3496

Ciemała M., Słowo Boże a życie osobiste i wspólnotowe według pierwotnej katechezy cenobickiej, „Polonia Sacra” 21/3 (2017) s. 67-83. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.2170

Ciężkowska-Marciniak W., O greckich i rzymskich miarach i wagach, „Meander” 11 (1956) s. 40-56.

Desprez V., Cenobityzm pachomiański, w: Pachomiana latina, tł. J. Dembska, ŹM 11, s. 15-82.

Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 1: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tł. J. Dembska, red. M. Starowieyski, ŹM 21, Kraków 1999.

Goehring J.E., Withdrawing from the Desert. Pachomius and the Development of Village Monasticism in Upper Egypt, „Harward Theological Review” 89 (1996) s. 267-285. DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816000031898

Harmless W., Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu, tł. M. Höffner, Kraków 2009.

Kasprzak D., Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej – zarys zagadnienia, „Polonia Sacra” 20 (2016) s. 101-122. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.1785

Kasprzak D., „Rozeznawanie duchów” (διάκρισις) w czasie monastycyzmu patrystycznego, w: Rozeznanie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. Sz. Drzyżdżyk – M. Gilski, Horyzonty dogmatu 9, Kraków 2018, s. 47-65. DOI: https://doi.org/10.15633/978-83-7438-771-2.03

Klimas S. G., Koinônia – wspólnota z bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie, Kielce 2017.

Kołosowski T., Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych, „Saeculum Christianum” 24 (2017) s. 5-16 DOI: https://doi.org/10.21697/sc.2017.24.1

Spychała D., Zwyczaje żywieniowe eremitów i mnichów chrześcijańskich w starożytności i wczesnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia, „Tabularium Historiae” 4 (2018) s. 53-68.

Szewczul B., Znaczenie pracy w życiu pierwszych mnichów chrześcijańskich, „Prawo Kanoniczne” 61/2 (2018) s. 3-29. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2018.61.2.01

Vecoli F., Direzione spirituale e regole monastiche: il caso di Pacomio, w: Storia della direzione spirituale dalle origini al XX secolo, t. 1, red. G. Filoramo, Brescia 2006, s. 265-279.

Vecoli F., Lo Spirito soffia nel deserto. Carismi, discernimento e autorità nel monachesimo egiziano antico, Brescia 2006.

Vecoli F., Trasformazione del discernimento in pratica istituzionale nella tradizione egiziana, „Rivista di Storia del Cristianesimo” 6 (2009) s. 21-41.

Wipszycka E., Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich. Casus kongregacji pachomiańskiej pierwszych pokoleń, w: Labarum X, red. K. Ilski – A. Kotłowska, Poznań 2012, s. 5-37.

Wipszycka E., Metrologia, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, s. 573-586.

Wipszycka E., Wprowadzenie, w: Pachomiana graeca (Vita graeca prima, List Ammon, Paralipomena), tł. E. Dąbrowska, opr. E. Wipszycka, ŹM 65, Kraków 2013, s. 15-102.


Published
2023-09-15


Kasprzak, D. A. (2023). Work in Pachomian Monasticism. Vox Patrum, 87, 155–174. https://doi.org/10.31743/vp.15148

Dariusz Antoni Kasprzak  kdario@poczta.onet.pl
The Pontifical University of John Paul II in Kraków https://orcid.org/0000-0003-0137-3514License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.