The importance of the outward appearance of nuns and monks in spiritual formation in the monasteries of Gaul and Spain (6th-7th centuries)

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article discusses the influence of the way of the monastic dress code on helping nuns and monks stay on their spiritual path during formation. The Focus of the study are the rules for nuns and monks developed in the 6th and 7th centuries in Gaul and Spain. The authors of the rules were convinced that the very strict requirements regarding the clothing, as well as the behavior, of consecrated per­sons, serve the practice of seeking virtue through poverty, obedience and humility. It was required that all the inhabitants of a monastery should wear simple habits with natural colors that no one could consider to be their property. Attention was also paid to the asceticism of sight and the way of walking, which served to pre­serve the virtue of purity. For the same reason, one was not allowed to take too many baths, except in the case of disease. The whole life of the celibate nuns and monks should be focused on the caring for the development of their spiritual life, and not on the pursuit of external appearance. The humble acceptance of poor attire, temperance in care for the body, and the ability to exercise self-control his eyesight, testified to the spiritual maturity of the nun and the monk.

Keywords:

ancient rules of monks, habit, poverty, humility, obedience, chastity, asceticism

Aurelianus Arelatensis, Regula ad monachos, PL 68, 385-397, tłum. B. Spieralska: Re¬guła dla mnichów św. Aureliana, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Staro¬wieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 467-492.
Aurelianus Arelatensis, Regula ad virgines, PL 68, 399-406, tłum. B. Spieralska: Reguła dla dziewic św. Aureliana, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 493-512.
Caesarius Arelatensis, Regula virginum, ed. J. Courreau – A. de Vogüé, SCh 345, Paris 1988, tłum. M. Borkowska: Reguła dla dziewic świętego Cezarego biskupa, w: Za¬chodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 405-443.
Caesarius Arelatensis, Regula monachorum, ed. J. Courreau – A. de Vogüé, SCh 398, Paris 1994, tłum. M. Borkowska: Reguła dla mnichów, w: Zachodnie reguły mona¬styczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 451-460.
Donatus Vesontionensis, Regula ad virgines, PL 87, 273-298, tłum. B. Spieralska: Reguła dla dziewic św. Donata, biskupa Vesontium, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 603-666.
Ferreolus Ucetienses, Regula ad monachos, PL 66, 959-976, tłum. B. Spieralska: Reguła św. Ferreola, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kra¬ków 2013, 523-563.
Fructuosus Bracarensis, Regula monachorum, ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, BAC 321, Madrid 1971, 137-162, tłum. P. Wygralak: Świętego Fruktuoza Reguła mnichów, Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kra¬ków 2013, 1049-1076.
Fructuosus Bracarensis, Regula monastica communis, ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, BAC 321, Madrid 1971, 172-208, tłum. A. Strzelecka: Reguła wspólna, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 1077-1118.
Isidorus Hispalensis, Regula monachorum, ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, BAC 321, Madrid 1971, 90-125, tłum. I. Gano: Księga reguły klasztornej, w: Zachod¬nie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 993-1029.
Isidorus Hispalensis, Etymologiae, PL 82, 73-728.
Pactum, ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, BAC 321, Madrid 1971, 208- 211, tłum. A. Strzelecka: Pakt, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowiey¬ski, ŹM 50, Kraków 2013, 1119-1123.
Leandrus Hispalensis, De institutione virginum et contemptu mundi (Regula Sancti Lean¬dri), ed. J. Campos Ruiz, w: Santos Padres Españoles, BAC 321, Madrid 1971, 21-76, tłum. I. Gano: O pouczeniu dziewic i o pogardzie świata świętego Leandra (Reguła św. Leandra), w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kra¬ków 2013, 927-982.
Regula monasterii Tarnantensis, PL 66, 977-986, tłum. B. Spieralska: Reguła Tarnateń¬ska, w: Zachodnie reguły monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 50, Kraków 2013, 569-593.
Bishko C.J., The pactual tradition in Hispanic monasticism, w: Spanish and Portuguese Monastic History 600-1300, red. C.J. Bishko, London 1984, 1-42.
Daniluk M., Kukulla, EK X 167-168.
Ihnatowicz J.A., Najstarsze formy życia konsekrowanego i ich rola w Kościele dzisiaj, w: Vita consecrata. Życie ofiarowane Bogu i ludziom, red. T. Rusiecki, Kielce 2002, 11-60.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964.
Leclercq J., Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów, tłum. M. Borkowska, ŹM 25, Kraków 2001.
Superson J., Penula, pianeta, casula (do początku IX wieku), w: Szata liturgiczna, red. A. Sielepin – J. Superson, Kraków 2016, 43-63.
Torrales Tovar S., El habito monastico oriental y su adaptación en Hispania, w: Bizan¬cio y la península ibérica: de la antigüedad tardía a la edad moderna, ed. I. Pérez Martín – P. Bádenas de la Peña, Madrid 2004, 155-163.
Viñayo González A., San Fructuoso de Braga. El hombre, el fundador, el santo, Leon 1966.
Wygralak P., Praktyka postu w klasztorach wizygockiej Hiszpanii w VI-VII wieku. Anali¬za reguł zakonnych, w: Spirtus Sanctus et Ecclesia. Opuscula Bogdano Częsz septu¬agenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2015, 33-43.
Wygralak P., Ubóstwo jako wymóg życia mniszego na podstawie reguł monastycznych Galii i Hiszpanii (VI-VII w.), w: Ojcowie Kościoła o ubóstwie, red. B. Częsz – P. Wy¬gralak, Poznań 2013 = TPatr 10 (2013) 154-170.

Published
2018-12-12


Wygralak, P. (2018). The importance of the outward appearance of nuns and monks in spiritual formation in the monasteries of Gaul and Spain (6th-7th centuries). Vox Patrum, 70, 227–241. https://doi.org/10.31743/vp.3207

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.