The antiheretical polemic in the Catechesis of Cyril of Jerusalem

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

The research goal the article was to present the ways of polemical fight of Cyril of Jerusalem in pre-baptismal catecheses given by him during the period of Lent. Catechumens, listening to catechetical speeches of their bishop, often learned about the existence of various theological misinterpretation. The Jerusa­lem shepherd noted at the beginning of his cycle of catecheses that he would pay attention to the heretical views. The bishop included an extensive description of the existing at that time false faith groups in one of the initial catechesis to sensitize the listeners to the spiritual evil introduced into their minds by heretics. The particular theological truths the bishop explained on the basis of the Articles of Faith contained in the so-called symbol of Jerusalem. In every consecutive teaching Cyril referred to these er­roneous views that concerned the currently explained theological issue. Through their juxtaposition the listeners could better understand and at the same time dis­tinguish the true interpretation of the faith from its misinterpretation. The bishop of Jerusalem turned out to be not only an outstanding theologian, but also a good polemicist, and an excellent teacher.

Keywords:

Cyril of Jerusalem, antiheretical polemic, heretical views, catechumens

Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses, PG 33, 331-1057, tłum. W. Kania: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.

Ignatius Antiochenus, Epistula ad Smyrnaeos, ed. P.Th. Camelot, w: Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de Polycarpe, SCh 10, Paris 1969, 154-168, tłum. A. Świderkówna: Ignacy do Kościoła w Smyrnie, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 1998, 136-139.

Ignatius Antiochenus, Epistula ad Trallianos, ed. P.Th. Camelot, w: Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de Polycarpe, SCh 10, Paris 1969, 110-122, tłum. A. Świderkówna: Ignacy do Kościoła w Tralleis, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 1998, 124-127.

Carpenter H.J., Creeds and Baptismal Rites in the First Four Centuries, JTS 44 (1943) 1-11.

Conant K.J., The Holy Sites at Jerusalem in the First to Fourth Centuries, „Proceedings of the American Philosophical Association” 102 (1958) fasc. 1, 14-24.

Crehan J.H., Early Christian Baptism and the Creed, London 1950.

Day J., Lent and the Catechetical Program in mid-fourth-century Jerusalem, StLit 35 (2005) 129-147.

Dubois M., What Jerusalem really means for Christians, „The Holy Land” 2 (1982) fasc. 1, 36-47.

Fiedrowicz M., Teologia Ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009.

Granado C., Pneumatologia de San Cirilo de Jerusalém, EE 58 (1983) 421-490.

Hamilton R.W., Jerusalem in the Fourth Century, „Palestine Exploration Quarterly” 84 (1952) 83-90.

Historia teologii, t. 1: Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino – B. Studer, tłum. M. Gołębiewski i inni, Kraków 2002.

Jaśkiewicz G., Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii, Ząbki 2011.

Jędrzejewska M., Droga inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym na podstawie katechez Cyryla Jerozolimskiego, "Vox Patrum" 42-43 (2002) 403-409.

Kalleres D.S., Cultivating True Sight at the Center of the World: Cyril of Jerusalem and the Lenten Catechumenate, ChH 74 (2005) 431-459.

Kania W., Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego, "Vox Patrum" 18 (1990) 75-81.

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.

Longosz S., Zarys historii inwektywy wczesnochrześcijańskiej, RT 43 (1996) z. 2, 363-390.

Maggioni B., I simboli della fede delle prime comunità cristiane, RPL 4 (1979) 9-13.

Paczkowski C.M., Teologia świadectwa i doświadczenia w „Katechezach” Cyryla Jerozolimskiego, „Quaestiones selectae” 8 (2001) 52-73.

Paczkowski M.C., Rzeczywistość, symbol i tajemnica – Jerozolima w starożytnej literaturze chrześcijańskiej okresu chalcedońskiego, Wrocław 2003.

Pietras H., Geneza Symbolu Apostolskiego, w: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła, red. R. Knapiński, Lublin 1997, 63-76.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 20072.

Quasten J., Patrologia, vol. 2: I Padri greci (secoli IV-V), Casale 1983.

RokeahD., Jews, Pagans and Christians in Conflict, Jerusalem 1982.

Sesboüé B. – Wolinski J., Historia dogmatów, t. 1: Bóg zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999.

Stachura M., Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa rzymskiego (lata 324-428, wschodnia część Imperium), Kraków 2000.

Stemberger G., Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius, München 1987.

Stephenson A.A., Saint Cyril Trinitarian Theology, StPatr 11 (1972) 234-241.

Walker P.W.L., Holy City, Holy Places? Christian Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century, Oxford 1990.


Published
2018-12-16


Widok, N. (2018). The antiheretical polemic in the Catechesis of Cyril of Jerusalem. Vox Patrum, 68, 423–442. https://doi.org/10.31743/vp.3368

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.