Money in Historia lausiaca by Palladius of Helenopolis

Ireneusz Milewski

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

The paper analyses the reports regarding money, which appear in the Histo­ria Lausiaca by Palladius, bishop of bithynian Helenopolis and galatian Aspona. In the work of Palladius, money appears in several contexts: as a donation to a church and sums donated to charity. Amongst the most generous donors, there are: Melania the Elder, Melania the Younger and Olympias from Constantinople. In Historia Lausiaca, there can also be found some information about the prices and wages of the time. Another matter is the credibility of the reports when it comes to the amounts of money. Unfortunately, it is extremely difficult to ulti­mately verify their legitimacy. Other reports which give information on the prices and wages are not really helpful either.

Keywords:

Antiquity, Ancient Christianity, Economy of the Later Roman Empire, early Byzantium, Palladius of Helenopolis

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, Fontes Historiae Antiquae 9 [wyd. grecko-polskie, tłum. A. i P. Barańscy: Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, oprac. P. Janiszewski], Poznań 2007.
Gerontius, Vita Melaniae iunioris, éd. D. Gorce, SCh 90, Paris 1962.
Joannes Chrysostomus, Epistulae, PG 52, 529-791.
Palladius, Dialogus de vita Joannis Chrysostomi, éd A. M. Malingrey – P. Leclercq, SCh 341, Paris 1988.
Palladius, Historia Lausiaca, ed. C. Butler: The Lausiac History of Palladius, vol. 2: The Greek Text edited with introduction and notes, Cambridge 1904; tłum. S. Kalin¬kowski: Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), ŹM 12, Kraków – Tyniec 1996.
Paulinus Nolanus, Epistulae, ed. G. Hartel, CSEL 29, Wien 1894.
Vita S. Olympiadis, ed. A.-M. Malingrey, w: Jean Chrysostome, Lettres a Olympias. Vie anonyme d’Olympias, SCh 13bis, Paris 1968, 406-449.
Avi-Yonah M., The Economics of Byzantine Palestine, „Israel Exploration Journal” 8 (1958) 39-51.
Bellen H., Mâllon chrêsai (1 Cor. 7, 21). Verzicht auf Freilassung als asketische Leistung, JACh 6 (1963) 177-180.
BrocC., Le rôle des femmes dans l’Église de Constantinople d’après la correspondance de Jean Chrysostome, StPatr 27 (1993) 150-154.
Cloke G., This Female Man of God. Women and Spiritual Power in the Patristic Age, AD 350-450, London – New York 1995.
Consolino F.E., Sante o patrone? Le aristocratiche tardoantiche e il potere della carità, „Studi Storici” 30 (1989) 969-991.
Constantelos D.J., Byzantine Philantropy and Social Welfare, New Brunswick – New Yersey 1968.
Coon L.L., Sacred Fictions: Holy Women and Hagiography in Late Antiquity, Philadel¬phia 1997, 95-119.
Dagron G., Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974.
Holum K.G., Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley 1982.
Hübner A., Einführung, w: Palladius, Historia Lausiaca. Geschichte aus dem frühen Mönchtum, Übersetzt und kommentiert von A. Hübner, FCh 67, Freiburg – Basel – Wien 2016, 7-77.
Hunt E.D., Palladius of Helenopolis. A Party and its Supporters in the Church of the Late Fourth Century, JTS 24 (1973) 456-480.
Iluk J., Ekonomiczne i polityczne aspekty cyrkulacji złota w późnym Cesarstwie Rzyms¬kim, Gdańsk 1988.
Jongman W., Gibbon was Right. The Decline and Fall of the Roman Economy, w: Crises and the Roman Empire. Proceedings of the seventh Workshop of the International Network. Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006), ed. O. Helister – G. de Kleijn – D. Sloothes, Leiden – Boston 2007, 183-200.
Jundziłł J., Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzym¬skiego, Warszawa 1984.
Katos D.S., Palladius of Helenopolis. The Origenist Advocate, Oxford 2011.
Krause J.U., Witwen und Weisen im frühen Christentum, Stuttgart 1995.
Krumeich C., Hieronymus und die christliche feminae clarissimae, Bonn 1993.
Lexikon der Antiken christlichen Literatur, hrsg. von S. Doepp – W. Geerlings, Freiburg – Basel – Wien 1998.
Meyer W., Constantinopolitan Women in Chrysostom’s Circle, VigCh 53 (1999) 265-288.
Milewski I., Depozycje i zsyłki biskupów w cesarstwie wschodniorzymskim (lata 325- 451), Gdańsk 2008.
Milewski I., Działalność dobroczynna przedstawicielek rodów arystokratycznych i domów panujących we wschodnich prowincjach Cesarstwa w IV i V wieku, w: Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, 245-259.
Milewski I., Jan Chryzostom i jego stronnicy w starciu z patriarchą aleksandryjskim Teofi¬lem, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 105, Opole 2008, 87-116.
Milewski I., Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku na przykładzie pism Kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Gdańsk 1999.
Mitsiou E., Frauen als Gründerinen von Doppelklöstern im Byzantinischen Reich, w: Fe¬male Founders in Byzantium and Beyond, ed. L. Theiss – M. Mullett – M. Grünbart – F. Fingarova – M. Savage, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 60-61, Wien – Köln – Weimar 2011-2012, 333-343.
Murphy F.X., Melania the Elder: a biographical note, „Traditio” 5 (1947) 59-77.
Prosopography of the Later Roman Empire, II: A.D. 395-527, ed. J.R. Martindale, Cam¬bridge 1980.
Rebenich S., Hieronymus und sein Kreis. Prosopographische und Sozialgeschichtliche Untersuchungen, Stuttgart 1992.
Salzmann M.R., The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change in the Western Roman Empire, Cambridge – London 2002.
Schulze Ch., Die Wundererzählungen in Palladius’ Historia Lausiaca. Eine medizinhisto¬rische Betrachtung, ZACh 17 (2013) 87-101.
Špidlik T., Melania la benefatrice (383-440), Milano 1986.
Starowieyski M., Wstęp, w: Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), ŹM 12, Kraków 1996, 11-54.
Synek E.M., Heilige Frauen der frühen Christenheit. Zu den Frauenbildern in hagiogra¬phischen Texten des christlichen Ostens, Würzburg 1994.
Szczur P., Melania Młodsza, EK XII 488.
Szczur P., Melania Starsza, EK XII 488-489.
Tougher S., The Eunuch in Byzantine History and Society, London – New York 2008.
Wilkinson K.W., The Elder Melania’s missing decade, „Journal of Late Antiquity” 5 (2012) 166-184.
Wipszycka E., „Historia Lausiaca” Palladiusza, w: Chrześcijaństwo u schyłku staro¬żytności. Studia źródłoznawcze, red. T. Derda – E. Wipszycka, I, Warszawa 1997, 229-280.
Wittern S., Frauen, Hieligkeit und Macht. Lateinische Frauenviten aus dem 4. bis 7. Jahr¬hundert, Stuttgart – Weimar 1994.
Wójcik M., Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003.

Published
2018-12-16


Milewski, I. (2018). Money in Historia lausiaca by Palladius of Helenopolis. Vox Patrum, 67, 423–435. https://doi.org/10.31743/vp.3408

Ireneusz Milewski 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.