The equality of the Holy Spirit with the Son and the Father according to Didymus the Blind

Joseph Grzywaczewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The article presents Didymus the Blind’s teaching on the Holy Spirit. It is to be noticed that continues and develops the principles of Saint Athanasius’ pneu­matology. Didymus rejects the opinion of the tropiko… that the Holy Spirit be­longs to the created beings. Didymus underlines that the Spirit is equal to the Son and the Father, and consequently He belongs to the Holy Trinity. The Spirit is holy, but He did not receive His holiness; He has wisdom, but he did not receive it from anybody; He knows everything without learning. There is no change in the nature of the Holy Spirit. Holiness and wisdom and other qualities belong to His nature. He possesses them eternally and He cannot lose them. The Father and the Son and the Holy Spirit possess the same substance within the Trinity, but their missions are different. The three Divine Persons operate together ad extra, i.e. outside of the Trinity for the salvation of the people.

Keywords:

Didymus the Blind, Athanasius, tropikoi, the Holy Spirit, equality

Athanasius, Epistulae I-IV ad Serapionem: De Spiritu Sancto, ed. J. Lebon, SCh 15, Paris 1947, trad. polonaise S. Kalinkowski: Św. Atanazy Wielki, Listy do Serapiona, ŹMT 2, Kraków 1996.

Didymus Alexandrinus, De Spiritu Sancto, ed. L. Doutreleau, SCh 386, Paris 1982.

Philo Judaeus, De somniis, ed. P. Savinel, Paris 1962.

Origenes, Commentarii in Joannem, ed. C. Blanc, lib. I-V, SCh 120, Paris 1966; lib. VI, X, SCh 157, Paris 1970; lib. XIII, SCh 222, Paris 1975; lib. XIX-XX, SCh 290, Paris 1982; lib. XXVIII-XXXII, SCh 385, Paris 1992; trad. polonaise S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, ŹMT 27, Kraków 2003.

Ayres L., Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth Century Theology, Oxford 2006.

Grzywaczewski J., La relation du Fils au Père dans les conceptions théologiques des origines au Concile de Nicée, Paris 2012.

Kelly J.N.D., Early Christian Creeds, New York 2006.

Ortiz de Urbina I., Nicée et Contantinople, trad. X. Monasterio – G. Dumeige, Paris 20062.

Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F. Cross – E. Livingstone, Oxford 1997.

Sesboüé B., La divinité du Fils et du Saint-Esprit (IV siècle), in: B. Sesboüé – J. Wolinski, Dieu du salut, Paris 1994, 235-280.

Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J.M. Szymusiak – M. Starowieyski, Poznań 1971.

Szymańska-Kuta D., Dydym Ślepy – mistrz Szkoły Aleksandryjskiej (przegląd źródeł), „Studia Religiologica” 43 (2010) 77-92.

Szymańska-Kuta D., Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne, Vox Patrum 63 (2015) 567-581.

Weinandy Th., Athanasius. A Theological Introduction, Ashgate – Aldershot 2007.


Published
2016-07-15


Grzywaczewski, J. (2016). The equality of the Holy Spirit with the Son and the Father according to Didymus the Blind. Vox Patrum, 65, 171–184. https://doi.org/10.31743/vp.3500

Joseph Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.