Secrets of spiritual struggle in the fifth demonstration "On wars" of Aphrahat, the Persian sage

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

In the Demonstration “On Wars” Aphrahat prophetically announces the times of Christian persecution and at the same time in a secret way persuades and en­courages to place one’s faith in God’s Providence. The Persian comments on his contemporary events in a military convention, in the context of the ideals of spiri­tual struggles of the “sons of covenant”. In every difficult situation Christian “ath­letes” should see a call for conversion. A theological message of the speech “On Wars” has been included in the encouragement to interpret the persecution of the Church as a sign of God’s admonition; the Sage says nothing about God’s wrath or His punishment.

Keywords:

Sons of the Covenant, early Syrian asceticism, judeo-christian theology, the Persian Church, persecutions, Shapur II, Aphrahat

Aphraates, Demonstratio 1, PSyr 1, 41, 2, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O wierze (Demonstratio prima. De fide), PSyr 1, 41, ŚSHT 37 (2004) nr 2

Aphraates, Demonstratio 3, PSyr 1, 104, 26 - 112, 4, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O poście (Demonstratio tertia. De ieiunio), PSyr 1, 104-112, ŚSHT 42 (2009) nr 1

Aphraates, Demonstratio 4, PSyr 1, 145, 10, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione), PSyr 1, 145, ŚSHT 43 (2010) nr 1

Aphraates, Demonstratio 5, ed. J. Parisot: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, 184-237, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O wojnach (Demonstratio quinta. De bellis, PSyr 1, 184-237), ŚSHT 43 (2010) nr 2, 248-262

Aphraates, Demonstratio 7, PSyr 1, 340, 6, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O pokutujących (Demonstratio septima. De paenitentibus), PSyr 1, 340, ŚSHT 46 (2013) nr 1

Aphraates, Demonstratio 14, PSyr 1, 725, 1, tłum. A. Uciecha: Afrahat, List Synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria), PSyr 1, 725, ŚSHT 46 (2013) nr 1

Barnes T.D., Constantine and the christians of Persia, JRS 75 (1985) 126-136

El-Khoury N., Hermeneutics in the Works of Ephraim the Syrian, w: IV Symposium Syriacum. Literary Genres in Syriac Literature (Groningen – Oosterhesselen, 10-12 Sept. 1984), ed. H.J.W. Drijvers – R. Lavenant – C. Molenberg – G.J. Reininked, OCA 229, Roma 1987

Griffith S.H., Images of Ephrem: The Syrian Holy Man and his Church, „Traditio” 45 (1989-1990) 7-33

Guillaumont A., Aux origines du monachisme chrétien. Pour une phénoménologie du monachisme, Spiritualité Orientale 30, Abbaye de Bellefontaine 1979

Harnack A., Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1905

Labourt J., Le christianisme dans l’Empire Perse sous la dynastie Sassanide (224- 632), Bibliothèque de l’enseignement de l’histoire ecclésiastique 11, Paris 1904

Morrison C.E., The Reception of the Book of Daniel in Aphrahat’s Fifth Demonstration, „On Wars”, „Hugoye” 7 (2004) nr 1, 55-82

Murray R., The theory of symbolism in St. Ephrem’s Theology, ParOr 6-7 (1975-1976)

Pierre M.-J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: I-X, SCh 349, Paris 1988

Szczur P., Rola postrzegania duchowego w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, Vox Patrum 62 (2014) 493-504

Szczur P., Rola „zmysłów wiary” w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego, Vox Patrum 61 (2014) 297-308

Teister W. – Uciecha A., Postawa chrześcijan Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapura II, Vox Patrum 57 (2012) 667-676

Thesaurus Syriacus, ed. R. Payne Smith, II, Oxonii 1901

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002

Uciecha A., Postawa duchowieństwa Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapura II, w: Vobis Episcopus vobiscum christianus, red. W. Myszor – A. Malina, Katowice 2004, 278-287

Uciecha A., „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, Vox Patrum 59 (2013) 209-223


Published
2015-07-15


Uciecha, A. (2015). Secrets of spiritual struggle in the fifth demonstration "On wars" of Aphrahat, the Persian sage. Vox Patrum, 63, 389–396. https://doi.org/10.31743/vp.3570

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.