Evil and sin in the teaching of Sulpicius Severus

Józef Pochwat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Sulpicius Severus (c. 360-420) was aware of the enormity of evil that people commit. He kept reminding, that the source of this situation is the sin of the first couple, Adam and Eve. A human being took side of Satan rather than God, and consequently developed all kinds of sins of disorder in a delicate field of human sexuality, various vices, murders and wars. Everyone commits sins, no matter who he is and what he does in life. Sulpicius Severus emphasized the truth that sin means disaster, loss of the most important values of freedom and happiness in God. An important feature in the teaching of Sulpicius Severus is his approach to the pagans and heretics. Both of them are treated by him as those who are under the influence of Satan; pagans – because by worshiping idols they venerate de­mons, and heretics – because by preaching false doctrines they submit to the spirit of lies, that is the spirit of Satan.

Keywords:

sin, sexuality, murders, wars, pagans, heretics, demons, satan, Sulpicius Severus

Odelain O. – Séguineau R., Dictionnaire des noms propres de la Bible, Paris 1996

Pochwat J., Nauka o szatanie i demonach w ujęciu Sulpicjusza Sewera, „Polonia Sacra” 16 (34) (2012) nr 31, no 75, 199-215

Pochwat J., Sulpicjusz Sewer i jego dzieło w czasie przemian dziejowych w Galii na przełomie IV i V wieku, w: Starożytny chrześcijanin w obliczu przemian dziejowych, red. B. Częsz, Poznań 2011

Pochwat J., Synteza tematyki opętania i egzorcyzmu w dziełach Sulpicjusza Sewera, TST 31 (2012) z. 1, 111-120

Pochwat J., Zagadnienie nawrócenia i pokuty w dziełach Sulpicjusza Sewera, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 1 (32), 231-239

Senneville-Grave G. de, Introduction, w: Sulpice Sévère, Chroniques, SCh 441, Paris 1999

Sordyl K., Dzieje schizmy pryscyliańskiej (370-385). Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu, Vox Patrum 59 (2013) 317-327

Starowieyski M., Początki monastycyzmu zachodniego, WST l (1983)

Starowieyski M., Świętego Marcina chwała pośmiertna, „W drodze” 1994, nr 12 (256), s. 74-82

Starowieyski M., Święty Marcin i jego biograf, „W drodze” 1994, nr 11 (255), s. 63-74

Sulpicjusz Sewer, Chronicorum libri duo, ed. G. de Senneville-Grave, SCh 441

Sulpicjusz Sewer, De vita beati Martini, PL 20, tłum. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, wstęp, komentarz i oprac. M. Starowieyski, ŹM 8, Kraków 1995, 47-87

Sulpicjusz Sewer, Dialogi, PL 20, 183-222, tłum. P.J. Nowak, ŹM 8

Sulpicjusz Sewer, Epistulae, PL 173-184, tłum. P.J. Nowak, ŹM 8

Sulpicjusz Sewer, Vita Martini Turonensis 1, 1-2, PL 20, 159, ŹM 8

Szczur P., Pryscylian, PEF VIII 517-519

Szczur P., Pryscylianizm, PEF VIII 519-520


Published
2014-09-04


Pochwat, J. (2014). Evil and sin in the teaching of Sulpicius Severus. Vox Patrum, 62, 443–456. https://doi.org/10.31743/vp.3595

Józef Pochwat 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.