Christianization of law after „the edict of Milan”

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

The Constantine breakthrough was the beginning of changes in the whole Roman Empire state system. In Roman Law that process meant the introduction of Christian elements into legislation. The process of Roman Law Christianiza­tion was started by the Emperor Constantine the Great and was proceeded by his successors. The scope of those changes is difficult to determine. It is even more difficult to determine those changes mechanism of introduction. It is sure that Church was not the initiator of them. Even priests not always had been satisfied with those changes. Simplifying, those changes could be reduced to three areas: law and rules regarding the Christian cult; respecting the Christian spirit laws, and, finally, to, so called, privileges which were bestowed to the Catholic Church. It seems to be that this process did not open the way to introduction of confes­sional state but strengthened its tolerant – in religious case – character. This article is a systematization attempt of these issues, especially in the face of the numerous appearing allegations.

Keywords:

Roman law, Church law, Christianization of Law, tolerance, privilege

Barzanò A., Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale, Milano 1996
Bernard L.W., L’intolleranza negli apologisti cristiani con speciale riguardo a Firmico Materno, w: L’intolleranza cristiana nei confronti dei pagani, ed. P.F. Beatrice, Bologna 1990, 79-100
Cochrane C.N., Chrześcijaństwo i kultura antyczna, tłum. G. Pianko, Warszawa 1960
Codex Justinianus, ed. T. Mommsen – P. Meyer – P. Krueger, SCh 531, Paris 2009
Codex Theodosianus
Concilium Eliberitanum (306), w: Dokumenty synodów od 50 do 381 roku [wyd. grecko-łacińsko-polskie], układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37 (= SCL 1), Kraków 2006
Dacquino P., Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, Torino 1984
Dębiński A., Ustawodaw¬stwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990
Eusebius Caesariensis, Vita Constantini, PG 20, 1169, tłum. T. Wnętrzak: Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, ŹMT 44, Kraków 2007
Falchi G.L., La diffusione della legislazione imperiale ecclesia¬stica nei secoli IV e V, w: Legislazione imperiale e religione nel IV secolo, Roma 2000
Gaudemet J., L’Église dans l’Empire romaine (IVe-Ve siècles), Paris 1958
Grzywacz J., Episcopalis audientia, EK IV 1035
Hilarius Pictaviensis, Ad Constantium Imperatorem, ed. A. Feder, CSEL 65, Vindobonae – Lipsiae 1916
Hilarius Pictaviensis, Contra Constantium Imperatorem, PL 10
Jóźwiak S., Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin 2004
Jurkiewicz J., Ambrozjańska koncepcja wolności religii chrześcijańskiej w świe¬tle relacji Ambrożego z Mediolanu z dworem cesarskim, Kraków 2006
Klauser Th., Fest, RACh VII 752-754
Kołosowski T., Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce rzymskiej, Piła 2000
Kowalski H., „Pontifex maximus” w reli¬gii i państwie rzymskim, VoxP 24 (2004) t. 46-46, 19-31
Mossakowski W., Azyl w późnym Cesarstwie Rzymskim, Toruń 2000
Munier Ch., Concilio, DPAC I 751-752
Pietras H., Sobór Nicejski [325]. Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013
Piétri Ch., Konstantin und die Christianisirung des Reiches, w: Die Geschichte des Christentums, II: Das Ent¬stehen der einen Christenheit (250-430), hrsg. Ch. und L. Piétri, Fribourg im Breisgau 2005
Plöchl W.M., Storia del diritto canonico, I, Roma 1963
Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństw I-IV w., Warszawa 1979
Sozomenus, HE, ed. J. Bidez, SCh 306, Paris 1983, 146, tłum. S. Kazikowski: Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1989
Stachura M., Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec Cesarstwa Rzym¬skiego (lata 324-428 wschodnia część imperium), Kraków 2000
Stanula E., „Imperatoria sollicitudo” w ocenie św. Hilarego z Poitiers, w: Chrześ¬cijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 116-121
Steinmetzer E., Arbeitsruhe, RACh I 590-591
Śrutwa J., Episcipalis audientia w Afryce rzymskiej, RTK 28 (1981) z. 4,

Published
2014-01-05


Żurek, A. (2014). Christianization of law after „the edict of Milan”. Vox Patrum, 61, 73–88. https://doi.org/10.31743/vp.3610

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.