The God of Christian belief in the "Prima Clementis"

Waldemar Turek

Pontificia Università Urbaniana a Roma , Italy

Abstract

In his First Letter to the Corinthians, Saint Clement of Rome offers a concep­tion of God based on biblical texts, philosophical arguments (especially Greek), and juridical reasoning (especially based on Roman law). Taking into conside­ration the various terms that refer to God in the Prima Clementis, the author of this paper analyzes those that occur most frequently, including theos, kyrios, despotes and pater. He attempts to uncover the meaning of these terms in the Prima Clementis and in the preceding tradition, as well as the theological ideas that these terms were intended to express. In this way, the author aims not only to present the concept of God as elaborated by Clement, but also Clement’s cultural background which hitherto has remained in the dark. The word theos indicates God’s omnipotence, emphasizing his power to create and justify; as kyrios God brings order to the created world and establishes harmony among its various ele­ments; despotes, Clement’s favourite term, describes God as the one who invites man to change his behaviour, the one who chooses him and justifies him with his grace; pater refers to the God of peace who encourages all believers to collabo­rate, especially the community at Corinth.

Keywords:

Clement of Rome, God’s omnipotence, God brings order, God invites man, God of peace, Prima Clementis

Dal Covolo E., Chiesa Società Politica. Aree di „laicità” nel cristianesimo delle origini, Roma 1994
Dal Covolo E., I cristiani e la politica. Cristianesimo e impero romano nei primi tre secoli, w: Cultura e promozione umana, a cura di E. Dal Covolo – I. Giannetto, Troina 1996
Jaubert A., Index des mots, w : SCh 167, Paris 1971
Jefers J.S., Conflict at Rome. Social Order and Hierarchy in Early Christianity, Min¬neapolis 1991
Mannucci V., Lettera ai Romani, w: AA. VV., Le Lettere di Paolo, Genova 1996
Padovese L., Il problema della politica nelle prime comunità cristiane, Casale Monfer¬rato 1998
Prima Clementis, w: Seguendo Gesù, Testi Cristiani delle Origini 1, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, Milano 2010, 180-274
Prinzivalli E., Commento, Testi Cristiani delle Origini 1, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, Milano 2010
Prinzivalli E., Introduzione, Testi Cristiani delle Origini 1, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, Milano 2010
Świderkówna A., Słowniczek

Published
2014-01-05


Turek, W. (2014). The God of Christian belief in the "Prima Clementis". Vox Patrum, 61, 269–282. https://doi.org/10.31743/vp.3624

Waldemar Turek 
Pontificia Università Urbaniana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.