Issues of faith in the predicatory teaching of st. Chromatius of Aquileia

Brunon Zgraja

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

St. Chromatius, bishop of Aquileia, who lived at the turn of the IV and V cen­tury, as a zealous pastor, led by concern for the salvation of his faithful, undertook in his predicatory teaching an explanation of the queations of faith. Without in­dications of any polemics – as one might expect – with the Arianism which was spread through the Gothic invaders, he did it, not ignoring however the important doctrinal aspect which constitutes the basis of the act of faith. He teaches, that to believe means to walk incessantly the Christ’s way of righteousness, know thanks to the proclaimed Gospel. Receiving the holy baptism is the beginning of that way. In a simple, but interesting at the same time, preaching being not infre­quently the fruit of an allegorical, often amazing interpretation of the Bible events and signs know to his listeners, the bishop of Aquileia furthermore encourages to fidelity to the chosen way of righteousness, making his listeners aware that walk­ing this way means not only walking a way that is free from wrongdoing, which brings concrete fruits, of which the most valuable is the eternal salvation. Being aware of many menaces in spiritual life, he also warns in his sermons against the danger of losing the faith.

Keywords:

Chromatius of Aquileia, faith, sermons

Beatrice P.F., Due nuovi testamenti della lavanda dei piedi età patristica. Cromazio di Aquileia e Severiano di Gabala, „Augustinianum” 20 (1980) 23-54
Beatrice P.F., The Sign of Jonah. The Pas¬chal Mystery and the Conversion of the Pagans according to Chromatius of Aquileia, w: Chromatius of Aquileia and His Age. Proceedings of the International Conference held in Aquileia, 22-24 May 2008, ed. P.F. Beatrice – A. Peršič, Turnhout 2011, 19-64
Bober A. – Misiurek J., Chromacjusz, EK III 280-281
Chromatius Aquileiensis, Sermones, tłum. S. Ryznar: Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, PSP 49, Warszawa 1990
Cian V., L’anno litirgico nelle opera di s. Cromazio di Aquileia, Trieste 1996
Corsato C., Il profeta Elia in Cromazio di Aquileia. Un giusto dal cuore puro nella tempesta delle proce (persecutione, deserto, castia), „Studia Patavina” 57 (2010) 183-197
Cuscito G., Introduzione, w: Cromazio di Aquileia. Catechesi al popolo, ed. G. Cuscito, Roma 1979
Grzegorski Z., Posługa słowa w schemacie teorii komunikacji, STV 8 (1970) nr 1, 479-507
Kuc L., Komunikacja z Chrystusem, w: Studia z teorii kaznodziejstwa i homiletyki, t. 2, red. W. Wojdecki, Warszawa 1980, 50-95
Lemarié J., Chromace d’Aquilée, DSAM VII 2162-2165
Lemarié J., Introduction: Le prédicateur. L’homme et le style, w: SCh 154
Lemarié J., Le térmoignage du martyre d’apries les sermons de Chromace d’Aquilée, RSLR 5 (1996) 3-12
Rapisarda G., Continuità tra An¬tico e Nuovo Testamento in Cromazio di Aquileia, „Augustinianum” 40 (2000) 291-302
Sołomieniuk M., Chromacjusz z Awilei i Zenon z Werony o zmartwychwstaniu, „Studia Gnesnensia” 26 (2012) 45-67
Stanula E., Wstęp, w: Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, tłum. S. Ryznar, PSP 49, Warszawa 1990
Trettel G., La croce di Constantino e la croce di Cromazio (dai Sermoni), „Studia Patavina” 56 (2009) 359-378
Trettel G., Terminologia esegetica nei sermoni di san Cromazio di Aquileia, REAug 20 (1974) 55-81
Zovatto P., Intorno a due recenti studi su s. Cromazio di Aquileia, „Divinitas” 24 (1980) 98-104

Published
2014-01-05


Zgraja, B. (2014). Issues of faith in the predicatory teaching of st. Chromatius of Aquileia. Vox Patrum, 61, 467–478. https://doi.org/10.31743/vp.3639

Brunon Zgraja 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.