Forgiveness of sins in the teaching of John Chrysostom. Outline of the problem

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

This article attempts to show the teaching of John Chrysostom (c. 350-407) on the mercy of God and His love for mankind, which mani­fests itself in the forgiveness of sins. God loves all people, but sometimes allows them to suffer in order to bring them closer to Himself and show them His love (Chrysostom uses here the image of the father and the doctor). The loving close­ness of God is an invitation for sinners to return to their loving Father. The Church is an area of activity of the merciful God. It is in the Church that the sinner can obtain forgiveness by practicing repentance. However, the return to the merciful Father cannot be limited to an act of will, but the decision of will must be followed by action – concrete attitude expressing a real desire to implement the decision.

Keywords:

John Chrysostom, Providence, sin, forgiveness of sins

Concilium Constantinopolitanum I (381), Expositio fidei CL patrum, ŹMT 24 [wydanie grecko-łacińsko-polskie, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras], tłum. T. Wnętrzak, Kraków 2002 = DSP 1, 68-69.

Joannes Chrysostomus, Ad populum Antiochenum hom., PG 49, 15-222; ed. M.L. Cervini: Discorso esortatorio per l’inizio della santa quaresima, Corona Patrum Salesiana. Sanctorum Patrum Graecorum et Latinorum Opera Selecta. Series Graeca 16, Torino 1953; tłum. homilii 1. i 19. T. Sinko w: Św. Jan Złotousty, Dwadzieścia homilij i mów, Kraków 1947, 44-71 i 72-87.

Joannes Chrysostomus, De paenitentia hom., PG 49, 277-350.

Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Hebraeos hom., PG 63, 9-236.

Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos hom., PG 60, 391-682, tłum. T. Sinko: Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, oprac. A. Baron, t. 1-2, Kraków 1995.

Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Timotheum hom., PG 62, 599-662, tłum. T. Sinko w: Św. Jan Złotousty, Homilie na Listy Pasterskie św. Pawła i na List do Filemona (Tym. I, II. Tyt. Filem.), przełożył i wstępem opatrzył T. Sinko, Kraków 1949, 193-304.

Joannes Chrysostomus, In illud: Vidua eligatur, PG 51, 321-338.

Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57-58, tłum. J. Krystyniacki (homilie 1-40, 61-90), A. Baron (homilie 41-60) w: Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, oprac. A. Baron, t. 1-2, ŹMT 18, 23, Kraków 2000-2001.

Joannes Chrysostomus, In paralyticum demissum per tectum, PG 51, 47-64.

Browning R., The Riot of A.D. 387 in Antioch. The Role of the Theatrical Claques in the Later Empire, JRS 42 (1952) 13-20.

Ciarlo D., Sulla teoria e la prassi della «providentia Dei» in Giovanni Crisostomo, „Atti della Accademia Pontaniana N.S.” 56 (2007) 87-93.

Dragas G.D., St. John Chrysostom’s doctrine of God’s providence, „Ekklesiastikos Pharos” 57 (1957) 375-406.

Filipczak P., Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Łódź 2009.

French D.R., Rhetoric and the Rebellion of A.D. 387 in Antioch, „Historia” 47 (1998) 468-484.

Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.

Liddell H.G., Scott R., Greek – English Lexicon, Oxford 1958.

Liebeschuetz J.H.W.G., Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire, Oxford 1972.

Liebeschuetz J.H.W.G., The finances of Antioch in the fourth century A.D., ByZ 52 (1959) 344-356.

PaverdF. van de, St. John Chrysostom. The Homilies on the Statues, OCA 239, Roma 1991.

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, I-IV, Warszawa 1958-1965.

Szczur P., John Chrysostom’s Assessment of Drunkenness, Vox Patrum 59 (2013) 387-400.

Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.

Szczur P., Rewolta podatkowa w Antiochii (387) w świetle przekazów Jana Chryzostoma i Libaniusza. Retoryka i fakty historyczne, „Roczniki Historii Kościoła” 1(56) (2009) 49-75.

Szczur P., Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma, Vox Patrum 56 (2011) 371-382.


Published
2015-12-15


Szczur, P. (2015). Forgiveness of sins in the teaching of John Chrysostom. Outline of the problem. Vox Patrum, 64, 441–459. https://doi.org/10.31743/vp.3724

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.