The beginning of the concept of the term persona. A contribution to a theological thinking about a personal being

Krzysztof Witko

Issy-les-Moulineaux , France

Abstract

The article presents the meaning of the term persona in the Latin literature. The author shows that Boetius’ understanding of this term as individuum or ra­tionalis naturae individua substantia is not sufficient. The author proposes to ex­plore Tertullian’s teaching about the human person. This ancient theologian used the term persona in a Christian sense. Thus he contributed to the development of the Christian vocabulary. We notice that in the Patristic sources there are keys for the theological reflection about the human person in a soteriological aspect; we can better understand the true nature of the human being (or person) in the light of the work of salvation accomplished by Jesus Christ.

Keywords:

person, individual being, nature, relationship, persona, Latin

Augustinus, De Trinitate, PL 42, 819-1098.

Cicero, De officiis, ed. T.E. Page – W.H.D. Rouse, LCL 30, London – New York 1913.

Cicero, De inventione, ed. T.E. Page – E. Caps – W.H.D. Rouse, LCL 386, Cambridge (Mass.) – London 1960.

Tertullianus, Adversus Praxean, ed. A. Kroymann – E. Evans, CCL 2, Turnhout 1954, 1157-1205; tłum. E. Buszewicz: Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, ŹMT 4, Kraków 1997, 35-86.

Histoire du christiansime, t. 1: Le nouveau peuple (des origines à 250), éd. L. Pietri et allii, Paris 2000.

Housset E., La vocation de la personne. L’histoire du concept de personne de sa naissance augustinienne à sa redécouverte phénoménologique, Epiméthée, Paris 2007.

Jannot J.-R., Phersou Phersuna, Persona. A propos du masque étrusque, w: Spectacles sportifs dans le monde étrusco-italique. Actes de la table ronde de Rome (3-4 mai 1991), Collection de l’Ecole française de Rome 172, Rome 1983, 281-320.

La personne et le christianisme ancien, éd. B. Meunier, Patrimoines – christianisme, Paris 2006.

Létoublon F., La personne et ses masques: remarques sur le développement de la notion de personne et sur son étymologie dans l’histoire de la langue grecque, „Faits de langues” 3 (1994) 7-14.

Moingt J., Théologie trinitaire de Tertullien, t. 2: Substantialité et individualité, Théologie 69, Paris 1966.

Nédoncelle M., Prosopon et persona dans l’Antiquité classique, RSR 82 (1948) 277-299.

Ratzinger J., Dogme et annonce, Paris 2012.

Skutsch F., Persona, w: Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik, t. 15, Leipzig, 1908, 145-146.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Wolinski J., Sans cesse engendrés dans le Christ. Treize études patristiques, Religie świata – świat religii 12, Lublin 2013.


Published
2015-12-15


Witko, K. (2015). The beginning of the concept of the term persona. A contribution to a theological thinking about a personal being. Vox Patrum, 64, 517–528. https://doi.org/10.31743/vp.3729

Krzysztof Witko 
Issy-les-MoulineauxLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.