The Lord’s day in teaching of St. Caesar of Arles in the light of his "Sermons for people"

Józef Pochwat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Speaking about the Lord’s Day, saint Caesar of Arles († 543) explains to the faithful the importance of this day and other religious holidays. Going to church has a social dimension and clearly distinguishes Christians from Pagans. Bishop of Arles attaches much importance to the fact that Christians systematically and regularly attend church services, care about punctuality and do not leave the church before the end of the Mass. St Caesar, being an experienced pastor, ins­tructs the faithful how to behave in the church. He shows the difference between Christianity and Paganism. Christians celebrate on Sunday, Pagans on Thursday in honour of Jupiter. He asks the faithful not to conduct any court cases on Sunday and abstain from work. Bishop of Arles put the Eucharist in the centre of the Lord’s Day. He teaches that the Eucharist is true Body and Blood of Christ. He points out that the Holy Communion is like medicine for a human being, for his body and his soul, hence the concern of the Bishop so that faithful receive the Eucharist with a pure heart. A necessary condition for receiving of the Eucharist is to forgive a neighbour.

Keywords:

The Lord’s Day, Christian, Pagan, Holy Mass, court cases, work, the Eucharist, forgiveness, Caesar of Arles

Cezary z Arles, Kazania do ludu (1-80), tłum. S. Ryznar – J. Pochwat, ŹMT 57, Kraków 2011

Chavasse A., Étude sur l’onction des infirmes dans l’Église latine du IIIe au XIe siècle, Lyon 1938

Concilium Agathense (506), ed. C. Munier, CCL 148, Turnhout 1963

Concilium Aurelianense (538), ed. C. de Clercq, CCL 148A, Turnhout 1963

Cyprianus – Firminus – Viventius – Messianus – Stephanus, Vita S. Caesarii, ed. G. Morin, w: Sancti Caesarii Episcopi Arelatensis, Opera omnia, II: Opera varia: Epistulae, Concilia, Regulae monasticae, Opuscula theologica, Testamentum. Vita ab eius familiaribus conscripta, Maretioli 1942, 296-345, tłum. A. Strzelecka: Cyprian, Firmin, Wiwencjusz, Messjan, Stefan, Żywot Cezarego z Arles, POK 32, Poznań 2008, 7-118

Delage M.J., Césaire d’Arles, Sermons au peuple, Introduction, traduction et notes par M.J. Delage, I-III, SCh 175, 243, 330, Paris 1971-1986, tłum. S. Ryznar: Cezary z Arles, Kazania, PSP 52, Warszawa 1989

Delage M.J., Introduction, w: Césaire d’Arles, Sermons au peuple, SCh 175, Paris 1971, 13-214

Gładyszewski L. – Wegner H., Cezary z Arles, EK III 42-44

Grzegorz z Tours, De virtutibus S. Martini episcopi, ed. B. Krusch, MGH Scriptores rerum Merovingicarum I/2, Hannoverae 1885

Pietras H., Dzień święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992

Pochwat J., Bądź pozdrowiona płacząca Matko, Kraków 2010

Pochwat J., Drogi Krzyżowe z La Salette, Kraków 2005

Pochwat J., Spotkanie z Maryją w La Salette, Kraków 2010

Pochwat J., Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, Kraków 2008

Pochwat J., Teksty liturgiczne o Najśw. Maryi Pannie z La Salette, Poznań – Kraków 2012

Pochwat J., Zgłębiając Orędzie Maryi z La Salette, La Salette – Rzeszów 2002

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, red. J. Groblicki – E. Florkowski, Poznań 1968

Stanula E., Wstęp, w: Św. Cezary z Arles, Kazania, tłum. S. Ryznar, PSP 52, Warszawa 1989, 5-15

Vita S. Martini, ed. J. Fontaine, SCh 133, Paris 1967

Żurek A., Cezary z Arles, Kraków 2003

Żurek A., Św. Cezary z Arles, OŻ 17, Kra¬ków 2002


Published
2013-12-16


Pochwat, J. (2013). The Lord’s day in teaching of St. Caesar of Arles in the light of his "Sermons for people". Vox Patrum, 60, 245–262. https://doi.org/10.31743/vp.3990

Józef Pochwat 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.