Evil spirits – the devil and demons based on "Homilies on the Psalms" by Origen-Jerome

Józef Pochwat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

According to the researchers, Origen († 254) was the author of the Homilies on the Book of Psalms, whereas Jerome († 420) was their translator into Latin. Based on the above work, we have determined who are the devil and demons. These spirits of wickedness, after rebellion directed against God, were expelled from heaven and they stay in a terrible place, in hell. The Devil and his army are doing everything to separate man from God and make him his friend. This happens when man rejects God’s commandments and commits sin. The author, aware of human weaknesses, stresses the possibility of returning to God through repentance and penance. The forgiveness of sins became possible by the saving passion, death and resurrection of Christ. We wish to stress a strong christocentrism in the teaching of Origen – Jerome. Analysis of the text of the Homilies indicates authorship of Origen with the exception of places with information about Arius and monks, which indicates authorship of Jerome or these are only his notes made during translation of the Origen’s Homilies from Greek into Latin.

Keywords:

Satan, demon, angel, antichrist, combat, the devil, evil spirit, prayer, the monk, Christ, Origen, Jerome, Homilies on the Book of Psalms

Bandura A., Wstęp, w: Orygenes – Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 32, Kraków 2004
Bober A., Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965
Chauffin Y., Święty Hieronim, tłum. B. Durbajło, Warszawa 1977
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996
Czuj J., Święty Hieronim. Żywot-dzieła, charakterystyka, Warszawa 1954
Figures du démoniaque, hier et aujourd’hui, ed. M. Lagrée – H. Crouzel – J.-M. Sevrin, Bruxelles 1992
Hager F.P. –Axelas Ch. – Nobis H.M., Daimonion, Dämonen, Dämonologie, Historisches Wörterbuch der Philosophie, II, Basel 1972
Harmening D. – Scheffczyk L., Dämon, Dämonologie, LThK III 1-7
Hieronymus, Epistula
Kaczmarek T., Zło o charakterze osobowym – szatan w refleksji teologicznej i doświadczeniu Kościoła, SWł 6 (2003)
Klawek A., Princeps exegetarum. Ku czci św. Hieronima (420-1920), Poznań 1920
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1984
Lesêtre H., Démon, Démoniaques, DB II 1366-1379
Mangenot E., Démon d’après les Pères, DThC IV 339-384
Moeller Ch., Réflexions en marge du «Satan» des Études Carmélitaines, „Collectanea Mechliniensia” 34 (1949) 191-203
Nat P.G. van der, Geister (Dämonen), RACh IX 716
Neubacher E. – Bodendorfer G. – Kertege K. – Claret B.J. – Bandler G. – Harmening D., Teufel, LThK IX 1360-1369
Noack B., Satanás und Soteria. Untersuchungen zur neutestamentlichen Dämonologie, Copenhague 1948
Origenes, Commentariorum in Matthaeum series, PG 13, tłum. K. Augustyniak: Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga: Commentariorum series, ŹMT 25, Kraków 2002
Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 150, Paris 1969, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, PSP 17/2, Warszawa 1977
Origenes, De principiis, ed. H. Crouzel – M. Simonetti, SCh 252, Paris 1978, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, O zasadach, ŹMT 1, Kraków 1996
Origenes, In Iesu Nave hom., ed. A. Jaubert, SCh 71, Paris 1960, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego, PSP 34/2, Warszawa 1986
Origenes, In Iudices hom., ed. P. Messie – L. Neyrand – M. Borret, SCh 389, Paris 1993, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Sędziów, PSP 34/2, Warszawa 1986
Origenes, In Leviticum hom., ed. M. Borret, SCh 287, Paris 1981, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, PSP 31/2, Warszawa 1984
Orygenes – Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 32, Kraków 2004
Origenes – Hieronymus, Tractatus sive homiliae in Psalmos, ed. G. Morin, CCL 78, Turnhout 1958
Pochwat J., „Misterium iniquitatis”. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435), Kraków 2012
Schärf R.R., Die Gestalt des Satans im Alten Testament, Zürich 1948
Skaźnik F. – Zimoń H. – Szlaga J., Demon, EK III 1157-1161
Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. i opr. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 1973
Stanula E., Hieronim św., EK VI 851-853
Stanula E., Twórcza rola tłumaczy, w: Św. Hieronim, Apologia przeciw Rufinowi, PSP 51, Warszawa 1989
Strzelecka K., Demonologia, EK III 1166-1167
Wiśniewski R., Szatan i jego słudzy. Rola diabłów i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV i V w., w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, IV, red. T. Derda – E. Wipszycka, Kraków 2003

Published
2013-01-25


Pochwat, J. (2013). Evil spirits – the devil and demons based on "Homilies on the Psalms" by Origen-Jerome. Vox Patrum, 59, 129–150. https://doi.org/10.31743/vp.4020

Józef Pochwat 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.