Ontical consequences of Adam’s fall – Maximus the Confessor’s interpretation

Karolina Kochańczyk-Bonińska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Maximus the Confessor points out that Adam’s sin totally changed the mode of existence of human nature, which has since been proliferated via procreation involving sensual pleasure. The focus on sensual pleasure is the prima­ry consequence of Adam’s sin. Sensual experiences are not sinful as such though they are particularly vulnerable to Satan’s temptations. It is particularly dangerous when our will is weakened and inclined to choose evil. That is why Maximus links pleasure with suffering and death which are consequences of Adam’s turning to pleasure – pleasure which at the same time caused his separation from God. Despite of passibility, corruption of will and death, which directly affect human nature, there are other consequences of Adam’s sin that involve the universe as a whole. These are five divisions which destroy harmony in the cosmos: the di­vision between man and woman, created and uncreated, sensual and intelligible, earth and heaven, settled world and paradise.

Keywords:

Maximus the Confessor, original sin, Adam’s sin, human nature, passibility

Balthasar U. von, Kosmiche Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners, Einisiedeln 1961
Bathrellos D., The temptation of Jesus Christ according to St Maximus the Confessor, StPatr 42 (2006)
Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 8, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, I, Warszawa 1994
Cooper A.G., The Body in St. Maximus the Confessor. Holy Flesh, Wholly Deified, Oxford 2005
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36
Gregorius Nyssenus, De creatione hominis, PG 44, tłum. M. Przyszychow¬ska: Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, ŹMT 39, Kraków 2006
Larchet J.C., Ancestral guilt according to St Maximus the Confessor: A bridge between Eastern and Western conceptions, „Sobornost” 20/1 (1998)
Maximus Confessor, Ambiguorum Liber, PG 91
Maximus Confessor, Epistula, PG 90
Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium, PG 90
Moreschini C., Introductione, w: Massimo il Confessore, Ambigua. Problemi metafisici e teologici su testi di Gregorio di Nazianzo e Dionigi Areopagita, Milano 2003
Sherwood P., The Earlier Ambigua, Romae 1955
Thunberg L., Microcosm and Mediator. Theological anthropology of Maximus the Con¬fessor, Lund 1965

Published
2013-01-25


Kochańczyk-Bonińska, K. (2013). Ontical consequences of Adam’s fall – Maximus the Confessor’s interpretation. Vox Patrum, 59, 295–302. https://doi.org/10.31743/vp.4031

Karolina Kochańczyk-Bonińska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.