The evil of magic in the pastoral recommendations of Church fathers

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article took up the problem of evil in magic in the teaching of the Church Fathers. The ancient priests were convinced that magic was the work of the devil himself. Even the pagan world believed that every mage must have had his own demon, who was the source of their strength. Thus a mage remains at a constant relationship with the devil on whom he is dependent. It can be even said that magic leads inevitably to the worship of the devil. Those who practice magic or seek advice from fortune-tellers and astrologers, put themselves at the devil’s dis­posal, since they make their life decisions dependent on the results of divination or star system. The most serious form of enslavement is demonic possession. Few of the Church Fathers links possession with magic practice, whereas all agree that magic seriously weakens confidence in Divine Providence and leads to a spiritual split, which results in simultaneous participation in the Christian practices and the use of magic services.

Keywords:

Church Fathers, magic, astrology, evil, enslavement, possession

XVII Concilium Toletanum (694)
Anonymus, Sermo de sacrilegia, PLS 4, tłum. M. Olszewski: Anonim, Kazanie o świętokradztwach, „Znak” 50 (1998) nr 515
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, De doctrina christiana, PL 34, tłum. J. Sulowski: Święty Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Enchiridion in Laurentium
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus
Caesarius Arelatensis, Sermo
Cezary z Arles, Kazania do ludu, ŹMT 57, Kraków 2011
Concilium Eliberitanum (306)
Concilium Rothomagense (650)
Cyprianus – Viventius episcopus, Vita S. Caesarii Arelatensis, ed. G. Morin, w: S. Caesarii Opera omnia, II, Maredsous 1942
Eckmann A., Dialog św. Augustyna ze świa¬tem pogańskim w świetle jego korespondencji, Lublin 1987
García Moreno L.A., La Iglesia y el cristianismo en la Galecia de época sueva, „Antigüedad cristiana” 13 (2006)
Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia, Niepokalanów 1998
Gregorius Magnus, Epistula
Gregorius Turonensis, Historia Francorum
Grenier A., Historia Galów, tłum. A. Delahaye – M. Hoffman, Gdańsk – Warszawa 2002
Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, Kraków 2002
Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989
Isidorus Hispalensis, Etymologiarum, ed. J. Oroz Reta – M.A. Marcos Casquero: San Isidoro de Sevilla, Etimologías, Madrid 1982
Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990
Joannes Chrysostomus, Ad illuminandos
Joannes Chrysostomus, Catechesis ultima ad baptizandos, ed. A. Piédagnel, SCh 366, tłum W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, U Źródeł Katechumenatu 2, Lublin 1994
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom.
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Timotheum hom.
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57, 691, tłum. J. Krystyniacki: Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, ŹMT 23, Kraków 2001
Kamczyk W., Tota paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homi¬liach św. Augustyna, Katowice 2012
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijań¬skiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Klingshirn W.E., Defining the Sortes Sanctorum: Gibbon, Du Cange, and Early Christian Lot Divination, JECS 10 (2002) 77-104
Kracik J., Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie, Kraków 2012
Marcin z Bragi, Dzieła
Martinus Bracarensis, De correctione rusticorum, ed. A.A. Nascimento: Martinho de Braga, Instrução pastoral sobre superstições populares: De correctione rusticorum, Lisboa 1997, tłum. W. Wójcik, w: Marcin z Bragi, Dzieła, Kęty 2008
McKenna S., Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic Kingdom, Washington 1938
Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijań¬stwa, Warszawa 2001
Pachoumi E., Divine Epiphanies of Paredroi in the Greek Magical Papyri, GRBS 51 (2011) 155-165
Posacki A., Encyklopedia zagrożeń duchowych, II, Radom 2009
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Titus Livius, Ab urbe condita, ed. W. Weissenborn – H.J. Müller: Titus Livius, Ab urbe condita libri, Pars I: Libri I-X, Leipzig 1898, tłum. A. Kościółek: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi VI-X, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971
Vita Eligii episcopi Noviomagensis, MGH Scriptores rerum Merovingicarum IV
Wilczyński M., Królestwo Swebów – regnum in extermitate mundi, Kraków 2011
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2008
Wygralak P., Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na tere¬nach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI-VII w.), Poznań 2011
Wygralak P., Stanowisko Ojców Kościoła wobec magii, w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I. Ledwoń – M. Szram, Lublin 2012
Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001

Published
2013-01-25


Wygralak, P. (2013). The evil of magic in the pastoral recommendations of Church fathers. Vox Patrum, 59, 303–316. https://doi.org/10.31743/vp.4032

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.