The history of priscillian schism (370-385). The dramatic elimination of priscillianism

Krzysztof Sordyl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Priscillianism was a serious problem for the church in Spain from the second half of IV century till the end of VI century. In this article there has been discussed the beginning and the development of Priscillian schism and its dramatic conse­quences for Priscillian himself, his followers and the ancient church. Heterodox trend in Priscillian doctrine, immorality of this community’s life, as well as the errors of the church people and the imperial authority in solving Priscillian con­troversy have been shown. The first two stages of Priscillian schism have been analysed: the first one starting from Priscillian’s speech in the synod in Saragossa (380), and the second one from the above mentioned synod till Priscillian’s trial and execution (385). The reasons for Priscilllian’s execution and the reaction to his death, both in Christian and pagan world, have been presented.

Keywords:

Priscillian schism, synod of Saragossa, Priscillains’ journey from Rome to Milan, the trial in Trier, the death of Priscillan and his followers

Acta Concili Caesaragustani, PL 84
Ambrosius, Epistula, PL 16
Ambrosius, Expositio Psalmi, ed. M. Petschenig – M. Zelzer, CSEL 62, Vindo¬bonae 1999
Anastasius Sinaita, In Hexaemeron, PG 89
Augustinus, Confessiones, PL 32
Augustinus, De haeresibus, PL 42
Augustyn, De moribus, PL 32
Ausonius Burdigalensis, Commemoratio Professo¬rum Burdigalensium, PL 19
Babut E.Ch., Priscillien et le Priscillianisme, Paris 1909
Burrus V., The Making of a Heretic: Gender, Authority and the Priscillianist Controversy, Berkeley 1995
Chadwick H., Priscillian of Avila. The Occult and the Charismatic in the Early Church, Oxford 1976
Codex Theodosianus, PL 13
Concilium Eliberitanum
Conti M., Introduction, w: Priscillian of Avila, The Complete Works, Edited with an Introduction, Translation, and Commentary on the Text by M. Conti, New York 2010
Decret F., Aspects du Manichéisme dans l’Afrique romaine, Paris 1970
Hieronymus, Epistula, PL 22
Hieronymus, Commentarius in Isaiam, PL 24
Hieronymus, Contra Vigilantium, PL 23
Hieronymus, De viris illustribus, PL 23
Hieronymus, Epistula, ed. I. Hilberg, CSEL 55, Vindobonae – Lipsiae 1912
Idacius Aquae Flaviae, Chronicon, ed. A. Tranoy, SCh 218, Paris 1974
Jülicher G.A., Vigilantius, w: New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, XII, Grand Ra¬pids 1950
Livingstone E.A., Aquarians, w: The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, New York 2000
López Caneda R., Priscilia¬no. Su pensamiento y su problema histórico, Santiago de Compostela 1966
Maximus Imperator, Ad Siricium Papam, PL 13
Pacatus, Panegyricus Theodosii, PL 13
Panegyricus Theodosii, PL 13
Priscillianus, Tractatus I. Liber apologeticus, CSEL 18
Priscillianus, Tractatus II. Liber ad Damasum episcopum, ed. G. Schepss, CSEL 18, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1889
Roríguez F., Concilio I de Zaragoza. Texto critico, I Concilio Caesaraugustano. MDC aniversario, Zaragoza 1981
Simonetti M., Priscilliano-Priscillianismo, NDPAC III 4333-4335
Sordyl K., Pry¬scylian i pryscylianizm. Teologia, historia, mity
Stanula E., Wigilancjusz, w: C.V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik, tłum. E. Burska, Warszawa 2001
Sulpicius Severus, Chronica, ed. G. de Senneville-Grave, SCh 441, Paris 1999
Sulpicius Severus, Dialogorum lib., PL 20
Szczur P., Pryscylian, PEF VIII 517
Szczur P., Pryscylianizm, PEF VIII 519
The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F.L. Cross – E.A. Livingstone, Oxford 2005

Published
2013-01-25


Sordyl, K. (2013). The history of priscillian schism (370-385). The dramatic elimination of priscillianism. Vox Patrum, 59, 317–327. https://doi.org/10.31743/vp.4033

Krzysztof Sordyl 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.