Afrahat Mowa XVI – O narodach, które zastąpiły naród

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The homily On the Peoples in Place of the People is the 16th in order of the collection of Aphrahat’s Demonstrations. The Persian sage clearly addresses the theme of „Israel” and „the nations”. Aphrahat demonstrates the divine „vocation of the nations” and „the rejection of Israel”. A polemical message in On the Peoples in Place of the People seems not to have considered that Israel itself was „the nation from the nations”. The people Israel was rejected and the peoples of gentiles took their place. Israelites were wearned over and over by the prophets, but in vain, so God abandoned tchem and replaces with „the peoples” of the new covenant. The vocation of the peoples was prior to that of the people of Israel. By means of the gentiles God provoked Israel.  

Keywords:

Aphrahat, Sons of the Covenant, Syrian language, anti-judaism

W.Wright, Apocryphal Acts of Apostles vol. I The Syriac Texts, London 1871; A.A.Bevan, Hymn of the soul, Cambridge 1897 (Texts and Studies V); J. Parisot, Praefatio, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, IX-LXXX; J.M. Chavanis, Les lettres d’Afrahat, le sage de la Perse, étudiées au point de vue de l’histoire et de la doctrine (Dissertation), Lyon – Saint-Etien¬ne 1908; J. Parisot, Aphraates ou Pharhad, DThC I/2 1457-1463; M. Maude, „Who were the B’nai Q’yâmâ?”, JTS 36 (1935) 13-21; I. Hausherr, Aphraate (Afrahat), DSp I 746-752; G. Bardy, Aphraate ou Pharhad, Catholicisme I 686; M. Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’empire romain (135-425), Paris 1948; M.J. Higgins, Aphraates’ Dates for Persian Persecution, BZ 44 (1951) 265-271; I. Ortiz de Urbina, Afraate, LThK² I 687; A. Vööbus, Aphrahat, JbAC 3 (1960) 152-155; E.A. Speiser, People and nation of Israel, Journal of Biblical Literature [JBL] 79 (1960), 157-163; A. Cody, When is the Chosen People called a Goy? Vetus Testamentum [VT] 14 (1964), 1-6; R. Murray, Symbols of Church and Kingdom, Cambridge, 1975; G. Nedungatt, The Authenticity of Aphrahat’s Synodal Letter, OCP 46 (1980) fasc. 1, 62-88; W. Myszor, Sprzedawca pereł w „Dziejach Piotra i dwunastu Apostołów” z VI Kodeksu z Nag Hammadi, VoxP 7 (1987) t. 12-13, 303-305; M.J. Pierre, Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, SCh 349, Paris 1988, 33-202; P. Bruns, Das Chri-stusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990; W. Myszor, Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie XXXVI, 1992, 41-48; J.LaGrand, The Earliest Christian Mission to "all Nations" in the Light of Matthew's Gospel, Cambridge 1995; V. Desprez, Początki mona¬stycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. J. Dembska, I-II, ŹM 21-22, Kraków – Tyniec 1999; S.E. Grosby, Biblical Ideas of Nationality: Ancient and Modern, Winona Lake, Indiana 2002; A. Uciecha, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002; tenże, Afrahat. O wierze (Demonstratio Prima. De fide. PSyr 1, 5-45), SSHT 37 (2004) fasc. 2, 158-170 (tłumaczenie z ję¬zyka syryjskiego, wstęp i komentarz); P. Bruns, Aphrahat, LThK³ I 802-803; J.W. Childers, Humility Begets Wisdom and Discernment. Character and True Knowledge in Aphrahat’s, StPatr 41 (2006) 13-22; R. Lavenant, Aphraate (270?-345?), NDPAC I 93-96; A. Uciecha, Afrahat. O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. PSyr 1, 48-96), SSHT 39 (2006) fasc. 1, 53-67 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i komentarz); tenże, Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica, z. 39, ZN UJ 1289, Kraków 2006, 113-126; M.J. Pierre, Thèmes de la controverse d’Aphraate avec les tendances judaïsantes de son Église, w: Controverses des chrétiens dans l’Iran sas¬sanide (Chrétiens en terre d’Iran II), éd. Ch. Jullien, Cahiers de Studia Iranica 36, Paris 2008, 115-128; J.W. Childers, Disciple of Scripture: Character and Exegesis in Aphrahat, w: Exegesis and Hermeneutics in the Churches of the East: Select Papers from the SBL Meeting in San Diego, 2007, ed. Vahan S. Hovhanessian, New York 2009; A. Uciecha, Afrahat. O poście (Demonstratio Tertia. De ieiunio. PSyr 1, 97- 136), SSHT 42 (2009) fasc. 1, 85-96 (tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i ko¬mentarz); tenże, Afrahat, O modlitwie (Demonstratio Quarta. De oratione. PSyr 1, 137-182), SSHT 43 (2010) fasc. 1, 31-44 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komen¬tarz); tenże, Afrahat, O wojnach (Demonstratio Quinta. De bellis. PSyr 1, 184-237), SSHT 43 (2010) fasc. 2, 248-262 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); G.M. Kessel – K. Pinggéra, A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, Eastern Christian Studies 11, Leuven – Paris – Walpole (Mass.) 2011; A. Uciecha, Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio Sexta. De monachis. PSyr 1, 240-312), SSHT 44 (2011) fasc. 1, 177-197 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele Perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) 233-246; E. Lizorkin, Aphrahat’s Demonstrations: A Conversation with the Jews of Mesopotamia, CSCO 642, Subsidia 129, Lovanii 2012; A. Uciecha, Idea wal¬ki w ascezie „synów przymierza” na podstawie „Mów” Afrahata, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich (Poznań 13-16 IX 2010), Poznań 2012, 526-535; tenże, Afrahat, O pokutujących (Demonstratio Septima. De paenitentibus. PSyr 1, 313-360), SSHT 46 (2013) fasc. 1, 5-17 (tłumaczenie z ję¬zyka syryjskiego i komentarz); tenże, Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. PSyr 1, 573-726), SSHT 46 (2013) fasc. 1, 18-51 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, VoxP 33 (2013) t. 59, 209-223; tenże, Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum. PSyr 1, 361-405), VoxP 34 (2014) t. 61, 503-516 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Wiara w pismach Afrahata, VoxP 34 (2014) t. 61, 479-492; tenże, Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus. PSyr 1, 444-465), VoxP 34 (2014) t. 62, 593-602 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Afra¬hat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. PSyr 1, 408-441), SSHT 47 (2014) fasc. 2, 256-266 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, (tahwəythā) jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca, BPTh 8 (2015) t. 1, 65-80; tenże, Sekrety duchowej walki w mowie „O wojnach” Afrahata, perskiego Mędrca, VoxP 35 (2015) t. 63, 389-396; tenże, „Sen duszy” w pismach Afrahata, VoxP 35 (2015) t. 63, 217-226; tenże, Afrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. PSyr 1, 467-504), SSHT 48 (2015) fasc. 2, 344-356 (tłumacze¬nie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Afrahat, O szabacie (Demonstratio XIII. De sabbato. PSyr 1, 541-572), VoxP 36 (2016) t. 66, 513-526 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Afrahat, O święcie Paschy (Demonstratio XII. De paschate. PSyr 1, 505-540), SSHT 50 (2017) fasc. 1, 5-18 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszodada z Merw i Teodora bar Koni. Zarys problematyki, VoxP 37 (2017) t. 67, 673-688; tenże, Afrahat, Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitate, PSyr 1, 817-844), VoxP 37 (2017) t. 68, 593-604 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz); tenże, Afrahat, O śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, PSyr 1, 992-1049), VoxP 38 (2018) t. 69, 797-815 (tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz).

Published
2019-07-02


Uciecha, A. (2019). Afrahat Mowa XVI – O narodach, które zastąpiły naród. Vox Patrum, 71, 575–592. https://doi.org/10.31743/vp.4043

Andrzej Uciecha  andrzej.uciecha@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach https://orcid.org/0000-0003-2507-8544License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.