The social matters in the preaching of John Mandakuni

Ireneusz Milewski

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

Social problems were important elements in the preaching of the ancient Christian writers. Interesting, yet little-known examples of such activities are the speeches of John Mandakuni, one of the Fathers of the Armenian Church. In 25 homilies analysed by me, John Mandakuni, besides making references to the social matters, also strives to fight the pagan customs that were adopted by Christians into their everyday lives. According to his account, and the correctness of Mandakuni finding is confirmed by other contemporary Christian preachers, these habitual pagan practices were particularly deeply rooted in Christian wed­ding festivities and funerals.

Keywords:

John Mandakuni, social matters

Andresen C., Altchristliche Kritik am Tanz. Ein Auschnitt aus dem Kampf der al¬ten Kirche gegen das Heidentum, ZKG 72 (1961) 344-376
Barb A.A., The survival of magic arts, w: The conflict between paganism and Christianity in the fourth century, ed. A. Momigliano, Ox¬ford 1963, 100-125
Blatza J., Reden des armenischen Kirchen¬vaters Johannes Mandakuni, BKV 58, München 1927
Brox N., Magie und Aberglaube an den Anfängen des Christentums, „Trie¬rer Theologische Zeitschrift” 83 (1974) 157-180
Georghegan A.T., The attitude towards labour in early Christianity and ancient culture, Wahington 1945
Joannes Chrysostomus, Homilia contra ludos et theatra, PG 56
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57
Johnson M.J., Pagan-Christian burial practices of the fourth century: shared tombs?, JECS 5 (1997) 37-59
Jonkers E.J., Die Konzile und einige Formen alten Volksglaubens im fünften Jahrhunderts, VigCh 22 (1968) 49-53
Kehl A., Antike Volksfrömmigkeit und das Christentum, w: Kirchengeschichte als Missionsgeschichte, hrsg. von H. Frohnes – U.W. Knor, Bd. 1: Die Alte Kirche, München 1974, 313-341
Klinge G., Armenien, RACh 1 (1950) 683-687
Longosz S., Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrut¬wa, Lublin 1988, 135-198
Maloney R.P., Usury in Greek, Roman and Rabbinic thought, „Traditio” 27 (1971) 85-109
Mi¬lewski I., Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku (na przykładzie pism Kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma), Gdańsk 1999
Myszor W., Teatr i widowiska w ocenie greckich pisarzy kościelnych. Wprowadzenie i wybór tekstów, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrut-wa, Lublin 1988, 123-134
Pasquato D., Gli spet¬tacoli in s. Giovanni Crisostomo. Paganesimo et cristianesimo ad Antiochia nel IV secolo, Roma 1970
Próchniak D., Od ortodoksji do Kościoła narodowego. Ar¬menia w epoce wczesnochrześcijańskiej (301-726), VoxP 21 (2001) t. 40-41, 49-82
Próchniak D., Początki Kościoła armeńskiego, w: Kościoły Wschodnie, red. J. Drabina = ZNUJ 737, Studia Religiologica 32, Kraków 1999, 33-47
Riedinger U., Die Heilige Schrift im Kampfe der griechischen Kirche gegen die Astrologie von Origenes bis Johannes von Damaskos. Studien zur Dogmengeschichte und zur Geschichte der Astrologie, Innsbruck 1957
Rochow I., Zu den „heidnischen” Bräuchen bei der Bevölkerung des Byzantinischen Reiches im 7. Jahrhundert, vor allem auf Grund der Bestimmungen des Trullanum, „Klio” 60 (1978) 483-497
Starowieyski M., Słownik wczesno¬chrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999
Tabakian Y., Les homélies du catholicos Hovhan Mandakouni, Antélias 2000
Voicu S.J., Giovanni Mandakuni (484-498), NDPAC II 2245
Voss H., Die Bedeutung des Lichtes in der frühchristlichen privaten und kultischen Totenverehrung, Bremen 1962
Whitby M., John of Ephesus and the pagans. Pagan survivals in the sixth century, w: Paganism in the later Roman Empire and in Byzantium, ed. M. Sa¬lamon, Cracow 1991, 111-131
Wójtowicz H., Jan Mandakuni, ormiański Ojciec Kościoła, SSan 2 (1981) 440-445

Published
2012-06-15


Milewski, I. (2012). The social matters in the preaching of John Mandakuni. Vox Patrum, 57, 409–417. https://doi.org/10.31743/vp.4140

Ireneusz Milewski 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.