Penitence in synodal documents of Christian antiquity

Michał Chłopowiec

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Poland

Abstract

Theology of penance, the deed, was shaped by theologians and legislation, which mainly, in the first epoch, led to punishment. The nature of foreseen reward was (relatively) exactly defined by the quantity and quality. Obligatory resolutions where defined to current law and community, therefore undertaken resolutions were not necessarily in the scope of defined requirements, that is why, in general, rarely obligated the church. Resolutions of two synods taken place in Elwir and Ancyr, introduced in the first part of the article, deemed to have the most severe requirements, without references from synods from other provinces. The second part of the article shows decisions, undertaken by synods in concrete uses, in chosen fields of life and individual states. Over the centuries, formulated sanctions, as an example, showed a progressive appeasement of penitential achievement, even if such process was not at a uniform rate.

Keywords:

Christian antiquity, penitence

Baron A. – Pietras H., Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw t. 1), ŹMT 37, Kraków 2006
Chłopowiec M., Aspekty historyczne w rozwoju teologii pokuty, „Teologia i Moralność” 3(2008) 191-207
Cyprianus, Epistula, PL 3
Daniélou J. – Marrou H.I., Historia Kościoła, t. 1, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1984
Forget J., Conciles, DThC III 636-643
Mansi D., Sanctorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florentiae 1789
Saint-Roch P., La penitence dans les conciles et les lettres des papes des origines a la mort de Gregoire le Grand, Città del Vaticano 1991

Published
2010-07-15


Chłopowiec, M. (2010). Penitence in synodal documents of Christian antiquity. Vox Patrum, 55, 121–134. https://doi.org/10.31743/vp.4329

Michał Chłopowiec 
Papieski Wydział Teologiczny we WrocławiuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.