La fedeltà coniugale reciproca nel pensiero di Giovanni Crisostomo

Krzysztof Tyburowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

È ovvio che il cristianesimo introdusse nel vasto campo della sessualità umana e quindi anche nella vita coniugale alcuni valori totalmente differenti rispetto al mondo pagano. Le regole fisse che imponevano la monogamia, la fedeltà coniuga­le, divieto dei divorzi, dell’aborto, dell’omicidio dei neonati suonano chiaramente a partire dai primi scritti cristiani. Giovanni Crisostomo in questo contesto appare come un teologo e predicatore eccellente che conosce e capisce l’importanza della vita matrimoniale e familiare ordinata. In questa vita l’importanza della fedeltà dei coniugi costituisce un elemento fondamentale che va affirmato nell’educa­zione cristiana fin dalla giovinezza. Crisostomo, chiamando la famiglia mikroek­klesia, intruduce nella sua struttura i chiari princípi evangelici e in questo modo costruisce un fondamento forte sotto l’insegnamento cristiano sulla famiglia.

Keywords:

Giovanni Crisostomo, fedeltà coniugale

Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999
Beatrice P.F., Tradux peccati. Alle fonti della dottrina agostinia¬na del peccato originale, Studia Patristica Mediolanensia 8, Milano 1978
Bolgiani F., Encratismo, DPAC I 1151-1152
Cayré F., Le divorce au IVe siècle, „Échos d’Orient” 20 (1920) 296-303
Clemens Alexandrinus, Stromata, GCS 52, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Klemens Aleksandryjski, Kobierce, I, Warszawa 1994
Codex Theodosianus
Constitutiones Apostolorum, ed. F. Funk, Paderborn 1905
Crouzel H., Séparation ou remariage selon les Pères anciens, „Gregorianum” 47 (1966) 472-494
Częsz B., Jan Chryzostom – teolog, TPatr 5 (2008)
Frey J.B., L’état originel et la chute de l’homme d’après les concep¬tions juives au temps de Jésus Christ, RSPhTh 5 (1911) 507-545
Gribomont J., Messaliani, DPAC II 2238-2239
Joannes Chrysostomus, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47
Joannes Chrysostomus, Cathechesis, SCh 50
Joannes Chrysostomus, De Anna sermo, PG 54
Joannes Chrysostomus, De Davide et Saule hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, De libello repudii, PG 51
Joannes Chrysostomus, De non iterando coniugio, PG 48
Joannes Chrysostomus, De poenitentiae, PG 49
Joannes Chrysostomus, De SS. Berenice et Prosdoce, PG 50
Joannes Chrysostomus, De virginitate, SCh 125
Joannes Chrysostomus, Expositio in Ps., PG 55
Joannes Chrysostomus, In epistulam 1 ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam 1 ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam 1 ad Timotheum hom., PG 62, tłum. T. Sinko, Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła, Kraków 1949
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Genesin hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, In Genesin sermo, PG 54
Joannes Chrysostomus, In illud: „Propter fornicationes uxorem unusquisque habeat”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: Salutate Priscillam et Aquillam hom., PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Vidi Dominum” hom., PG 56
Joannes Chrysostomus, In Isaiam hom., PG 56
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae sint uxores, PG 51
Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Wstęp), w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Longosz S., Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 135-198
Łydka W., Enkaratyci, EK IV 1108
Marcus Eremita, Responsio ad eos qui de divino baptismate dubitant, PG 65
Moingt J., Le divorce «pour motif d’impudicité» (Matthieu 5, 32; 19, 9), RSR 56 (1968)
Myszor W., Teatr i wi¬dowiska w ocenie greckich pisarzy kościelnych, Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988
Philo Alexandrinus, De opificio mundi, ed. R. Arnaldez, w: Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, I, Paris 1961, tłum. L. Joachimowicz, Filon Aleksandryjski, Pisma I, Warszawa 1986
Rentinck P., La cura pastorale in Antiochia nel IV secolo, Roma 1970
Scaglioni C., Ideale coniugale e familiare in san Giovanni Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle ori¬gini, ed. R. Cantalamessa, Milano 1976, 273-422
Tyburowski K., Przedmiot grzechu Adama w myśli Ambrozjastra na tle współczesnego mu status quaestionis, SSan 10 (2003)

Published
2009-12-15


Tyburowski, K. (2009). La fedeltà coniugale reciproca nel pensiero di Giovanni Crisostomo. Vox Patrum, 53, 135–144. https://doi.org/10.31743/vp.4460

Krzysztof Tyburowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.