Martyrs of the Roman Africa in the Roman Martyrology

Arkadiusz Nocoń

Pontificia Università Gregoriana , Italy

Abstract

As is commonly known, Christianity reached the territories of North Africa relatively early, and its development was so dynamic that it surprises historians. In seeking an explanation of this phenomenon, many point to the line of one of its representatives, Tertullian: “the blood of the martyrs is the seed of Christians”. If that was the case, how many martyrs were there in the African Church? In which period and for what reason were they killed? Answers to these and other questions were searched for in the Roman Martyrology, a book that essentially is liturgical, but also contain some documentary elements. This study has led to a deepening of our knowledge of the martyrs of North Africa as it gave some at least general information about the time of the persecutions, the cities in which they took place, the numbers of the martyrs, their social status, and above all about their attitude in the face of death that in most cases was cruel. This information is precious, not only because martyrdom is a key factor for the understanding of Christian antiquity, but also because it is rarely mentioned in historical publications of our country.

Keywords:

Roman Africa, Roman Martyrology, Martyrs, Patrology

AA. VV., Enciclopedia Cattolica, t. 1, Firenze 1948.

BAUS K., Le origini, tłum. E. Guerriero, w: H. JEDIN, Storia della chiesa, t. 1, Milano 19972.

CAMPENHAUSEN VON H., Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1998.

CICHY S., Święci w liturgii, „Anamnesis” 45 (2006) 3-4.

DANIÉLOU J. – MARROU H., Dalle origini a S. Gegorio Magno, tłum. G. D. Gordini, w: AA. VV., Nuova storia della Chiesa, t. 1, Torino 1970.

DI BERARDINO A., Cartine geografiche, DPAC III 81-129.

DUVAL A., „Massa Nigra”. Męczennicy Czarnej Afryki, tłum. P. Mikulska, „Ethos” 53-54 (2001) 180-191.

ECKMANN A., Kult męczenników afrykańskich w pismach św. Augustyna, „Vox Patrum” 30 (2010) t. 55, 183-188.

GRZYWACZEWSKI J., Chrześcijaństwo na wsi afrykańskiej w okresie patrystycznym, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski – J. Pałucki, Lublin 1994, 25-37.

JAN PAWEŁ II, Ecclesia in Africa, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/ecclesia_africa.html [data dostępu: 26 IV 2019].

KUMOR B., Afryka - Kościół katolicki - Starożytność, EK I 139-143.

LANDAU M., Na grobie Achillesa, „Wprost” 35 (2004) 72-74.

MAJCHER Z., Historia ewangelizacji kontynentu afrykańskiego w zarysie, „Seminare” 17 (2001) 449-475.

MATUSZEWSKI M., “Martyrologium Romanum” jako księga liturgiczna, „Anamnesis” 45 (2006) 42-50.

SODI M., Martyrologium Romanum. Znaczenie, walor i aktualność ostatniej posoborowej księgi liturgicznej, tłum. Z. Adamiak, „Seminare” 25 (2008) 11-21.

STAROWIEYSKI M., Męczeństwo, w: E. WIPSZYCKA – M. STAROWIEYSKI, Męczennicy, OŻ 9, Kraków 1991, 84-144.

STAROWIEYSKI M., Z historii wczesnego chrześcijaństwa: Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015.

STRZELCZYK J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 2005.

WIPSZYCKA E. Prześladowania w Państwie Rzymskim, w: E. WIPSZYCKA – M. STAROWIEYSKI, Męczennicy, OŻ 9, Kraków 1991, 15-83.


Published
2019-12-15


Nocoń, A. (2019). Martyrs of the Roman Africa in the Roman Martyrology. Vox Patrum, 72, 49–66. https://doi.org/10.31743/vp.4666

Arkadiusz Nocoń  narcadio@yahoo.it
Pontificia Università Gregoriana https://orcid.org/0000-0002-7513-6071License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.