Translation of the Oration XVII On Christ, Son of God by Aphrahat

Demonstratio XVII: De Christo Dei Filio

Andrzej UciechaAbstract

Demonstration On Christ, who is the Son of God is the seventeenth exposition in Aphrahat’s work. The Persian sage continues and develops his polemic against Judaism in general and the teachings of the rabbis of the Babylonian diaspora in particular. The truth about the divinity of Messiah, Christ, who fulfilled all the prophecies of the Old Testament, is a focal point of his whole argument. Aphrahat consequently refutes critique formulated by the Jews who accuse Christians of fraudulent interpretation of Old Testament prophecies and attributing a divine status to Jesus what they maintain a blasphemy. The demonstration is not a lengthy work. This fact raises a question if it is not the exact reason why Aphrahat, aware of the weakness of this argument on Jesus, Son of God, broke the literary conventions of acrostic and supplemented his work with the twenty-third demonstration, extensive Demonstratio de acino (On the Grapecluster).

Keywords:

Aphrahat, anti-judaism, Syrian language, Siria, translation, Sons of the Covenant, Patrology

Bardy G., Aphraate ou Pharhad, Catholicisme I 686.

Bruns P., Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990.

Chavanis J.M., Les lettres d’Afrahat, le sage de la Perse, étudiées au point de vue de l’histoire et de la doctrine (Dissertation), Lyon – Saint-Etienne 1908.

Childers J.W., Disciple of Scripture: Character and Exegesis in Aphrahat, w: Exegesis and Hermeneutics in the Churches of the East: Select Papers from the SBL Meeting in San Diego, 2007, red. V.S. Hovhanessian, New York 2009.

Cody A., When is the Chosen People called a Goy? VT 14 (1964) s. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1163/156853364X00018

Fiano E., Adam and the Logos: Aphrahat’s Christology in Demonstration 17 and the “Imponderables of Hellenization”, ZACh 20 (2016) fasc. 3, s. 437-468. DOI: https://doi.org/10.1515/zac-2016-0046

Fiano E., Aphrahat’s Christology. A Contextual Reading, Duke University 2010.

Grosby S.E., Biblical Ideas of Nationality: Ancient and Modern, Winona Lake, Indiana 2002. DOI: https://doi.org/10.1515/9781575065342

Hausherr I., Aphraate (Afrahat), DSp I 746-752.

J.W. Childers, Humility Begets Wisdom and Discernment. Character and True Knowledge in Aphrahat’s, StPatr 41 (2006) s. 13-22.

Kessel G.M.– Pinggéra K., A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, Eastern Christian Studies 11, Leuven – Paris – Walpole 2011.

La Grand J., The Earliest Christian Mission to "all Nations" in the Light of Matthew's Gospel, Cambridge 1995.

Lavenant R., Aphraate (270?-345?), NDPAC I 93-96.

Lizorkin E., Aphrahat’s Demonstrations: A Conversation with the Jews of Mesopotamia, CSCO 642, Subsidia 129, Lovanii 2012.

Maude M., „Who were the B’nai Q’yâmâ?”, JTS 36 (1935) s. 13-21. DOI: https://doi.org/10.1093/jts/os-XXXVI.141.13

Ortiz de Urbina I., Afraate, LThK² I 687.

P. Bruns, Aphrahat, LThK³ I 802-803.

Parisot J., Aphraates ou Pharhad, DThC I/2 1457-1463.

Parisot J., Praefatio, w: Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, PSyr 1, Paris 1894, s. IX-LXXX.

Petersen W.L., The Christology of Aphrahat, the Persian Sage: An Excursus on the 17th Demonstration, VigCh 46 (1992) t. 3, s. 241-256. DOI: https://doi.org/10.1163/157007292X00106

Petersen W.L., The Peshitta Its Use in Literature and the Liturgy, ed. Bas ter Haar Romeny, Leiden-Boston 2006.

Pierre M.J., Introduction, w: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés, t. 1: Exposés I-X, SCh 349, Paris 1988, s. 33-202.

Pierre M.J., Thèmes de la controverse d’Aphraate avec les tendances judaïsantes de son Église, w: Controverses des chrétiens dans l’Iran sassanide (Chrétiens en terre d’Iran II), red. Ch. Jullien, Cahiers de Studia Iranica 36, Paris 2008, s. 115-128.

Simon M., Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’empire romain (135-425), Paris 1948.

Speiser E.A., People and nation of Israel, JBL 79 (1960) s. 157-163. DOI: https://doi.org/10.2307/3264466

Uciecha A., (tahwəythā) jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca, BPTh 8 (2015) t. 1, s. 65-80. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2015.005

Uciecha A., „Sen duszy” w pismach Afrahata, „Vox Patrum” 63 (2015) s. 217-226. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3560

Uciecha A., „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, „Vox Patrum” 59 (2013) s. 209-223. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4024

Uciecha A., Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. PSyr 1, 573-726), SSHT 46 (2013) fasc. 1, s. 18-51.

Uciecha A., Afrahat, O modlitwie (Demonstratio Quarta. De oratione. PSyr 1, 137-182), SSHT 43 (2010) fasc. 1, 31-44.

Uciecha A., Afrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. PSyr 1, 467-504), SSHT 48 (2015) fasc. 2, s. 344-356.

Uciecha A., Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII. De resurrectione mortuorum. PSyr 1, 361-405), „Vox Patrum” 61 (2014) s. 503-516. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3642

Uciecha A., Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus. PSyr 1, 444-465), „Vox Patrum” 62 (2014) s. 593-602. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3605

Uciecha A., Afrahat, O pokarmach czystych i nieczystych (Demonstratio XV. De dictinctione ciborum. Patrologia Syriaca I, 728-757), SSHT 51/2 (2018), s. 345-360.

Uciecha A., Afrahat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. PSyr 1, 408-441), SSHT 47 (2014) fasc. 2, s. 256-266.

Uciecha A., Afrahat, O pokutujących (Demonstratio Septima. De paenitentibus. PSyr 1, 313-360), SSHT 46 (2013) fasc. 1, s. 5-17.

Uciecha A., Afrahat, O śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, PSyr 1, 992-1049), „Vox Patrum” 69 (2018) s. 797-815.

Uciecha A., Afrahat, O święcie Paschy (Demonstratio XII. De paschate. PSyr 1, 505-540), SSHT 50 (2017) fasc. 1, s. 5-18.

Uciecha A., Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio Sexta. De monachis. PSyr 1, 240-312), SSHT 44 (2011) fasc. 1, s. 177-197.

Uciecha A., Afrahat, O szabacie (Demonstratio XIII. De sabbato. PSyr 1, 541-572), “Vox Patrum” 66 (2016) s. 513-526. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3473

Uciecha A., Afrahat, O wojnach (Demonstratio Quinta. De bellis. PSyr 1, 184-237), SSHT 43 (2010) fasc. 2, s. 248-262.

Uciecha A., Afrahat, Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitate, PSyr 1, 817-844), „Vox Patrum” 68 (2017) s. 593-604

Uciecha A., Afrahat. O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. PSyr 1, 48-96), SSHT 39 (2006) fasc. 1, s. 53-67.

Uciecha A., Afrahat. O poście (Demonstratio Tertia. De ieiunio. PSyr 1, 97- 136), SSHT 42 (2009) fasc. 1, s. 85-96.

Uciecha A., Afrahat. O wierze (Demonstratio Prima. De fide. PSyr 1, 5-45), SSHT 37 (2004) fasc. 2, s. 158-170.

Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3, Katowice 2002.

Uciecha A., Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszodada z Merw i Teodora bar Koni. Zarys problematyki, „Vox Patrum” 67 (2017) s. 673-688. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3421

Uciecha A., Idea walki w ascezie „synów przymierza” na podstawie „Mów” Afrahata, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich (Poznań 13-16 IX 2010), Poznań 2012, s. 526-535.

Uciecha A., Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele Perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) s. 233-246.

Uciecha A., Sekrety duchowej walki w mowie „O wojnach” Afrahata, perskiego Mędrca, „Vox Patrum” 63 (2015) s. 389-396. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3570

Uciecha A., Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema, w: Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica 39, ZN UJ 1289, Kraków 2006, s. 113-126.

Uciecha A., Wiara w pismach Afrahata, „Vox Patrum” 61 (2014) s. 479-492. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3640

Vööbus A., Aphrahat, JbAC 3 (1960) s. 152-155.

Wright W., Apocryphal Acts of Apostles vol. I The Syriac Texts, London 1871.


Published
2020-03-15


Uciecha, A. (2020). Translation of the Oration XVII On Christ, Son of God by Aphrahat: Demonstratio XVII: De Christo Dei Filio. Vox Patrum, 73, 181–198. https://doi.org/10.31743/vp.4667License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.