The Role of Church Fathers in Building a Christian Society in Africa Proconsularis (1st-5th cent. CE)

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny ,

Abstract

The article discusses the process of the Christianization of North Africa. The study is based mainly on the works of the early Christian authors (Tertullian, Cyprian, Lactantius, Augustine) and the decrees of the African synods. From the extant evidence it is difficult to describe the beginnings of Christianity in Africa. It seems to have arrived from Jerusalem and spread among the Jewish communities, over time expanding also among the indigenous inhabitants of Africa. The evangelization was not institutional in character, but the fruit of the life testimony of Christians, the attitude of martyrs, and the zealous work of the clergy. Care was taken first and foremost to conduct a thorough and in-depth catechesis connected with the reception of the sacrament of baptism and in preparation to the celebration of the most important liturgical feasts. Considerable role in the shaping of the Christian society was also played by the synodal activity of the Church. Regrettably, the Christian community was weakened by internal dissensions and the invasion of the Arian Vandals. 

Keywords:

Africa Proconsularis, Society, Christianity, Fathers of the Church, Evangelisation

ACTA MARTYRUM SCILITANORUM, J. Leal, Actas latinas de martires africanos, Madrid 2009, tłum. M. Michalski, Akta męczenników scyllitańskich, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, 218-219.

SYNODI ET COLLECTIONES LEGUM, vol. I, Acta synodalia, ann. 50-381, tłum. Synody i kolekcje praw, t. I, Dokumenty synodów od 50 do 381, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2006.

SYNODI ET COLLECTIONES LEGUM, vol. IV, Acta synodalia, ann. 381-431, tłum. Synody i kolekcje praw, t. IV, Dokumenty synodów od 381 do 431, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2010.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Confessiones, ed. L.Verheijen, CCL 27, Turnhout 1974, tłum. Z. Kubiak, Augustyn, Wyznania, Kraków 2003.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De catechizandis rudibus, ed. J.B. Baur, CCL 46, Turnhout 1969, 121-178, tłum. W. Budzik, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952, 1-60.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De doctrina christiana, ed. K. D. Daur, J. Saint-Martin, CCL 32, 1962, 1-167, tłum. J. Sulowski, Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers, I. Fraipont, CCL 38-40, Turnhout 1956, tłum. J. Sulowski, św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, In Joannis evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954, tłum. W. Szołdrski, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, cz. 1-2, PSP 15, Warszawa 1977.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistulae, PL 33.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 9, PL 38, 75-91.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 46, PL 38, 270-293, tłum. A. Strzelecka, Św. Augustyn, O pasterzach, w: Starożytny chrześcijanin w obliczu przemian dziejowych, Teologia Patrystyczna 8, red. B. Częsz, Poznań 2011, 175-211.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 58, PL 38, 393-400.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 207, PL 38, 1042-1044.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 227, PL 38, 1099-1101, tłum. W. Eborowicz, Św. Augustyn, Kazanie 231, 2 w: Starożytne teksty chrześcijańskie, red. L. Gładyszewski, Lublin 1976, 199-202..

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 231, PL 38, 1104-1107, tłum. W. Eborowicz, Św. Augustyn, Kazanie 231 w: Starożytne teksty chrześcijańskie, red. L. Gładyszewski, Lublin 1976, 203-209.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, De Dominica oratione, ed.C. Moreschini, CCL 3A, Turnhout 1976, 90-113, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, O modlitwie Pańskiej, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 224-251.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, De Ecclesiae unitate, ed.P. Mattei, M. Poirier, P. Siniscalco, SCh 500, Paris 2006, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, O jedności Kościoła, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 157-193.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, De habitu virginum, ed.G. Hartel, CSEL 3/1, Wien 1868, 185-205, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, O postępowaniu dziewic, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 135-156.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, De lapsis, ed.M. Bévenot, CCL 3, Turnhout 1972, 221-242, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, O upadłych, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 194-223.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, Epistulae. CSEL 3.2, 736-737, tłum. Wł. Szołdrski, w: Św. Cyprian, Listy, PSP 1, Warszawa 1969, 228.

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS (PS.), Quod idola dii non sint, ed.W. Haratel, CSEL 3,1, Wien 1868, 17-31, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, Że bałwany nie są bogami, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 98-109.

LACTANTIUS, Epitome Divinarum Institutionum, ed.S. Brand, CSEL 19, Wien 1990, 675-761, tłum. J. Czuj, Streszczenie Boskich Instytucji , w: Laktancjusz, Pisma wybrane, POK 16, Poznań 2013, 81-158.

PLINIUS MINOR, Epistula ad Traian, W. Den Boer, Scriptorum paganorum I-IV s. de christinis testimonia, Leiden 1965, 6-8, tłum. A. Świderkówna, Pliniusz do Trajana, w: Pierwsi świadkowie, wstęp, komentarz, opracowanie ks. M. Starowieyski, Kraków1998, 361-363.

PONTIUS CARTHAGINIENSIS, Vita Cypriani, PL 3, 1481-1498, tłum. J. Czuj: Cyprian z Kartaginy, Żywot Cecyliusza Cypriana, w: Św. Cyprian, Pisma i traktaty, POK 19, Poznań 2015, 54-75.

SALVIANUS MASSILIENSIS, De gubernatione Dei, ed.G. Lagerrigue, SCh 176, Paris 1971, tłum. T. Kołosowski, O rządach Boga, w: Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, PSP 66, Warszawa 2010, 97-255.

TERTULLIANUS, Adversus Judeos, ed. Dekkers, CCL 2, Turnhout 1954, 1339-1396, tłum. W. Myszor, w: Tertulian, Wybór pism II, PSP 29, Warszawa 1983, 182-218.

TERTULLIANUS, Apologeticum, ed. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 77-171, Tłum. J. Sajdak, w: Tertulian, Apologetyk, POK 20, Poznań 1947.

TERTULLIANUS, Ad Scapulam, ed. Dekkers, CCL 2, Turnhout 1954, 1125-1133, tłum. W. Myszor, w: Tertulian, Wybór pism II, PSP 29, Warszawa 1983, 109-116.

TERTULLIANUS, De Baptismo, ed. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 275-295, tłum. E. Stanula, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, 133-154.

TERTULLIANUS, De oratione, ed. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 255-274, tłum. W. Kania, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, 114-132.

TERTULLIANUS, De idololatria, ed.Dekkers, CCL 2, Turnhout 1954, 1099-1124, tłum. A. Strzelecka, w: Tertulian, O widowiskach, O bałwochwalstwie, POK 28, Poznań 2005, 61-110.

TERTULLIANUS, De spectaculis, ed. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 225-253, tłum. S. Naskręt, POK 28, Poznań 2005, 9-57.

TERTULLIANUS, Scorpiace, ed.Dekkers, CCL 2, Turnhout 1954, 1067-1097, tłum. W. Myszor, w: Tertulian, Wybór pism II, PSP 29, Warszawa 1983, 117-146.

DECRET F., Early Christianity in North Africa, Cambridge 2009.

GRZYWACZEWSKI J., Ku chrześcijańskim korzeniom Europy Znaczenie nawrócenia cesarza Konstantyna dla Kościoła, dla Cesarstwa Rzymskiego, dla Europy, „Vox Patrum” 61 (2014) 9-38.

HAMMAN A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradzińska, Warszawa 1989.

HAMMAN A., Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197), tłum. A. Guryn, U. Sudolska, Warszawa 1990.

KAMCZYK W., Tota paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Katowice 2012.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego cesarstwa, Wrocław 1965.

KOTULA T., Nurty monoteistyczne w pogaństwie „wieku niepokoju” (III w. n.e.) a polemika chrześcijańska, w: Rzymska Afryka Północna. Scripta Tadeusza Kotuli, Kraków 2016, 243-255.

SAJDAK J., Tertulian. Czasy-życie-dzieła, Poznań 1949.

SŁOMKA J., Opisy wróżb i praktyk magicznych w “Państwie Bożym” Augustyna, w: Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, pr. zb. pod red. M. Ożóg, N. Widok, Opole 2013, 139-151.

TUREK W., Wprowadzenie, w: Tertulian, Kraków 1999, 7-85.

WYGRALAK P., Życie zawodowe chrześcijan a wierność Chrystusowi. Opinia Tertuliana († ok. 220), w: Światło Chrystusa darem dla świata, red. T. Siuda, Poznań 2009, 131-142.

WYGRALAK P., Duszpasterskie inicjatywy ojców Kościoła skierowane do osób uwikłanych w magię, w: Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, pr. zb. pod red. M. Ożóg, N. Widok, Opole 2013, 153-172.

WYGRALAK, P., Obraz duszpasterza w komentarzach św. Augustyna do J 10, 1-17 I 21, 15-17, „Vox Patrum” 60 (2013) 485-496.

WYSOCKI M., Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, Lublin 2010.

ŻUREK A., Katechumen-chrześcijanin wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017.


Published
2019-12-15


Wygralak, P. (2019). The Role of Church Fathers in Building a Christian Society in Africa Proconsularis (1st-5th cent. CE). Vox Patrum, 72, 7–26. https://doi.org/10.31743/vp.4780

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny https://orcid.org/0000-0001-7790-7864License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.