Saint Ambrose of Milan as a Defender of the Faith in the Greek Hymnography

Józef GrzywaczewskiAbstract

In preparation

Keywords:

Ambrose of Milan, Defender, Faith, Greek Hymnography, kontakion, hymn

Ambrosius, De fide ad Gratianum, PL 16
Ambrosius, Epistolae, PL 16, trans. H. de Romerstin, in: Nicene and Post-Nicene Fathers (= NPNF), vol. 10, Peabody, Massachusetts 1994, vol. 10
Bardy G., Sur une citation de saint Ambroise dans les controverses christologiques, RHE 40 (1944/1945) 171-176
Bibliothaeca, PG 103
Gregorius Monachus, Chronicon parvum
Grosdidier de Matons J., Recherches sur Romanos le Melode et sur les origines de Kontakion, Paris 1961
Grzywaczewski J., Recepcja Św. Ambrozego w Kosciele Wschodnim (Saint Ambrose in the Oriental Church), VoxP 18 (1998) t. 34-35, 227-256
Josephi Canones, Odae
Partyka J.S., Derniers moments, tombeau, reliques et culte de St. Ambroise, VoxP 18 (1998) t. 34-35, 19-35
Pasini C., Le fonti grechesu Sant’Ambrogio di Milano, SAEMO 24/1 (Sussidi), Milano - Roma 1990
Paulinus Mediolanensis, Vita Sancd Ambrosii, PL 14, trans. M.S. Kaniecka, Washington 1928
Regerat Ph., Un nouveau modele de saintete. Ambroise de Milan, VoxP 18 (1998) t. 34-35
Sozomenus, Historia Ecclesiastica, PG 67
Theodoretus Cyrensis, HE, PG 82
Wellesz E., A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford 1949
Young F., From Nicaea to Chalcedon, London 1983
Download

Published
2008-06-15


Grzywaczewski, J. (2008). Saint Ambrose of Milan as a Defender of the Faith in the Greek Hymnography. Vox Patrum, 52(1), 281–289. https://doi.org/10.31743/vp.8056License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.