The Cult of Saints in "Against Vigilantius" of St. Jerome. The Question of Contemporary Translations

Arkadiusz Nocoń

Pontificia Università Gregoriana , Italy

Abstract

One of the controversies between Catholicism and Protestantism is the problem of the mutual influence of the community of saints in heaven and the pilgrimaging people on earth. As is known, Protestantism has greatly reduced the impact of the community of saints on the faithful on earth, profiting undoubtedly from the heritage of one of the precursors of Protestant thought – Vigilantius. It is a fact that most of the views of this Gallic priest on the veneration of the saints are binding today in Protestant ecclesial communities. As we are celebrating the 1600th anniversary of the death of St. Jerome, it seems appropriate to recall his reaction to the views held by Vigiliantius. St. Jerome’s teaching expressed in the little work Adversus Vigilantium not only blocked the expansion of the doctrine of this Gallic priest, but also entered to a large extent into the official teaching of the Church and the liturgy. Unfortunately, this work of St. Jerome has not had many translations into modern languages and most of the existing versions are based on the text taken from the Patrologia Latina, which complicates the understanding of the most original thought of St. Jerome on the communion of the saints and on relics. The Adversus Vigilantium explains that the “communion” of the saints with the living is more intensive in the burial places of the saints, and so, adjacent to their relics. In his short treatise, St. Jerome does not specify the character of this intensive presence. He only writes that it manifests itself in “signs and miracles” done by the saints and in their powerful impact on evil spirits.

Keywords:

Jerome, Vigilantius, Adversus Vigilantium, veneration of saints, relics, vigils, translation

Hieronymus, Adversus Vigilantium, ed. J.-L. Feiertag, CCL 79C, Turnhout 2005, tł. K. Parys – M. Więckowska – R. Wiśniewski – B. Włodarczyk, Hieronim ze Strydonu. Przeciw Wigilancjuszowi, w: Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. K. Stebnicka – R. Wiśniewski, Akme. Źródła starożytne 2, Warszawa 2011, s. 92-109; G. Rurański, Św. Hieronim ze Strydonu. Przeciw Wigilancjuszowi, w: Św. Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancjuszowi, ŹM 67, Kraków 2013, s. 429-457. Tłumaczenie angielskie: W. H. Fremantle, Jerome. Against Vigilantius, w: Nicene and post-Nicene Fathers (= NPNF), t. 6, New York 1893.

Blaise A., Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiennes, Turnhout 1954.

Ciampi S., La Grecia descritta da Pausania, t. 3, Milano 1832.

Fros H. – Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 19822.

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991.

Krzyszczuk Ł., „Animalia dubia vel fabulosa” jako przyczynek do polemiki antyheretyckiej w „Komentarzu do Księgi Izajasza” (VI 13, 19 - 14, 1) św. Hieronima, "Vox Patrum" 68 (2017) s. 409-422.

Naujokaitis E., Symbolika światła i świecy, http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/02/symbolika-swiata-i-swiecy.html (dostęp: 4.04.2020).

Pierzchalski J., Piąta i szósta pieczęć (Ap 6,9-17), http://www.przemiana.biblia.pl/index.php?page=07&id=07-01&t=91 (dostęp 15.07.2019).

Rurański G., Wstęp, w: Św. Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancjuszowi, ŹM 67, Kraków 2013, s. 387-427.

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 5, Warszawa 1999.

Sordyl K., Dzieje schizmy pryscyliańskiej (370-385). Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu, "Vox Patrum" 59 (2013) s. 317-327.

Starowieyski M., Ojcowie Kościoła i starożytne sobory, Kraków 2019.

Starowieyski S., Serce w Rzymie, „Gość Niedzielny” 50 (2012) s. 26-28.

Wiśniewski R., Narodziny kultu relikwii i jego najwcześniejsze świadectwa, w: Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. K. Stebnicka – R. Wiśniewski, Akme. Źródła starożytne 2, Warszawa 2011, s. 11-42.


Published
2020-12-15


Nocoń, A. (2020). The Cult of Saints in "Against Vigilantius" of St. Jerome. The Question of Contemporary Translations. Vox Patrum, 76, 87–106. https://doi.org/10.31743/vp.8629

Arkadiusz Nocoń  narcadio@yahoo.it
Pontificia Università Gregoriana https://orcid.org/0000-0002-7513-6071License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.